Programmas mērķis:

Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts militārās aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošana un vides aizsardzības pasākumu veikšana tajos. Valsts militārās aizsardzības objektu būvniecības organizēšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. apsaimniekot Aizsardzības ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus, tajā skaitā valsts militārās aizsardzības objektus;
  2. organizēt valsts militārās aizsardzības objektu būvniecību;
  3. veikt vides aizsardzības pasākumus valsts militārās aizsardzības objektos;
  4. sniegt publiskos pakalpojumus Aizsardzības ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm, NBS un privātpersonām saistībā ar sporta kompleksa izmantošanu, dienesta viesnīcas un dzīvojamo telpu īri.

Programmas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Nekustamo īpašumu apsaimniekošana atbilstoša NBS funkciju vajadzībām

Apsaimniekojamās ēkas un būves (skaits)

1 207

1 255

1 204

1 214

1 220

Apsaimniekojamās zemes vienības (skaits)

275

294

311

321

343

Apsaimniekojamo zemes vienību platība (ha)

20 000

20 650

21 193

21 490

21 740

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

65 925 688

79 551 520

114 007 403

100 882 102

96 675 329

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13 625 832

34 455 883

-13 125 301

-4 206 773

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

20,7

43,3

-11,5

-4,2

Atlīdzība, euro

6 019 378

6 770 148

8 233 900

8 258 233

8 258 233

Vidējais amata vietu skaits gadā

317

388

388

388

388

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 582

1 454

1 768

1 774

1 774

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

 

 

 

 

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

38 829 400

73 285 283

34 455 883

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

121 738

121 738

Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību

-

121 738

121 738

Ilgtermiņa saistības

36 321 000

31 841 751

-4 479 249

Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” pamatojoties uz MK 2021.gada 19.marta rīkojumu Nr.179 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” (MK 2022.gada 13.decembra prot. Nr.64 1.§)

36 321 000

31 841 751

-4 479 249

Citas izmaiņas

2 508 400

41 321 794

38 813 394

Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu uzturēšanas izdevumu segšanu par NATO Kaujas grupas klātbūtni (MK 2017.gada 19.septembra rīkojuma Nr.194 10.punkts)

-

1 510 403

1 510 403

Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas palielināšana no 500 euro uz 620 euro 2023. gadā un no 500 euro uz 700 euro 2024.gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 26. un 27.punktam

-

32 880

32 880

Palielināti izdevumi, nodrošinot pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumu apjoma palielinājumu līdz 2,5% no IKP 2025. gadā (2,25% no IKP 2023. gadā, 2,4% no IKP 2024. gadā un 2,5% no IKP 2025. gadā) un ņemot vērā aktualizētās IKP prognozes (MK 2022.gada 22.marta protokola Nr.17 40.§ 2.punktu, MK 2022.gada 11.oktobra protokolu Nr.52 3.§ 5.punkts un MK 2022.gada 22.decembra protokolu Nr.67 1.§ 8.punkts ) t.sk.:

-

36 139 292

36 139 292

siltumenerģijas un elektroenerģijas sadārdzinājumam

-

35 379 590

35 379 590

atlīdzībai atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam

-

759 702

759 702

Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu jauno nekustamo īpašumu un pamatlīdzekļu uzturēšanu, pārskatīšanas ietekme no 2021. gada

2 508 400

2 798 400

290 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

840 819

840 819

Iekšēja līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” atlīdzībai, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, lai resora iestādēm nodrošinātu līdzīgu pieeju un tālāk virzītos uz izlīdzinātiem atlīdzības fondiem (MK 2023.gada 13.janvāra sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.punkts)

-

549 432

549 432

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai segtu Kandavas lauksaimniecības tehnikuma telpu nomas maksu Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas darbības nodrošināšanai

-

291 387

291 387