Programmas mērķis:

Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts militārās aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošana un vides aizsardzības pasākumu veikšana tajos. Valsts militārās aizsardzības objektu būvniecības organizēšana.

Galvenās aktivitātes:

1)   apsaimniekot Aizsardzības ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus, tajā skaitā valsts militārās aizsardzības objektus;

2)   organizēt valsts militārās aizsardzības objektu būvniecību;

3)   veikt vides aizsardzības pasākumus valsts militārās aizsardzības objektos;

4)   sniegt publiskos pakalpojumus Aizsardzības ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm, NBS un privātpersonām saistībā ar sporta kompleksa izmantošanu, dienesta viesnīcas un dzīvojamo telpu īri.

Programmas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nekustamo īpašumu apsaimniekošana atbilstoša NBS funkciju vajadzībām

Apsaimniekojamās ēkas un būves (skaits)

1 263

1 260

1 255

1 260

1 265

Apsaimniekojamās zemes vienības (skaits)

271

278

294

301

310

Apsaimniekojamo zemes vienību platība (ha)

19 763

19 768

20 650

20 720

20 810

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

71 840 182

72 299 670

79 551 520

75 362 271

79 225 883

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

459 488

7 251 850

-4 189 249

3 863 612

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,6

10,0

-5,3

5,1

Atlīdzība, euro

7 436 550

6 438 555

6 770 148

6 770 148

6 770 148

Vidējais amata vietu skaits gadā

379

388

388

388

388

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 635

1 364

1 454

1 454

1 454

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

 

 

 

 

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

32 831 000

40 082 850

7 251 850

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

30 831 000

36 321 000

5 490 000

Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” pamatojoties uz MK 2021. gada 19. marta rīkojumu Nr.179 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi””

30 831 000

36 321 000

5 490 000

Citas izmaiņas

2 000 000

3 761 850

1 761 850

Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu jauno nekustamo īpašumu un pamatlīdzekļu uzturēšanu

2 000 000

2 508 400

508 400

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

1 253 450

1 253 450

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautiskās operācijas un Nacionālo bruņoto spēku centralizētais atalgojums”, nekustamā īpašuma pārņemšanai bezatlīdzības lietošanā

-

27 000

27 000

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, Ādažu bāzes infrastruktūras minimālās lietošanas izmaksu segšanai

-

944 015

944 015

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, stratēģisko uzdevumu īstenošanai un kompetences pilnveidei saistībā ar NATO ieguldītajiem resursiem infrastruktūrā (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 10.4. punktu)

-

282 435

282 435