Programmas mērķis:

 1. īstenot atbalsta pasākumus līdzsvarotai valsts reģionālajai attīstībai, nodrošinot normatīvajos aktos deleģēto valsts un citu finanšu instrumentu ieviešanu;
 2. īstenot valsts un pašvaldību elektroniskās pārvaldes un koplietošanas infrastruktūras attīstību, nodrošinot elektro­nisko pakalpojumu un koplietošanas komponenšu pieejamību un mazinot administratīvo slogu visām sabiedrības grupām;
 3. nodrošināt analītisko darbību saistībā ar teritoriālās attīstības procesiem valstī;
 4. nodrošināt administratīvo atbalstu starptautisko programmu sekretariātiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. uzturēt valsts un pašvaldību pakalpojumiem publisko pakalpojumu katalogu, nodrošināt elektronisku piekļuvi valsts reģistriem un  e-pakalpojumiem;
 2. ieviest jaunus valsts un pašvaldību e-pakalpojumus, kā arī nodrošināt infrastruktūru valsts un pašvaldību e-pakalpojumu izmitināšanai portālā www.latvija.lv;
 3. uzturēt Teritoriālās attīstības un plānošanas informācijas sistēmu, tai skaitā Reģionālās attīstības indikatora moduli (RAIM), kā arī Ģeoportālu un Valsts informācijas sistēmas darba ar ES dokumentiem (ES VIS);
 4. nodrošināt Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un portāla www.latvija.lv uzturēšanu;
 5. nodrošināt teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanu;
 6. veikt Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu uzraudzību un pēcuzraudzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 7. uzturēt Elektronisko iepirkumu sistēmu, kas apkalpo visus Publisko iepirkuma likuma subjektus (t.sk. visas valsts un pašvaldību iestādes).

Programmas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gada (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Administrētas Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitātes

Aktivitāšu skaits

9

9

9

9

9

Nodrošināta Reģionālās attīstības indikatoru moduļa  (RAIM) pieejamība un datu apstrāde

Moduļu skaits

1

1

1

1

1

Uzturēta un pilnveidota IS "Reģionālās attīstības indikatoru modulis" (RAIM), nodrošināts atbalsts reģionālās attīstības uzraudzībai un novērtēšanai

Sistēmas publisko lietotāju skaits (unikālie lietotāji gada griezumā)

-

-

4 000

4 500

5 000

Valsts informācijas sistēmu savietotājam pieslēgtas Valsts informācijas sistēmas

Sistēmu skaits

32

32

32

34

35

Uzturēts un pilnveidots publisko pakalpojumu katalogs, nodrošināts atbalsts  valsts un pašvaldību pakalpojumiem

Publisko pakalpojumu katalogā reģistrēto pakalpojumu skaits

2255

2180

2300

2400

2500

Publisko pakalpojumu katalogā iekļauto pakalpojumu sniedzēju skaits

233

260

260

265

270

Vienotā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv pieejamo interaktīvo elektronisko pakalpojumu skaits

117

120

-

-

-

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamie interaktīvie elektroniskie pakalpojumi (skaits)

-

-

130

150

180

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv pieejamo interaktīvo elektronisko pakalpojumu izmantošanas skaits (tūkst.)

-

-

1 000

1 300

1 500

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv unikālie lietotāji (skaits tūkst. kopš 2008.gada)

-

-

680

700

720

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv sniegto autentifikācijas pakalpojumu izmantošanas skaits (gadā milj.)

-

-

5

6

6,5

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv sniegto maksājumu pakalpojumu izmantošanas skaits (samaksātās summas tūkst.)

-

-

30 000

35 000

38 000

Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) www.geolatvija.lv pieejamo elektronisko pakalpojumu (ģeoproduktu) skaits

-

-

35

40

50

Elektronisko iepirkumu sistēmā piedāvāti preču katalogi

Katalogu skaits

19

20

-

-

-

EIS e-katalogos pirkto specifikāciju īpatsvars kopējo katalogos iekļauto specifikāciju skaitā, %

-

-

18

20

25

Elektronisko iepirkumu sistēmā (e-izsoļu un e-konkursu apakšsistēmā) aktīvie lietotāju

Lietotāju skaits

-

-

380

420

570

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 512 841

3 957 192

5 142 155

5 262 587

5 540 715

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

444 351

1 184 963

120 432

278 128

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,6

29,9

2,3

5,3

Atlīdzība, euro

1 699 192

1 744 382

1 873 678

1 868 554

1 868 554

Vidējais amata vietu skaits gadā

78

82

861

86

86

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 793

1 754

1 798

1 793

1 793

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

21 250

17 989

17 989

17 989

17 989

1 Četras amata vietas ir pārceltas no apakšprogrammas 24.08.00 „Nacionālo parku darbības nodrošināšana”

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

96 487

1 281 450

1 184 963

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

1 042 092

1 042 092

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana. Projektu "Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides  2.kārta",  "Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide", "Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība", "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem pilnveidošana" rezultātu uzturēšana

1 041 202

1 041 202

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

890

890

Citas izmaiņas

96 487

225 828

129 341

Finansējums projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/006 “Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana” (ESVIS) sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas

143 570

143 570

Finansējums projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/017 “E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība” EPAK sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas

-  

42 258

42 258

Finansējums projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/005 “Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 1.kārta” (PFAS1) sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas

40 000

40 000

Samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Drošas koplietošanas IKT platformas attīstībai un elektroniskās iepirkumu sistēmas e-izziņas/e-konkursu darbības nodrošināšanai”  piešķirtajam finansējumam

88 204

-88 204

Finansējuma samazinājums VRAA projekta Nr.CH02 “Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas

5 682

-5 682

Finansējuma samazinājums projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/ IUMEPLS/002 “Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar portālu” (ĢIS) sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas

2 601

 -

-2 601

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

13 530

13 530

Pārdale no programmas 30.00.00 „ Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” atlīdzībai, lai nodrošinātu darbinieku atalgojumu atbilstoši noteiktajam līmenim un kategorijai pēc novērtēšanas rezultātiem  (izdevumu pārskatīšanas rezultāts)

13 530

13 530