32.00.00 Mājokļu politikas ieviešana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

32.03.00. Atbalsts mājokļiem

Apakšprogrammas mērķis:

atbilstoši likumam “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likumam “Par dzīvojamo telpu īri” nodrošināt valsts pienākuma izpildi par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansēšanu.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt valsts līdzfinansējumu dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu denacionalizēto namu īrniekiem.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Pabalstu nodrošināšana denacionalizēto namu īrniekiem

 Denacionalizēto namu īrnieki, kuriem sniegts pabalsts (skaits)

-

-

44

-

-

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 447 148

-

485 573

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

485 573

485 573

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

485 573

485 573

Palielināti izdevumi, lai 2023. gadā nodrošinātu valsts līdzfinansējumu dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstam denacionalizēto namu īrniekiem (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5. § 15. punkts)

-

485 573

485 573