Programmas mērķi:

  1. veicināt ārvalstu tiešo investīciju pieaugumu, veidojot izcilu uzņēmējdarbības vidi un attīstot Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas starptautisko atpazīstamību;
  2. atbalstīt mājokļu pieejamību.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt valsts galvojumus bankas aizdevumiem mājokļa iegādei vai būvniecībai;
  2. īstenot proaktīvus ārvalstu tiešo investīciju piesaistes pasākumus;
  3. nodrošināt atbalsta pasākumus Latvijas jaunuzņēmumiem eksporta tirgu apguvē un investīciju veicināšanai;
  4. uzraugošo institūciju darbībā ieviest “Konsultē vispirms” principu, īstenojot Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna sadaļas “Lietpratīga valsts pārvalde un tās e-pakalpojumi” ietvaros doto uzdevumu;
  5. nodrošināt ārzemnieku iemaksāto līdzekļu sistēmas administrēšanas pilnveidošanas izmaksu segšanu, t.sk., lai iegūtu operatīvus statistikas datus par Latvijas tautsaimniecībā veiktajām investīcijām, kuru ieguldītājiem ir izsniegtas termiņuzturēšanās atļaujas.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, Valsts kase, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Drošības policija, akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Atbalstīta mājokļu pieejamība

Izsniegtās garantijas mājokļa iegādei (skaits) 1

2 956

3 500

5 062

5 062

5062

Palielināts piesaistīto ārvalstu tiešo investīciju apjoms un attīstīta Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas starptautiskā atpazīstamība

Piesaistīti ārvalstu tiešo investīciju projekti (jauno projektu skaits/ projektu skaits no Fortune 500 sarakstā iekļautajām globālām kompānijām)

-

-

3/1

3/1

4/1

Īstenotas ārvalstu tiešo investīciju piesaistes aktivitātes, t.sk. nodrošināti komandējumi, apmācības, prezentāciju un materiālu sagatavošana, programatūras iegāde (skaits)

-

-

14

14

16

Īstenotas jaunuzņēmumu (startup) starptautiskās atpazīstamības veicināšanas aktivitātes, t.sk. nodrošināti komandējumi, sagatavoti marketinga materiāli un publikācijas, organizēti forumi, izveidota tīmekļa vietne (skaits)

-

-

8

8

10

Izstrādāts iestāžu vērtējums par “Konsultē vispirms” principa ieviešanu

Veikts izvērtējums (skaits)

-

-

1

x

x

 Iepriekšējais nosaukums līdz 2017.gadam “Atbalstītās ģimenes ar bērniem mājokļa iegādei (skaits)”

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 858 006

5 849 300

8 272 543

8 310 108

7 487 770

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

2 991 294

2 423 243

37 565

-822 338

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

104,7

41,4

0,5

-9,9

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 849 300

5 272 543

2 423 243

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

4 487 770

4 487 770

Valsts galvojumi bankas aizdevumiem mājokļu iegādei vai būvniecībai 

-

4 000 000

4 000 000

Investīciju piesaistes un uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumi

-

487 770

487 770

Citas izmaiņas

2 849 300

784 773

-2 064 527

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma un 2018.gada 1.janvāri programmas īstenošanai

-

784 773

784 773

Samazināti izdevumi JPI  “Valsts galvojums hipotekārajiem kredītiem dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai ģimenēm ar bērniem (mājokļu programmas nodrošināšana)”

2 849 300

-

-2 849 300