Programmas mērķis:

  • Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts militārās aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošana un vides aizsardzības pasākumu veikšana tajos. Valsts militārās aizsardzības objektu būvniecības organizēšana, centralizēto iepirkumu veikšana Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestāžu un NBS vajadzībām un NBS materiāltehnisko līdzekļu apgādes sistēmas uzturēšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. apsaimniekot Aizsardzības ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus, tajā skaitā valsts militārās aizsardzības objektus;
  2. organizēt valsts militārās aizsardzības objektu būvniecību;
  3. veikt vides aizsardzības pasākumus valsts militārās aizsardzības objektos;
  4. veikt iepirkuma procedūras Aizsardzības ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un NBS vajadzībām;
  5. veikt iepirkumus NBS vajadzībām;
  6. sniegt publiskos pakalpojumus Aizsardzības ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm, NBS un privātpersonām saistībā ar sporta kompleksa izmantošanu, dienesta viesnīcas un dzīvojamo telpu īri;
  7. veikt materiāltehnisko līdzekļu standartizācijas īstenošanu;
  8. organizēt NBS materiāltehnisko līdzekļu apgādes sistēmas uzturēšanu.

Programmas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Nekustamo īpašumu apsaimniekošana atbilstoši NBS funkciju vajadzībām

Apsaimniekojamo ēku un būvju skaits

1 013

1 106

1 126

1 140

1 155

Apsaimniekojamo zemes vienību skaits

157

175

237

281

326

Apsaimniekojamo zemes vienību platība (ha)

14 425

14 631

16 608

18 566

20 523

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

51 134 857

59 327 580

69 850 082

70 874 185

71 274 185

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8 192 723

10 522 502

1 024 103

400 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16,0

17,7

1,5

0,6

Atlīdzība, euro

4 589 299

5 332 018

6 547 992

7 002 410

7 002 410

Vidējais amata vietu skaits gadā

325

394

436

467

467

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 177

1 118

1 250

1 248

1 248

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

 

4 238

6 030

6 030

6 030

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

41 321 737

51 844 239

10 522 502

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

40 611 482

46 737 490

6 126 008

Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību projektam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 7.novembra rīkojumu Nr.595 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. marta rīkojumā Nr.123  "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""

37 611 482

46 737 490

9 126 008

Samazināti izdevumi ilgtermiņa saistību projektam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 7.novembra rīkojumu Nr.595 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. marta rīkojumā Nr.123  "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"", veicot pārdali uz budžeta programmu 06.00.00 “Valsts drošības aizsardzība”, samazinot infrastruktūrai un būvniecībai plānoto finansējumu, lai nodrošinātu iegādes, kas nepieciešamas esošās infrastruktūras nodrošināšanai atbilstoši drošības prasībām (priekšlikums Nr.54 2.lasījumā Saeimā 2019.gada 3.aprīlī)

3 000 000

-

-3 000 000

Citas izmaiņas

710 255

5 106 749

4 396 494

Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un attiecīgi izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu atmežošanu Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūras attīstībai, kā arī izmaiņas, kas saistītas ar grozījumiem Publiskās personas mantas atsavināšanas likumā.

-

349 970

349 970

Palielināti uzturēšanas izdevumi pabeigto objektu infrastruktūras uzturēšanai

-

194 239

194 239

Palielināts finansējums atlīdzībai nekustamo īpašumu pārvaldības un centralizēto iepirkumu nodrošināšanai Nacionālo bruņoto spēku spēju attīstības plānu ietvaros (Ministru kabineta 2018.gada 15.oktobra sēdes prot.Nr.47 1.§ 5.p.)

-

689 536

689 536

Palielināts finansējums pamatkapitāla veidošanai būvniecības projektu īstenošanai (Ministru kabineta 2018.gada 15.oktobra sēdes prot.Nr.47 1.§ 5.p.)

-

1 882 103

1 882 103

Palielināts finansējums atlīdzībai Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra kapacitātes stiprināšanai 42 amata vietām (Ministru kabineta 2018.gada 15.oktobra sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)

-

307 272

307 272

Samazināti izdevumi realizētajam 2016.gada neatliekamam pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana" (Ministru kabineta 2015.gada 17.augusta sēdes prot.Nr.42 3.§ 10.1.p.)

110 255

-

-110 255

Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra rīkojumu Nr.32 “Par finansējuma piešķiršanu Ķeguma novada domei pašvaldības autoceļa "Lielvārde-Misiņi" tehniskā projekta aktualizācijai un autoceļa rekonstrukcijai”.

200 000

-

-200 000

Palielināti izdevumi atlīdzībai valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes prot. Nr.40 43.§ 8.punktu

-

4 891

4 891

Izdevumu palielinājums uzturēšanas izdevumiem, lai nodrošinātu nekustamo īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta prot. Nr.15 2.§.

-

1 084 500

1 084.500

Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri, lai nodrošinātu administratīvās ēkas būvniecību (Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes prot.Nr.5 30.§ 19.2.p.)

-

332 238

332 238

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

400 000

262 000

-138 000

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu apmaksu par elektroenerģiju sakarā ar funkcijas nodošanu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram

-

112 000

112 000

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija" (Ministru kabineta 2018.gada 31.oktobra rīkojums Nr.557 "Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada domei Pleskavas ielas Alūksnē pārbūves 1.kārtai")

-

150 000

150 000

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 06.00.00 “Valsts drošības aizsardzība”, samazinot infrastruktūrai un būvniecībai plānoto finansējumu, lai nodrošinātu iegādes, kas nepieciešamas esošās infrastruktūras nodrošināšanai atbilstoši drošības prasībām (priekšlikums Nr.53 2.lasījumā Saeimā 2019.gada 3.aprīlī)

400 000

-

-400 000