Programmas mērķi:

  1. veicināt ārvalstu tiešo investīciju pieaugumu, veidojot izcilu uzņēmējdarbības vidi un attīstot Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas starptautisko atpazīstamību;
  2. atbalstīt mājokļu pieejamību.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt valsts galvojumus bankas aizdevumiem mājokļa iegādei vai būvniecībai;
  2. pamatojoties uz uzņēmējdarbības ekosistēmām identificēt konkrētās investīciju vajadzības un piesaistīt investorus konkrētajā vērtību ķēdē;
  3. nodrošināt atbalsta pasākumus Latvijas jaunuzņēmumiem eksporta tirgu apguvē un investīciju veicināšanai;
  4. veikt Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas novērtēšanu un īstenot sabiedrības informēšanas pasākumus par jaunauņēmumu darbību un to ekosistēmas attīstību;
  5. sadarbībā ar publiskā un privātā sektora pārstāvjiem veikt padziļinātu izpētīti par blokķēdes (ang. blockchain) tehnoloģijas izmantošanas perspektīvām Latvijā;
  6. uzraugošo institūciju darbībā ieviest “Konsultē vispirms” principu, īstenojot Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna sadaļas “Lietpratīga valsts pārvalde un tās e-pakalpojumi” ietvaros doto uzdevumu;
  7. nodrošināt ārzemnieku iemaksāto līdzekļu sistēmas administrēšanas pilnveidošanas izmaksu segšanu, t.sk., lai iegūtu operatīvus statistikas datus par Latvijas tautsaimniecībā veiktajām investīcijām, kuru ieguldītājiem ir izsniegtas termiņuzturēšanās atļaujas.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, Valsts kase, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts drošības dienests, akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Atbalstīta mājokļu pieejamība

Izsniegtās garantijas mājokļa iegādei (skaits)

3 136

5 062

3 714

1 857

1 857

Palielināts piesaistīto ārvalstu tiešo investīciju apjoms un attīstīta Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas starptautiskā atpazīstamība

Piesaistīti ārvalstu tiešo investīciju projekti (jauno projektu skaits/ projektu skaits no Fortune 500 sarakstā iekļautajām globālām kompānijām)

-

3/1

3/1

4/1

3/1

Īstenotas ārvalstu tiešo investīciju piesaistes aktivitātes, t.sk. nodrošināti komandējumi, apmācības, prezentāciju un materiālu sagatavošana, programatūras iegāde (skaits)

-

14

14

16

16

Īstenotas jaunuzņēmumu (startup) starptautiskās atpazīstamības veicināšanas aktivitātes, t.sk. nodrošināti komandējumi, sagatavoti marketinga materiāli un publikācijas, organizēti forumi, izveidota tīmekļa vietne (skaits)

-

8

8

10

10

 Izstrādāts iestāžu vērtējums par “Konsultē vispirms” principa ieviešanu

Veikts izvērtējums (skaits)

-

1

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

5 958 583

8 272 543

6 619 698

3 233 163

2 733 595

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 313 960

-1 652 845

-3 386 535

-499 568

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

38,8

-20,0

-51,2

-15,5

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 500 000

2 847 155

-1 652 845

t. sk.:

Citas izmaiņas

4 500 000

2 847 155

-1 652 845

Samazināti izdevumi atbilstoši ārzemnieku veikto maksājumu par termiņuzturēšanās atļaujām samazinājumam

4 500 000

-

-4 500 000

Palielināti izdevumi, t. sk. 2 809 590 euro apmērā no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri, saskaņā ar MK 13.02.2019 rīkojumu Nr.56, lai ALTUM turpinātu mājokļu atbalsta programmas īstenošanu

-

2 847 155

2 847 155