Programmas mērķis:

 1. īstenot atbalsta pasākumus līdzsvarotai valsts reģionālajai attīstībai, nodrošinot normatīvajos aktos deleģēto valsts un citu finanšu instrumentu ieviešanu;
 2. īstenot valsts un pašvaldību elektroniskās pārvaldes un koplietošanas infrastruktūras attīstību, nodrošinot elektronisko pakalpojumu un koplietošanas komponenšu pieejamību un mazinot administratīvo slogu visām sabiedrības grupām;
 3. nodrošināt analītisko darbību saistībā ar teritoriālās attīstības procesiem valstī;
 4. nodrošināt administratīvo atbalstu starptautisko programmu sekretariātiem;
 5. nodrošināt Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu lietderīgu un efektīvu izmantošanu;
 6. pildīt EK LIFE programmas nacionālā kontaktpunkta funkcijas (MK 25.08.2014. rīkojums Nr.447 “Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE programmā un valsts budžeta līdzfinansējumu 2014.-2017. gadā”).

Galvenās aktivitātes:

 1. uzturēt valsts un pašvaldību pakalpojumiem publisko pakalpojumu katalogu, nodrošināt elektronisku piekļuvi valsts reģistriem un e-pakalpojumiem;
 2. ieviest jaunus valsts un pašvaldību e-pakalpojumus, kā arī nodrošināt infrastruktūru valsts un pašvaldību e-pakalpojumu izmitināšanai Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
 3. uzturēt Teritoriālās attīstības plānošanas informācijas sistēmu, tai skaitā Reģionālās attīstības indikatora moduli (RAIM), kā arī Valsts vienoto ģeotelpiskās informācijas portālu (Ģeoportāls) un Valsts informācijas sistēmu darbam ar ES dokumentiem (ESVIS);
 4. nodrošināt Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv uzturēšanu;
 5. nodrošināt teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanu;
 6. veikt ES politiku instrumentu un pārējo ĀFP līdzfinansēto projektu uzraudzību un pēcuzraudzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 7. uzturēt Elektronisko iepirkumu sistēmu, kas apkalpo visus Publisko iepirkuma likuma subjektus (t.sk. visas valsts un pašvaldību iestādes);
 8. projektu konkursu izsludināšana un organizēšana, atbilstoši apstiprinātajām projektu vadlīnijām, finansējuma saņemšanai no valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti”;
 9. līgumu par projektu finansēšanas un izpildes kārtību administrēšana (t.sk. sagatavošana, noslēgšana, uzraudzība, īstenotāja iesniegto pārskatu pārbaude, pārbaudes projektu īstenošanas vietās);
 10. nacionālā līdzfinansējuma administrēšana EK LIFE programmas finansētajiem projektiem.

Programmas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Administrētas ES struktūrfondu aktivitātes

Aktivitātes (skaits)

9

9

9

-

-

Nodrošināta Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) pieejamība un datu apstrāde

Moduļi (skaits)

1

1

1

1

1

Uzturēta un pilnveidota IS “Reģionālās attīstības indikatoru modulis” (RAIM), nodrošināts atbalsts reģionālās attīstības uzraudzībai un novērtēšanai

Sistēmas publiskie unikālie lietotāji (skaits)

7 162

5 400

5 700

5 700

5 800

Valsts informācijas sistēmu savietotājā publicētie valsts informācijas sistēmu servisi

Servisi (skaits)

201

180

200

220

230

Uzturēts un pilnveidots publisko pakalpojumu katalogs, nodrošināts atbalsts valsts un pašvaldību pakalpojumiem

Publisko pakalpojumu katalogā reģistrēti pakalpojumi (skaits)

6 981

4 200

4 200

4 200

4 300

Publisko pakalpojumu katalogā iekļauti pakalpojumu sniedzēji (skaits)

254

250

270

270

200

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamie interaktīvie elektroniskie pakalpojumi (skaits)

126

140

140

140

140

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv pieejamo interaktīvo elektronisko pakalpojumu uzsākšana (uzkrājošā vērtība kopš 2008.gada) (skaits milj.)

20,2

20

22

24

25

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv unikālie lietotāji kopš 2008.gada (skaits tūkst.)

1 085

1 010

1 040

1 100

1 110

VISS koplietošanas komponentes “Vienotās pieteikšanās modulis” autentifikācijas pakalpojumu izmantošana (skaits milj.)

