Programmas mērķis:

  1. veicināt ārvalstu tiešo investīciju pieaugumu, veidojot izcilu uzņēmējdarbības vidi un attīstot Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas starptautisko atpazīstamību;
  2. atbalstīt mājokļu pieejamību.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt valsts galvojumus bankas aizdevumiem mājokļa iegādei vai būvniecībai;
  2. pamatojoties uz uzņēmējdarbības ekosistēmām identificēt konkrētās investīciju vajadzības un piesaistīt investorus konkrētajā vērtību ķēdē;
  3. nodrošināt atbalsta pasākumus Latvijas jaunuzņēmumiem eksporta tirgu apguvē un investīciju veicināšanai;
  4. veikt Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas novērtēšanu un īstenot sabiedrības informēšanas pasākumus par jaunauņēmumu darbību un to ekosistēmas attīstību;
  5. sadarbībā ar publiskā un privātā sektora pārstāvjiem veikt padziļinātu izpētīti par blokķēdes (ang. blockchain) tehnoloģijas izmantošanas perspektīvām Latvijā;
  6. uzraugošo institūciju darbībā ieviest “Konsultē vispirms” principu, īstenojot Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānu;
  7. nodrošināt ārzemnieku iemaksāto līdzekļu sistēmas administrēšanas pilnveidošanu, t.sk. iegūstot operatīvus statistikas datus par Latvijas tautsaimniecībā veiktajām investīcijām, kuru ieguldītājiem ir izsniegtas termiņuzturēšanās atļaujas.

Programmas izpildītāji: Ekonomikas ministrija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts drošības dienests,akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde)

2019.gada plāns

2020.gada plāns

2021.gada prognoze

2022.gada prognoze

Palielināts piesaistīto ārvalstu tiešo investīciju apjoms un attīstīta Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas starptautiskā atpazīstamība

Piesaistīti ārvalstu investīciju projekti (jauno projektu skaits/ projektu skaits no Fortune 500 sarakstā iekļautajām globālām kompānijām)

3/1

3/1

4/1

x

x

Īstenotas ārvalstu investīciju piesaistes aktivitātes, t.sk. nodrošināti komandējumi, apmācības, prezentāciju un materiālu sagatavošana, programatūras iegāde (skaits)

32

14

16

16

16

Īstenotas jaunuzņēmumu (startup) starptautiskās atpazīstamības veicināšanas aktivitātes, t.sk. nodrošināti komandējumi, sagatavoti marketinga materiāli un publikācijas, organizēti forumi, izveidota tīmekļa vietne (skaits)

13

8

10

10

10

Atbalstīta mājokļu pieejamība

Izsniegtās garantijas mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem(skaits)1

3 842

3 714

-2

-

-

Izstrādāts iestāžu vērtējums par “Konsultē vispirms” principa ieviešanu

Veikts izvērtējums (skaits)

0,3

1

1

x

x

Piezīmes.

Iepriekšējais nosaukums līdz 2019.gadam “Izsniegtās garantijas mājokļa iegādei (skaits)”

2 Šobrīd rādītājs turpmākajiem gadiem netiek plānots, jo nav paredzēts finansējums

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

6664937

6619698

3233163

2733595

2500000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-45239

-3386535

-499568

-233595

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,7

-51,2

-15,5

-8,5

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3386535

-

-3386535

t. sk.:

Citas izmaiņas

3386535

-

-3386535

Samazināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvari

3386535

-

-3386535