Programmas mērķis:

nodrošināt publiskā iepirkuma efektivizāciju un administratīvā sloga mazināšanu, paplašinot elektronisko saziņas līdzekļu izmantošanu, iepirkuma veicēju kompetences attīstību un iepirkuma procedūru kontroles pilnveidošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. attīstīt iepirkuma veicēju informēšanu un efektivizēt apmācību procesu;
  2. attīstīt uz pieejamās informācijas analīzi un risku novērtējamu balstītu publisko iepirkumu procedūru uzraudzību un preventīvu kontroli.

Programmas izpildītājs: Iepirkumu uzraudzības birojs.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Administratīvā sloga mazināšana iepirkumos

Izstrādātie un internetā publicētie metodiskie materiāli (skaits)

8

5

5

5

5

Resoriskās pārbaudes (skaits)

48

35

35

35

35

Iepirkumu veicēju profesionalizācija

Digitālie mācību materiāli (skaits)

-

3

3

3

3

Semināros apmācītas personas (skaits)

1 532

1 500

1 500

1 500

1 500

Sabiedrības izpratnes paaugstināšana iepirkumu jautājumos

Sabiedrības informēšanas pasākumi (skaits)

-

2

2

2

2

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 445 894

1 775 926

1 828 933

1 890 137

1 770 137

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

330 032

53 007

61 204

-120 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

22,8

3,0

3,3

-6,3

Atlīdzība, euro

1 128 515

1 290 193

1 284 994

1 284 994

1 284 994

Vidējais amata vietu skaits gadā

50

49

49

49

49

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 869

2 164

2 155

2 155

2 155

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

7 024

17 993

17 993

17 993

17 993

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

32 903

85 910

53 007

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

1 704

-

-1 704

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

1 704

-

-1 704

Citas izmaiņas

31 199

85 910

54 711

Palielināti izdevumi publisko iepirkumu paziņojumu pielāgošanai ES Regulas par ePaziņojumiem prasībām (MK 2019. gada 20. augusta sēdes prot Nr.35 26.§ 40.punkts)

-

60 500

60 500

Finansējuma pārdale uz Satiksmes ministriju elektronisko sakaru pakalpojumu centra sniegto pakalpojumu nodrošināšanai

-

25 410

25 410

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

5 199

-

-5 199

Samazināti izdevumi Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes, Publikāciju vadības sistēmas un atvērto datu servisa izmitināšanai mākoņdatošanas pakalpojumā  (MK 2019. gada 5. februāra prot. Nr.5 33.§ 12.punkts)

26 000

-

-26 000