16,7

18

20

22

24

VISS koplietošanas komponentes “Maksājumu modulis” maksājumu pakalpojumu izmantošana (skaits)

769 260

700 000

800 000

900 000

1 000 000

VISS koplietošanas komponentē “e-parakstītājs” parakstītie dokumenti (skaits)

1 300

1 100

1 300

1 300

1 300

VISS koplietošanas komponentē “Datu izplatīšanas tīkls” nosūtītie ziņojumi (skaits)1

457 140

19 000

 550 000

600 000

650 000

VISS koplietošanas komponentes “Adrešu meklēšanas komponente” izmantošana - integrētie risinājumi (skaits)

5

5

5

5

5

 Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas uzturēšana (skaits)

1

1

1

1

1

Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) www.geolatvija.lv pieejamie elektroniskie pakalpojumi (ģeoprodukti) (skaits)

101

70

75

75

80

Elektronisko iepirkumu sistēmā piedāvāti preču katalogi

EIS e-katalogos pirkto specifikāciju īpatsvars kopējo katalogos iekļauto specifikāciju skaitā (%)

53

40

50

50

55

Elektronisko iepirkumu sistēmā (e-izsoļu un e-konkursu apakšsistēmā) aktīvie lietotāju

Lietotāji (skaits)2

8 412

5 000

8 000

8 000

8 000

Nodrošināta Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzekļu pārvaldība3

Projektu īstenošanai noslēgtie līgumi (skaits)

128

120

110

100

100

Veiktās projektu īstenošanas uzraudzības pārbaudes projektu īstenošanas vietās (skaits)

24

24

22

25

25

 

Piezīmes.
1 Rādītāja straujais pieaugums skaidrojams ar to, ka ar 2019.g. jūliju, stājoties spēkā MK 2017.gada 21.marta noteikumiem Nr.167 “Kārtība, kādā veic datu apmaiņu attiecībā uz elektroniski nosūtāmiem rīkojumiem un paziņojumiem par to izpildi”, ievērojami pieauga datu apmaiņa starp iestādēm, it īpaši starp Tiesu administrāciju, Izpildu lietu reģistru un kredītiestādēm. Arī turpmāk prognozēts datu apmaiņas pieaugums.
2 Ņemot vērā esošo lietotāju skaita pieaugumu, kas faktiski jau ir sasniegts un ir izskaidrojams ar Publisko iepirkumu likumā noteiktā pārejas perioda noslēgumu uz pilnībā elektronisku iepirkumu un iepirkumu procedūru norisi, kā arī ar ārvalstu komersantu interesi par piedalīšanos EIS publicētajās iepirkumu procedūrās. Tomēr, tā kā reģionālās reformas rezultātā paredzēts pašvaldību skaita samazinājums, jāņem vērā, ka turpmāka lietotāju skaita progresija nebūs tik strauja.

3 Darbības rezultāts un rezultatīvais rādītāji nav jauni, tie pārcelti no apakšprogrammas 21.01.00 “Fonda darbības nodrošinājums”, attiecīgi saglabāta arī līdzšinējā izpilde un 2020.gada plāns.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

   5 830 730

   6 459 755

  6 602 522

  7 132 573

    7 135 573

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

629 025

142 767

530 051

3 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

10,8

2,2

8,0

0,0

Atlīdzība, euro

   1 996 071

   2 458 190

  2 663 807

  2 777 238

    2 777 238

Vidējais amata vietu skaits gadā¹

     80

  92

113

113

 113

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

          2 058

          2 206

         1 929

         2 013

           2 013

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

20 141

        22 412

       48 104

       48 104

         48 104

Piezīmes.
¹ Cilvēkresursu nodrošināšanai valsts IKT platformu uzturēšanai palielināt amata vietu skaitu VARAM (Valsts reģionālās attīstības aģentūrā) par 15 amata vietām ar 2020.gada 1.martu, nepalielinot valsts pārvaldē nodarbināto kopējo skaitu (MK 03.03.2020. prot. Nr.9 35.§ 2.p.); Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai finansējumu un amatu vietas, sākot ar 2021.gadu, ik gadu plānot budžeta programmā 32.00.00 “Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana” (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 8.7.apakšpunkts).

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

423 497

566 264

142 767

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

4 088

-

-4 088

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

4 088

-

-4 088

Citas izmaiņas

419 409

566 264

146 855

Palielināti izdevumi pasākumam “Resursu nodrošināšana centrālo valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts)

-

87 060

87 060

Palielināti izdevumi ERAF projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” (PIKTAPS) ietvaros izstrādātā risinājuma “Datu publicēšanas platforma” (Atvērto datu portāls) rezultātu uzturēšanai

-

15 458

15 458

Palielināti izdevumi ERAF projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” (PIKTAPS) ietvaros izstrādātā risinājuma “Oficiālā elektroniskā adrešu informācijas sistēma” (E-adrese) rezultātu uzturēšanai

-

182 450

182 450

Palielināti izdevumi ERAF projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” (PIKTAPS) ietvaros izstrādātā risinājuma “Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēma” (VIRSIS) rezultātu uzturēšanai

-

55 199

55 199

Samazināti izdevumi atbilstoši saskaņotajam transfertam ar Kultūras ministriju. Transferts no Kultūras ministrijas budžeta uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžetu netiek plānots, jo mainīta Mediju atbalsta administrēšanas politika

419 409

 -

-419 409

Palielināti izdevumi, ņemot vērā Valsts prezidenta kancelejas transfertu VARAM, lai nodrošinātu Valsts prezidenta kancelejas noteikto informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldību

-

20 100

20 100

Palielināti izdevumi, ņemot vērā pārdalīto LVAFA finansējumu no apakšprogrammas. 21.01.00 “Fonda darbības nodrošinājums” (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 8.7.apakšpunkts)

-

205 997

205 997