Programmas mērķis:

 1. īstenot atbalsta pasākumus līdzsvarotai valsts reģionālajai attīstībai, nodrošinot normatīvajos aktos deleģēto valsts un citu finanšu instrumentu ieviešanu;
 2. īstenot valsts un pašvaldību elektroniskās pārvaldes un koplietošanas infrastruktūras attīstību, nodrošinot elektronisko pakalpojumu un koplietošanas komponenšu pieejamību un mazinot administratīvo slogu visām sabiedrības grupām;
 3. nodrošināt analītisko darbību saistībā ar teritoriālās attīstības procesiem valstī;
 4. nodrošināt administratīvo atbalstu starptautisko programmu sekretariātiem;
 5. nodrošināt Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu lietderīgu un efektīvu izmantošanu;
 6. pildīt EK LIFE programmas nacionālā kontaktpunkta funkcijas (MK 25.08.2014. rīkojums Nr.447 “Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE programmā un valsts budžeta līdzfinansējumu 2014.-2017.gadā”).

Galvenās aktivitātes:

 1. uzturēt valsts un pašvaldību pakalpojumiem publisko pakalpojumu katalogu, nodrošināt elektronisku piekļuvi valsts reģistriem un e-pakalpojumiem;
 2. ieviest jaunus valsts un pašvaldību e-pakalpojumus, kā arī nodrošināt infrastruktūru valsts un pašvaldību e-pakalpojumu izmitināšanai Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
 3. uzturēt Teritoriālās attīstības plānošanas informācijas sistēmu, tai skaitā Reģionālās attīstības indikatora moduli (RAIM), kā arī Valsts vienoto ģeotelpiskās informācijas portālu (Ģeoportāls) un Valsts informācijas sistēmu darbam ar ES dokumentiem (ESVIS);
 4. nodrošināt Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv uzturēšanu;
 5. nodrošināt teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanu;
 6. veikt ES politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu uzraudzību un pēcuzraudzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 7. uzturēt Elektronisko iepirkumu sistēmu, kas apkalpo visus Publisko iepirkuma likuma subjektus (t.sk. visas valsts un pašvaldību iestādes), kā arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma, Publiskās un privātās partnerības likuma un Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma subjektus;
 8. projektu konkursu izsludināšana un organizēšana atbilstoši apstiprinātajām projektu vadlīnijām finansējuma saņemšanai no valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti”;
 9. līgumu par projektu finansēšanas un izpildes kārtību administrēšana (t.sk. sagatavošana, noslēgšana, uzraudzība, īstenotāja iesniegto pārskatu pārbaude, pārbaudes projektu īstenošanas vietās);
 10. nacionālā līdzfinansējuma administrēšana EK LIFE programmas finansētajiem projektiem.

Programmas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) pieejamība un datu apstrāde

Moduļi (skaits)

1

1

1

1

1

Uzturēta un pilnveidota IS “Reģionālās attīstības indikatoru modulis” (RAIM), nodrošināts atbalsts reģionālās attīstības uzraudzībai un novērtēšanai

Sistēmas publiskie unikālie lietotāji (skaits)

4 860

5 700

5 700

5 800

5 900

Valsts informācijas sistēmu savietotājā publicētie valsts informācijas sistēmu servisi

Servisi (skaits)

691

200

220

230

240

Uzturēts un pilnveidots publisko pakalpojumu katalogs, nodrošināts atbalsts valsts un pašvaldību pakalpojumiem1

Publisko pakalpojumu katalogā reģistrēti pakalpojumi (skaits)

4 428

4 200

4 200

4 100

4 000

Publisko pakalpojumu katalogā iekļauti pakalpojumu sniedzēji (skaits)

262

270

240

200

200

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamie interaktīvie elektroniskie pakalpojumi (skaits)

125

140

100

80

75

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv pieejamo interaktīvo elektronisko pakalpojumu uzsākšana (uzkrājošā vērtība kopš 2008. gada) (skaits milj.)

24,4

22

25

25,5

26

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv unikālie lietotāji kopš 2008. gada (skaits tūkst.)

1 220

1 040

1 250

1 270

1 300

VISS koplietošanas komponentes “Vienotās pieteikšanās modulis” autentifikācijas pakalpojumu izmantošana (skaits milj.)

