Programmas mērķis:

nodrošināt publiskā iepirkuma efektivizāciju un administratīvā sloga mazināšanu, procesu digitalizāciju, iepirkuma veicēju kompetences attīstību un iepirkuma procedūru kontroles pilnveidošanu.

Galvenās aktivitātes:

1)   attīstīt iepirkuma veicēju informēšanu un efektivizēt apmācību procesu;

2)   attīstīt uz pieejamās informācijas analīzi un risku novērtējamu balstītu publisko iepirkumu procedūru uzraudzību un preventīvu kontroli;

3)   īstenot profesionalizācijas stratēģiju;

4)   integrēt e-veidlapas Iepirkumu uzraudzības biroja uzturētajā Publikāciju vadības sistēmā, papildus nodrošinot datu apmaiņas izstrādi ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturēto Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu un uzsākot to lietošanu 2023. gadā.

Programmas izpildītājs: Iepirkumu uzraudzības birojs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Administratīvā sloga mazināšana iepirkumos

Izstrādātie un internetā publicētie metodiskie materiāli (skaits)

8

5

5

5

5

Resoriskās pārbaudes (skaits)

36

35

35

35

35

Iepirkumu veicēju profesionalizācija

Digitālie mācību materiāli (skaits)

3

3

3

3

3

Semināros apmācītas personas (skaits)

1 334

1 500

1 500

1 500

1 500

Sabiedrības izpratnes paaugstināšana iepirkumu jautājumos

Sabiedrības informēšanas pasākumi (skaits)

2

2

2

2

2

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 701 945

1 828 933

2 235 622

2 448 541

2 262 668

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

126 988

406 689

212 919

-185 873

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,5

22,2

9,5

-7,6

Atlīdzība, euro

1 272 652

1 284 994

1 542 699

1 542 699

1 542 699

Vidējais amata vietu skaits gadā

49

49

49

49

49

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 140

2 155

2 595

2 595

2 595

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

14 484

17 993

16 610

16 610

16 610

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

60 500

467 189

406 689

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

214 705

214 705

FM resora spēju stiprināšana, tajā skaitā IUB, VK un VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kapacitātes stiprināšana un muitas infrastruktūras pilnveidošana

-

214 705

214 705

Citas izmaiņas

60 500

252 484

191 984

Finansējuma pārdale no Satiksmes ministrijas saskaņā ar grozījumiem MK 06.02.2018. instrukcijā Nr.1 (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 36.p.)

-

25 410

25 410

Atjaunoti izdevumi, ievērojot  vienreizēju  izdevumu samazinājumu komandējumiem 2021. gadā

-

1 704

1 704

Samazināti izdevumi publisko iepirkumu paziņojumu pielāgošanai Eiropas Savienības Regulas par ePaziņojumiem prasībām, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2021. gadam

60 500

-

-60 500

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

225 370

225 370

Palielināti izdevumi Iepirkumu uzraudzības biroja personāla kapacitātes stiprināšana stratēģisko uzdevumu izpildei un projektu īstenošanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 57 52.§ 18.3. punkts)

-

225 370

225 370