Programmas mērķis:

 1. īstenot atbalsta pasākumus līdzsvarotai valsts reģionālajai attīstībai, nodrošinot normatīvajos aktos deleģēto valsts un citu finanšu instrumentu ieviešanu;
 2. īstenot valsts un pašvaldību elektroniskās pārvaldes un koplietošanas infrastruktūras attīstību, nodrošinot elektronisko pakalpojumu un koplietošanas komponenšu pieejamību un mazinot administratīvo slogu visām sabiedrības grupām;
 3. nodrošināt analītisko darbību saistībā ar teritoriālās attīstības procesiem valstī;
 4. nodrošināt administratīvo atbalstu starptautisko programmu sekretariātiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. uzturēt valsts un pašvaldību pakalpojumiem publisko pakalpojumu katalogu, nodrošināt elektronisku piekļuvi valsts reģistriem un e-pakalpojumiem;
 2. ieviest jaunus valsts un pašvaldību e-pakalpojumus, kā arī nodrošināt infrastruktūru valsts un pašvaldību e-pakalpojumu izmitināšanai Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
 3. uzturēt Teritoriālās attīstības plānošanas informācijas sistēmu, tai skaitā Reģionālās attīstības indikatora moduli (RAIM), kā arī Valsts vienoto ģeotelpiskās informācijas portālu (Ģeoportāls) un Valsts informācijas sistēmu darbam ar ES dokumentiem (ESVIS);
 4. nodrošināt Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv uzturēšanu;
 5. nodrošināt teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanu;
 6. veikt Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu uzraudzību un pēcuzraudzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 7. uzturēt Elektronisko iepirkumu sistēmu, kas apkalpo visus Publisko iepirkuma likuma subjektus (t.sk. visas valsts un pašvaldību iestādes).

Programmas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Administrētas Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitātes

Aktivitāšu skaits

9

9

9

9

-

Nodrošināta Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) pieejamība un datu apstrāde

Moduļu skaits

1

1

1

1

1

Uzturēta un pilnveidota IS "Reģionālās attīstības indikatoru modulis" (RAIM), nodrošināts atbalsts reģionālās attīstības uzraudzībai un novērtēšanai

Sistēmas publisko lietotāju skaits (unikālie lietotāji gada griezumā)

4 834

5 100

5 400

5 700

5 700

Valsts informācijas sistēmu savietotājā publicētie valsts informācijas sistēmu servisi

Servisu skaits

-

160

180

200

220

Uzturēts un pilnveidots publisko pakalpojumu katalogs, nodrošināts atbalsts valsts un pašvaldību pakalpojumiem

Publisko pakalpojumu katalogā reģistrēto pakalpojumu skaits

3 888

4 200

4 200

4 200

4 200

Publisko pakalpojumu katalogā iekļauto pakalpojumu sniedzēju skaits

192

240

250

270

270

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamie interaktīvie elektroniskie pakalpojumi (skaits)

128

150

140

140

140

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamo interaktīvo elektronisko pakalpojumu uzsākšanas skaits, uzkrājošā vērtība kopš 2008.gada (milj.)

-

17

20

22

24

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv unikālie lietotāji (skaits tūkst. kopš 2008.gada)

940

980

1 010

1 040

1 100

VISS koplietošanas komponentes “Vienotās pieteikšanās modulis” autentifikācijas pakalpojumu izmantošanas skaits (skaits milj.)

11,39

15

18

20

22

VISS koplietošanas komponentes “Maksājumu modulis” maksājumu pakalpojumu izmantošanas skaits

480 770

600 000

700 000

800 000

900 000

VISS koplietošanas komponentē “e-parakstītājs” parakstīto dokumentu skaits

-

900

1 100

1 300

1 300

VISS koplietošanas komponentē “Datu izplatīšanas tīkls” nosūtīto ziņojumu skaits

-

18 000

19 000

20 000

21 000

VISS koplietošanas komponentes “Adrešu meklēšanas komponente” izmantošana - integrēto risinājumu skaits

-

5

5

5

5

Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas uzturēšana (sistēmu skaits)

-

1

1

1

1

Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) www.geolatvija.lv pieejamo elektronisko pakalpojumu (ģeoproduktu) skaits

63

70

70

75

75

Elektronisko iepirkumu sistēmā piedāvāti preču katalogi

EIS e-katalogos pirkto specifikāciju īpatsvars kopējo katalogos iekļauto specifikāciju skaitā, %.

50

30

40

50

50

Elektronisko iepirkumu sistēmā (e-izsoļu un e-konkursu apakšsistēmā) aktīvie lietotāju

Lietotāju skaits

5 358

4 500

5 000

5 500

6 000

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

6 030 971

5 794 614

6 459 755

6 546 815

6 422 753

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-236 357

665 141

87 060

-124 062

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3,9

11,5

1,3

-1,9

Atlīdzība, euro

2 004 215

1 996 072

2 458 190

2 509 656

2 602 117

Vidējais amata vietu skaits gadā

81

88

92

93

93

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 039

1 869

2 206

2 229

2 312

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

22 453

22 412

22 412

22 412

22 412

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

44 839

709 980

665 141

t. sk.:

Citas izmaiņas

44 839

709 980

665 141

Pasākums “Resursu nodrošināšana centrālo valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts) (2020.gadam četras amata vietas, 2021.gadam un turpmāk piecas amata vietas nepalielinot kopējo resora amata vietu skaitu, ņemot vērā VVD un VPVB optimizāciju)

-

 

 

709 980

709 980

Finansējuma pārdale uz Satiksmes ministriju, lai tiktu nodrošināta Valsts reģionālās attīstības aģentūras IS darbības nodrošināšana un uzturēšana, izmantojot Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumus (saskaņā ar MK 06.02.2018. instrukcijas Nr.1 11.1.apakšpunktu)

29 752

-

-29 752

Finansējuma samazinājums Latvijas prezidentūras Baltijas jūras reģiona valstu padomē nodrošināšanai (MK 05.02.2019. sēdes prot. Nr.5 33.§ 18.punkts)

15 000

-

-15 000

Finansējuma samazinājums atbilstoši MK 28.08.2018. sēdes prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

87

-

-87