Programmas mērķis:

  • Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts militārās aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošana un vides aizsardzības pasākumu veikšana tajos, kā arī valsts militārās aizsardzības objektu būvniecības organizēšana, centralizēto iepirkumu veikšana Aizsardzības ministrijas un NBS vajadzībām, materiāltehnisko līdzekļu iegāde.

Galvenās aktivitātes:

  1. apsaimniekot Aizsardzības ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus, tajā skaitā valsts militārās aizsardzības objektus;
  2. organizēt valsts militārās aizsardzības objektu būvniecību;
  3. veikt vides aizsardzības pasākumus valsts militārās aizsardzības objektos;
  4. veikt iepirkuma procedūras Aizsardzības ministrijas un Aizsardzības ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām;
  5. veikt iepirkumus NBS vajadzībām;
  6. sniegt publiskos pakalpojumus Aizsardzības ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm, NBS, kā arī privātpersonām saistībā ar sporta kompleksa izmantošanu, dienesta viesnīcas un dzīvojamo telpu īri.

Programmas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nekustamo īpašumu apsaimniekošana atbilstoši NBS funkciju vajadzībām

Apsaimniekojamās ēkas un būves (gab.)¹

1 035

938

1 053

1 055

1 060

Apsaimniekojamās zemes vienības (gab.)²

143

142

165

165

165

Apsaimniekojamo zemes vienību platība (ha)

9 150

14 255

14 569

14 569

14 569

¹Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Apsaimniekojamo ēku un būvju skaits”

² Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Apsaimniekojamo zemes vienību skaits”

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

22 724 965

32 107 470

51 289 559

55 485 408

64 501 161

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9 382 505

19 182 089

4 195 849

9 015 753

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

41,3

59,7

8,2

16,2

Atlīdzība, euro

3 934 548

3 958 905

4 898 951

5 041 424

5 255 699

Vidējais amata vietu skaits gadā

288

365

379

402

444

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī, euro

1 138

903

1 076

1 044

986

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

4 221

4 221

4 221

4 221

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

16 862 400

36 044 489

19 182 089

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

36 727

36 727

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes prot. Nr.41 5.§ 22.punktu

-

237

237

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes prot. Nr.41 5.§ 22.punktu

-

36 490

36 490

Ilgtermiņa saistības

7 829 455

33 790 673

25 961 218

Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību projektam „Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņu līgumi” saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumu Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” un ņemot vērā Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes prot.Nr.39 48.§ 13.punktu.

Izmaiņas izdevumos 2017.gadam atbilstoši 2016.gada 21.novembrī Ministru kabineta sēdē lemtajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra  rīkojumu Nr.710 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”””

7 829 455

33 790 673

25 961 218

Citas izmaiņas

9 032 945

2 217 089

-6 815 856

Izdevumu samazinājums (ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu samazinājums) sakarā ar to, ka palielinās AiM vadījumā esošo nekustamo īpašumu izmantošanu NBS vajadzībām, nevis to iznomāšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes prot. Nr. 39 48.§

195 000

-

-195 000

Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Zemessardzes attīstība un paaugstinātas gatavības apakšvienību izveide no 2015. līdz 2018.gadam” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu.

Izmaiņas izdevumos 2017.gadam atbilstoši 2016.gada 21.novembrī Ministru kabineta sēdē lemtajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra  rīkojumu Nr.710 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”””.

300 000

23 000

-277 000

Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „NBS esošo spēju attīstībai nepieciešamās kapacitātes nodrošināšana un sociālo garantiju nodrošināšana aizsardzības nozarē strādājošajiem” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu

269 026

379 119

110 093

Palielināti izdevumu 2015.gadā uzsāktajai jaunās politikas iniciatīvai „Kopējās infrastruktūras uzlabošana esošo spēju nodrošināšana” saskaņā ar 2014.gada 10.novembra Ministru kabineta sēdes prot.Nr.61 27.§ 2.punktu

-

282 082

282 082

Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšanai” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot. Nr.42 3.§ 10.1.apakšpunktu

8 173 020

520 364

-7 652 656

Izdevumu palielinājums (ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu palielinājums), atlīdzībai 2 jaunām amata vietām

-

22 524

22 524

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

95 899

990 000

894 101

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 31.00.00 “Militārpersonu pensiju fonds”, lai nodrošinātu objektu uzturēšanas izdevumus

-

990 000

6.1.0

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 "Kara muzejs" 2016.gada neatliekamā pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes prot. Nr.40 un 18.augusta sēdes prot. Nr.41

95 899

-

-95 899