Programmas mērķis:

  • Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošana un vides aizsardzības pasākumu veikšana tajos. Valsts militārās aizsardzības objektu būvniecības organizēšana, centralizēto iepirkumu veikšana Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestāžu un NBS vajadzībām un NBS materiāltehnisko līdzekļu apgādes sistēmas uzturēšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. apsaimniekot Aizsardzības ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus, tajā skaitā valsts militārās aizsardzības objektus;
  2. organizēt valsts militārās aizsardzības objektu būvniecību;
  3. veikt vides aizsardzības pasākumus valsts militārās aizsardzības objektos;
  4. veikt iepirkuma procedūras Aizsardzības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu un NBS vajadzībām;
  5. veikt iepirkumus NBS vajadzībām;
  6. sniegt publiskos pakalpojumus Aizsardzības ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm, NBS un  privātpersonām saistībā ar sporta kompleksa izmantošanu, dienesta viesnīcas un dzīvojamo telpu īri;
  7. veikt materiāltehnisko līdzekļu standartizācijas īstenošanu;
  8. organizēt NBS materiāltehnisko līdzekļu apgādes sistēmas uzturēšanu.

Programmas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu iepirkumu centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nekustamo īpašumu apsaimniekošana atbilstoši NBS funkciju vajadzībām

Apsaimniekojamās ēkas un būves (gab.)

1 023

1 053

1 106

1 106

1 106

Apsaimniekojamās zemes vienības (gab.)

144

165

175

204

204

Apsaimniekojamo zemes vienību platība (ha)

9 159

14 569

14 631

14 731

14 731

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

34 510 700

51 289 559

59 327 580

69 232 724

66 230 389

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16 778 859

8 038 021

9 905 144

-3 002 335

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

48,6

15,7

16,7

-4,3

Atlīdzība, euro

4 241 568

4 898 951

5 332 018

5 551 184

6 005 602

Vidējais amata vietu skaits gadā

324

379

394

436

467

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 091

1 076

1 118

1 053

1 064

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

4 221

4 238

4 238

4 238

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

34 200 646

42 815 667

8 038 021

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

33 790 673

37 611 482

3 820 809

Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību projektam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.710 “Grozījumi Ministru kabineta  2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” un  saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 30.augusta rīkojumu Nr.467 “Grozījumi Ministru kabineta  2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi””

33 790 673

37 611 482

3 820 809

Citas izmaiņas

986 973

5 204 185

4 217 212

Izdevumu izmaiņas 2015.gada uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas “Zemessardzes attīstība un paaugstinātas gatavības  apakšvienību izveide no 2015. līdz 2018.gadam” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novemra sēdes prot. Nr.61 27§ 2.punktu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 30.augusta rīkojumu Nr.467 “Grozījumi Ministru kabineta  2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi””

600 000

577 000

-23 000

Izdevumu izmaiņas 2015.gada uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas “Kopējās infrastruktūras uzlabošana esošo spēju nodrošināšanai” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27§ 2.punktu

186 973

98 653

-88 320

Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšanai” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot. Nr.42 3§ 10.1.apakšpunktu

200 000

300 000

100 000

Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes prot.Nr.40 43.§ 9.punktā noteiktajam

-

5 454

5 454

Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes prot.Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam

-

4 838

4 838

Palielināti izdevumi veikto kapitālieguldījumu uzturēšanas izdevumiem, lai nodrošinātu automātisko ugunsdzēsības sistēmu apkopi un nekustamo īpašumu apdrošināšanu

-

386 360

386 360

Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saistībā ar ieņēmumu par nomu un komunālo pakalpojumu pieaugumu

-

172 810

172 810

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

3 659 070

3 659 070

Izdevumu pārdale no programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana", lai Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs nodrošinātu kārtējo uzturēšanas izdevumu segšanu saistībā ar apsaimniekošanas un izdevumu uzskaites centralizāciju

-

406 821

406 821

Izdevumu pārdale no apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", novirzot attiecīgo finansējumu komunālo izdevumu un uzturēšanas izdevumu segšanai, lai uzlabotu pārvaldības sistēmu un optimizētu apsaimniekošanas darbu

-

1 167 006

1 167 006

Izdevumu pārdale no programmas 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija" saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra rīkojumu Nr.32 "Par finansējuma piešķiršanu Ķeguma novada domei pašvaldības autoceļa "Lielvārde-Misiņi" tehniskā projekta aktualizācijai un autoceļa rekonstrukcijai"

-

200 000

200 000

Izdevumu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai EM Būvniecības valsts kontroles birojs nodrošinātu Aizsardzības ministrijas valdījumā vai turējumā esošo būvju būvniecības kontroli saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 27.jūlija sēdes prot.Nr.37 33.§

-

99 966

99 966

Iekšējā līdzekļu un 15 amata vietu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu vienotu iepirkumu un MTL dzīves ciklu

-

257 101

257 101

Iekšējā līdzekļu no budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu Aizsardzības ministrijas bilancē un lietošanā esošo nekustamā īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu

-

23 201

23 201

Izdevumu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu nekustamo īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot.Nr.15 2.§

-

1 504 975

1 504 975