Programmas mērķis:

 1. īstenot atbalsta pasākumus līdzsvarotai valsts reģionālajai attīstībai, nodrošinot normatīvajos aktos deleģēto valsts un citu finanšu instrumentu ieviešanu;
 2. īstenot valsts un pašvaldību elektroniskās pārvaldes un koplietošanas infrastruktūras attīstību, nodrošinot elektronisko pakalpojumu un koplietošanas komponenšu pieejamību un mazinot administratīvo slogu visām sabiedrības grupām;
 3. nodrošināt analītisko darbību saistībā ar teritoriālās attīstības procesiem valstī;
 4. nodrošināt administratīvo atbalstu starptautisko programmu sekretariātiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. uzturēt valsts un pašvaldību pakalpojumiem publisko pakalpojumu katalogu, nodrošināt elektronisku piekļuvi valsts reģistriem un e-pakalpojumiem;
 2. ieviest jaunus valsts un pašvaldību e-pakalpojumus, kā arī nodrošināt infrastruktūru valsts un pašvaldību e-pakalpojumu izmitināšanai Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
 3. uzturēt Teritoriālās attīstības plānošanas informācijas sistēmu, tai skaitā Reģionālās attīstības indikatora moduli (RAIM), kā arī Valsts vienoto ģeotelpiskās informācijas portālu (Ģeoportāls) un Valsts informācijas sistēmu darbam ar ES dokumentiem (ESVIS);
 4. nodrošināt Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv uzturēšanu;
 5. nodrošināt teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanu;
 6. veikt Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu uzraudzību un pēcuzraudzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 7. uzturēt Elektronisko iepirkumu sistēmu, kas apkalpo visus Publisko iepirkuma likuma subjektus (t.sk. visas valsts un pašvaldību iestādes).

Programmas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Administrētas Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitātes

Aktivitāšu skaits

9

9

9

9

9

Nodrošināta Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) pieejamība un datu apstrāde

Moduļu skaits

1

1

1

1

1

Uzturēta un pilnveidota IS "Reģionālās attīstības indikatoru modulis" (RAIM), nodrošināts atbalsts reģionālās attīstības uzraudzībai un novērtēšanai

Sistēmas publisko lietotāju skaits (unikālie lietotāji gada griezumā)

3 940

4 500

5 100

5 400

5 700

Valsts informācijas sistēmu savietotājam pieslēgtas Valsts informācijas sistēmas

Sistēmu skaits

29

34

-

-

-

Valsts informācijas sistēmu savietotājā publicētie valsts informācijas sistēmu servisi

Servisu skaits

-

-

160

180

200

Uzturēts un pilnveidots publisko pakalpojumu katalogs, nodrošināts atbalsts valsts un pašvaldību pakalpojumiem

Publisko pakalpojumu katalogā reģistrēto pakalpojumu skaits

2 328

2 400

4 200

4 200

4 200

Publisko pakalpojumu katalogā iekļauto pakalpojumu sniedzēju skaits

233

265

240

250

270

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamie interaktīvie elektroniskie pakalpojumi (skaits)

142

150

150

160

165

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamo interaktīvo elektronisko pakalpojumu izmantošanas skaits (tūkst.)

2 149

9 600

-

-

-

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamo interaktīvo elektronisko pakalpojumu uzsākšanas skaits, uzkrājošā vērtība kopš 2008.gada (milj.)

-

-

17

20

22

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv unikālie lietotāji (skaits tūkst. kopš 2008.gada)

806

800

980

1 010

1 040

VISS koplietošanas komponentes “Vienotās pieteikšanās modulis” autentifikācijas pakalpojumu izmantošanas skaits (skaits milj.)