24,0

20

30

35

40

VISS koplietošanas komponentes “Maksājumu modulis” maksājumu pakalpojumu izmantošana (skaits)

781 934

800 000

900 000

950 000

1 000 000

VISS koplietošanas komponentē “Datu izplatīšanas tīkls” nosūtītie ziņojumi (skaits)2

937 153

550 000

1 300 000

 

1 500 000

 

1 700 000

VISS koplietošanas komponentes “Adrešu meklēšanas komponente” izmantošana –integrētie risinājumi (skaits)

5

5

9

11

13

Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas uzturēšana (skaits)

1

1

1

1

1

Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) www.geolatvija.lv pieejamie elektroniskie pakalpojumi (ģeoprodukti) (skaits)

149

75

100

140

160

Elektronisko iepirkumu sistēmā piedāvāti preču katalogi

EIS e-katalogos pirkto specifikāciju īpatsvars kopējo katalogos iekļauto specifikāciju skaitā (%)

55

50

60

62

63

Elektronisko iepirkumu sistēmā aktīvie lietotāji3

Lietotāji (skaits)4

20 850

8 000

32 000

35 000

37 000

Nodrošināta Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzekļu pārvaldība

Projektu īstenošanai noslēgtie līgumi (skaits)

107

110

100

100

100

Veiktās projektu īstenošanas uzraudzības pārbaudes projektu īstenošanas vietās (skaits)

54

22

25

25

 

25

Piezīmes.

1 Izslēgtsrādītājs “VISS koplietošanas komponentē “e-parakstītājs” parakstītie dokumenti (skaits)”, jo sākot ar 2022. gadu tas nebūs aktuāls.

2Rādītāja straujais vērtības pieaugums skaidrojams ar to, ka ar 2019.g. jūliju, stājoties spēkā MK 2017.gada 21.marta noteikumiem Nr.167 “Kārtība, kādā veic datu apmaiņu attiecībā uz elektroniski nosūtāmiem rīkojumiem un paziņojumiem par to izpildi”, ievērojami pieauga datu apmaiņa starp iestādēm, it īpaši starp Tiesu administrāciju, Izpildu lietu reģistru un kredītiestādēm.

3 Precizēts rādītāja nosaukums, nemainot tā būtību.

4 Reģionālās reformas rezultātā paredzēts pašvaldību skaita samazinājums, attiecīgi jāņem vērā, ka turpmāka dalībnieku skaita progresija nebūs tik strauja.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 186 282

6 602 522

8 128 770

8 131 770

8 128 770

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

416 240

1 526 248

3 000

-3 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

6,7

23,1

-

-

Atlīdzība, euro

    2 477 550

    2 663 807

  3 007 555

  3 007 555

    3 007 555

Vidējais amata vietu skaits gadā

                90

              113

           113

           113

              113

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)

           2 276

           1 929

        2 182

        2 182

           2 182

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

         19 648

         48 104

      48 104

      48 104

         48 104

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

13 000

1 539 248

1 526 248

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

112 561

112 561

Palielināti izdevumi  PP “Integrētā pieeja resursu pārvaldībai III posms” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

112 561

112 561

Citas izmaiņas

13 000

1 426 687

1 413 687

Palielināti izdevumi  pasākumam “Resursu nodrošināšana centrālo valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts)

-

295 347

295 347

Palielināti izdevumi ERAF projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” (PIKTAPS) ietvaros izstrādātā risinājuma “Oficiālā elektroniskā adrešu informācijas sistēma” (E-adrese) rezultātu uzturēšanai

 -

10 000

10 000

Samazināti izdevumi ERAF projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” (PIKTAPS) ietvaros izstrādātā risinājuma “Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēma” (VIRSIS) rezultātu uzturēšanai

13 000

 -

-13 000

Atjaunoti izdevumi, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

 -

4 088

4 088

Palielināti izdevumi ERAF projekta Nr.2.2.1.1/17/I/004 “E-Iepirkumu un e-Izsoļu platformas attīstība” rezultātu uzturēšanai

 -

313 475

313 475

Palielināti izdevumi ERAF projekta Nr.2.2.1.1/17/I/009 “Vienotā datu telpa” rezultātu uzturēšanai

 -

90 950

90 950

Palielināti izdevumi ERAF projekta Nr.2.2.1.1/17/I/008 “Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība” rezultātu uzturēšana

 - 

75 250

75 250

Palielināti izdevumi  pasākumam ERAF projekta Nr.2.2.1.1/17/I/015 “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma” rezultātu uzturēšanai

 - 

161 084

161 084

Palielināti izdevumi  pasākumam “Integrēta pieeja resursu pārvaldībai. II posms” (MK 22.09.2020. Prot. Izr. Nr.55 38.§ 25.punkts)

233 616

233 616

Palielināti izdevumi sakarā ar finansējuma pārdali no Satiksmes ministrijas Valsts reģionālās attīstības aģentūrai Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumu izmantošanai (sakarā ar grozījumiem  instrukcijā  “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra instrukcijā Nr.1 “Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība”” un MK 24.08.2021. sēdes protokola Nr.57 52.§ 36.punktu)

-

242 877

242 877