Programmas mērķis:

 1. īstenot atbalsta pasākumus līdzsvarotai valsts reģionālajai attīstībai, nodrošinot normatīvajos aktos deleģēto valsts un citu finanšu instrumentu ieviešanu;
 2. īstenot valsts un pašvaldību elektroniskās pārvaldes un koplietošanas infrastruktūras attīstību, nodrošinot elektronisko pakalpojumu un koplietošanas komponenšu pieejamību un mazinot administratīvo slogu visām sabiedrības grupām;
 3. nodrošināt analītisko darbību saistībā ar teritoriālās attīstības procesiem valstī;
 4. nodrošināt administratīvo atbalstu starptautisko programmu sekretariātiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. uzturēt valsts un pašvaldību pakalpojumiem publisko pakalpojumu katalogu, nodrošināt elektronisku piekļuvi valsts reģistriem un e-pakalpojumiem;
 2. ieviest jaunus valsts un pašvaldību e-pakalpojumus, kā arī nodrošināt infrastruktūru valsts un pašvaldību e-pakalpojumu izmitināšanai Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
 3. uzturēt Teritoriālās attīstības plānošanas informācijas sistēmu, tai skaitā Reģionālās attīstības indikatora moduli (RAIM), kā arī Valsts vienoto ģeotelpiskās informācijas portālu (Ģeoportāls) un Valsts informācijas sistēmu darbam ar ES dokumentiem (ESVIS);
 4. nodrošināt Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv uzturēšanu;
 5. nodrošināt teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanu;
 6. veikt Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu uzraudzību un pēcuzraudzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 7. uzturēt Elektronisko iepirkumu sistēmu, kas apkalpo visus Publisko iepirkuma likuma subjektus (t.sk. visas valsts un pašvaldību iestādes).

Programmas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Administrētas Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitātes

Aktivitāšu skaits

9

9

9

9

9

Nodrošināta Reģionālās attīstības indikatoru moduļa  (RAIM) pieejamība un datu apstrāde

Moduļu skaits

1

1

1

1

1

Uzturēta un pilnveidota IS "Reģionālās attīstības indikatoru modulis" (RAIM), nodrošināts atbalsts reģionālās attīstības uzraudzībai un novērtēšanai

Sistēmas publisko lietotāju skaits (unikālie lietotāji gada griezumā)

-

4 000

4 500

5 000

5 000

Valsts informācijas sistēmu savietotājam pieslēgtas Valsts informācijas sistēmas

Sistēmu skaits

32

32

34

35

35

Uzturēts un pilnveidots publisko pakalpojumu katalogs, nodrošināts atbalsts valsts un pašvaldību pakalpojumiem

Publisko pakalpojumu katalogā reģistrēto pakalpojumu skaits

2 466

2 300

2 400

2 500

2 500

Publisko pakalpojumu katalogā iekļauto pakalpojumu sniedzēju skaits

233

260

265

270

280

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamie interaktīvie elektroniskie pakalpojumi (skaits) (VRAA)

-

130

150

180

190

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv pieejamo interaktīvo elektronisko pakalpojumu izmantošanas skaits (tūkst.)

-

1 000

9 600

11 000

12 000

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv unikālie lietotāji (skaits tūkst. kopš 2008.gada) (VRAA)

-

680

800

850

900

VISS koplietošanas komponentes “Vienotās pieteikšanās modulis” autentifikācijas pakalpojumu izmantošanas skaits  (skaits milj.)

-

-

6

6,5

7,5

VISS koplietošanas komponentes “Maksājumu modulis” maksājumu pakalpojumu izmantošanas skaits

-

-

220 000

250 000

300 000

Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) www.geolatvija.lv pieejamo elektronisko pakalpojumu (ģeoproduktu) skaits

-

35

60

65

70

Elektronisko iepirkumu sistēmā piedāvāti preču katalogi

EIS e-katalogos pirkto specifikāciju īpatsvars kopējo katalogos iekļauto specifikāciju skaitā, %.

-

18

25

27

30

Elektronisko iepirkumu sistēmā (e-izsoļu un e-konkursu apakšsistēmā) aktīvie lietotāju

Lietotāju skaits

-

380

1 550

1 600

1 650

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 910 840

5 142 155

5 271 735

5 549 282

5 549 282

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

1 231 315

129 580

277 547

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

31,5

2,5

5,3

-

Atlīdzība, euro

1 737 133

1 873 678

1 950 683

1 950 102

1 950 102

Vidējais amata vietu skaits gadā

77

86

86

86

86

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 861

1 798

1 873

1 872

1 872

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

17 489

17 989

18 061

18 061

18 061

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

6 340

135 920

129 580

t. sk.:

Citas izmaiņas

6 340

135 920

129 580

Finansējuma palielinājums projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/006 ,,Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana” sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas (FM rīkojums 30.10.2015.Nr.424)

-

86 146

86 146

Finansējuma palielinājums 2017.-2019.gada  prioritārā pasākuma “Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana” ietvaros projekta "Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība” rezultātu uzturēšanai

-

23 255

23 255

Finansējuma palielinājums projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/002 ,,Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar portālu” sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas (FM rīkojums 30.10.2015.Nr.424)

-

11 089

11 089

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

9 148

9 148

Finansējuma samazinājums projekta Nr. CH02 ,, Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas (MK 17.03.2015. sēdes prot. Nr.15 30.§  25.8.punkts)

6 340

-

-6 340

Finansējuma palielinājums 2017.-2019.gada  prioritārā pasākuma “Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana” ietvaros projekta "Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 2.kārta” rezultātu uzturēšanai

-

3 165

3 165

Finansējuma palielinājums 2017.-2019.gada  prioritārā pasākuma “Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana” ietvaros projekta "Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide" rezultātu uzturēšanai

-

3 117

3 117