-

6

15

18

20

VISS koplietošanas komponentes “Maksājumu modulis” maksājumu pakalpojumu izmantošanas skaits

-

220 000

600 000

700 000

800 000

VISS koplietošanas komponentē “e-parakstītājs” parakstīto dokumentu skaits

-

-

900

1 100

1 300

VISS koplietošanas komponentē “Datu izplatīšanas tīkls” nosūtīto ziņojumu skaits

-

-

18 000

19 000

20 000

VISS koplietošanas komponentes “Adrešu meklēšanas komponente” izmantošana - integrēto risinājumu skaits

-

-

5

5

5

Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas uzturēšana (sistēmu skaits)

-

-

1

1

1

Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) www.geolatvija.lv pieejamo elektronisko pakalpojumu (ģeoproduktu) skaits

55

60

70

70

75

Elektronisko iepirkumu sistēmā piedāvāti preču katalogi

EIS e-katalogos pirkto specifikāciju īpatsvars kopējo katalogos iekļauto specifikāciju skaitā, %.

45

25

30

40

50

Elektronisko iepirkumu sistēmā (e-izsoļu un e-konkursu apakšsistēmā) aktīvie lietotāju

Lietotāju skaits

3 628

1 550

4 500

5 000

5 500

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

5 420 432

5 271 735

5 794 614

5 749 775

5 749 775

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-148 697

522 879

-44 839

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2,7

9,9

-0,8

-

Atlīdzība, euro

1 869 453

1 950 683

1 996 072

1 996 072

1 996 072

Vidējais amata vietu skaits gadā

81

86

88

88

88

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 903

1 873

1 869

1 871

1 871

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

19 804

18 061

22 412

20 165

20 165

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

214 658

737 537

522 879

t. sk.:

Citas izmaiņas

214 658

737 537

522 879

Transferts no Kultūras ministrijas, lai Valsts reģionālās attīstības aģentūra varētu nodrošināt reģionālo un vietējo mediju atbalsta programmas efektīvu īstenošanu

-

379 409

379 409

Finansējuma pārdale uz Satiksmes ministriju, lai tiktu nodrošināta Valsts reģionālās attīstības aģentūras IS darbības nodrošināšana un uzturēšana, izmantojot Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumus (saskaņā ar MK 06.02.2018. instrukcijas Nr.1 11.1.apakšpunktu)

213 125

-

-213 125

Finansējuma palielinājums 2017.-2019.gada prioritārā pasākuma “Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana” ietvaros projekta "Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība” rezultātu uzturēšanai

-

157 119

157 119

Finansējuma palielinājums 2017.-2019.gada prioritārā pasākuma “Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana” ietvaros projekta "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem pilnveidošana" rezultātu uzturēšanai

-

119 098

119 098

Transferts no Kultūras ministrijas atbalstītajam prioritārajam pasākumam "Diasporas likuma normu īstenošanai" (mediju atbalsta programmai „Atbalsts diasporas jautājumu atspoguļošanai Latvijas komercmedijos un mediju atbalsta programma diasporas medijiem”) (08.02.2019. MK ārkārtas sēdes prot. Nr.6 1.§ 3.punkts)

-

40 000

40 000

Finansējuma palielinājums 2017.-2019.gada prioritārā pasākuma “Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana” ietvaros projekta "Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide" rezultātu uzturēšanai

-

1 911

1 911

Finansējuma samazinājums atbilstoši 28.08.2018. MK sēdes prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

952

-

-952

Finansējuma samazinājums darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (22.08.2017. MK sēdes prot. Nr.40, 43.§, 8.punkts)

581

-

-581

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

 

 

 

Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 23.01.00 “Valsts vides dienests” un apakšprogrammas 24.08.00 “Nacionālo parku darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu IKT centralizāciju (divas amata vietas, 09.01.2018. FM rīk. Nr. 9)

-

25 000

25 000

Finansējuma pārdale no programmas 28.00.00 "Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība" Latvijas prezidentūras Baltijas jūras reģiona valstu padomē nodrošināšanai (05.02.2019. MK sēdes prot. Nr.5 33.§ 18.punkts)

-

15 000

15 000