Programmas mērķis:

  • Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts militārās aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošana un vides aizsardzības pasākumu veikšana tajos. Valsts militārās aizsardzības objektu būvniecības organizēšana, centralizēto iepirkumu veikšana Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestāžu un NBS vajadzībām un NBS materiāltehnisko līdzekļu apgādes sistēmas uzturēšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. apsaimniekot Aizsardzības ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus, tajā skaitā valsts militārās aizsardzības objektus;
  2. organizēt valsts militārās aizsardzības objektu būvniecību;
  3. veikt vides aizsardzības pasākumus valsts militārās aizsardzības objektos;
  4. veikt iepirkuma procedūras Aizsardzības ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un NBS vajadzībām;
  5. veikt iepirkumus NBS vajadzībām;
  6. sniegt publiskos pakalpojumus Aizsardzības ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm, NBS un privātpersonām saistībā ar sporta kompleksa izmantošanu, dienesta viesnīcas un dzīvojamo telpu īri;
  7. veikt materiāltehnisko līdzekļu standartizācijas īstenošanu;
  8. organizēt NBS materiāltehnisko līdzekļu apgādes sistēmas uzturēšanu.

Programmas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nekustamo īpašumu apsaimniekošana atbilstoši NBS funkciju vajadzībām

Apsaimniekojamo ēku un būvju skaits

1 112

1 126

1 258

1 272

1 286

Apsaimniekojamo zemes vienību skaits

193

237

266

315

364

Apsaimniekojamo zemes vienību platība (ha)

14 651

16 608

19 591

20 357

21 123

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

52 724 255

69 850 082

71 144 594

71 581 464

77 071 464

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17125 827

1294 512

436 870

5490 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

32,5

1,9

0,6

7,7

Atlīdzība, euro

5429 973

6547 992

7849 539

7886 409

7886 409

Vidējais amata vietu skaits gadā

355

436

476

476

476

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 273

1 250

1 373

1 380

1 380

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

6 030

6 030

6 030

6 030

6 030

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

46688 285

47982 797

1294 512

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

43737 490

31231 000

-12506 490

Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību projektam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 7.novembra rīkojumu Nr.595 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""

43737 490

31231 000

-12506 490

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 06.00.00 "Valsts drošības aizsardzība”

-

3 000 000

3000 000

Citas izmaiņas

2950 795

16751 797

13801 002

Palielināti izdevumi atlīdzībai, lai mazinātu nodarbināto mainību Valsts aizsardzības militāro objektu iepirkumu centrā Ministru kabineta 2019.gada15.aprīļa sēdes protokols Nr.19 1.§ 4.punkts

-

576 720

576 720

Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokolu Nr.40 21.§ 3.1.punktu (Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanas atļauju (karšu) izsniegšanai"")

5

-

-5

Palielināti izdevumi būvniecībai, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes protokolu Nr.15 2.§

-

10000 000

10000 000

Izdevumu izmaiņas pamatkapitāla veidošanai būvniecības projektu īstenošanai (Ministru kabineta 2018.gada 15.oktobra sēdes prot.Nr.47 1.§ 5.p.)

1 882 103

2990 784

1108 681

Izdevumu izmaiņas atlīdzībai valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes prot. Nr.40 43.§ 8.punktu

9 729

11 560

1 831

Samazināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri, lai nodrošinātu administratīvās ēkas būvniecību (Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes prot.Nr.5 30.§ 19.2.p.)

332 238

-

-332 238

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

726 720

3172 733

2446 013

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai segtu izdevumus par jauno transportlīdzekļu uzturēšanu

576 720

-

-576 720

Iekšējā līdzekļu un 9 amata vietu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” saistībā ar funkciju pārdali

-

245 325

245 325

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu militārpersonu atlīdzību atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta grozījumiem noteikumos Nr. 509

-

25 084

25 084

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija" (Ministru kabineta 2018.gada 31.oktobra rīkojums Nr.557 "Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada domei Pleskavas ielas Alūksnē pārbūves 1.kārtai")

150 000

-

-150 000

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu nekustamo īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 23.maija sēdes protokola Nr.15 2.§

-

2049 737

2049 737

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu 31 jaunu amata vietu, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes protokolu Nr.15 2.§

-

452 587

452 587

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 06.00.00 "Valsts drošības aizsardzība", samazinot infrastruktūrai un būvniecībai plānoto finansējumu, lai nodrošinātu iegādes, kas nepieciešamas esošās infrastruktūras nodrošināšanai atbilstoši drošības prasībām.

-

400 000

400 000