Programmas mērķis:

veicināt ārvalstu tiešo investīciju pieaugumu, veidojot izcilu uzņēmējdarbības vidi un attīstot Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas starptautisko atpazīstamību.

Galvenās aktivitātes:

  1. pamatojoties uz uzņēmējdarbības ekosistēmām identificēt konkrētās investīciju vajadzības un piesaistīt investorus konkrētajā vērtību ķēdē;
  2. nodrošināt atbalsta pasākumus Latvijas jaunuzņēmumiem eksporta tirgu apguvē un investīciju veicināšanai;
  3. veikt Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas novērtēšanu un īstenot sabiedrības informēšanas pasākumus par jaunauņēmumu darbību un to ekosistēmas attīstību;
  4. uzraugošo institūciju darbībā turpināt ieviest un attīstīt “Konsultē vispirms” principu;
  5. nodrošināt saskaņā ar Imigrācija likuma nosacījumiem ārzemnieku iemaksājamo līdzekļu administrēšanu un sistēmas administrēšanas pilnveidošanu, t.sk. iegūstot operatīvus statistikas datus par Latvijas tautsaimniecībā veiktajām investīcijām, kuru ieguldītājiem ir izsniegtas termiņuzturēšanās atļaujas.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts drošības dienests.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Palielināts piesaistīto ārvalstu tiešo investīciju apjoms un attīstīta Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas starptautiskā atpazīstamība

Īstenots ar normatīvajiem aktiem noteikto MK atbalstīto aktivitāšu īpatsvars (%)

-

-

100

100

100

Nodrošināta ārzemnieku iemaksājamo līdzekļu administrēšana

Nodrošināts ar normatīvajiem aktiem noteikto maksājumu veicēju pārbaužu īpatsvars (%)

-

-

100

100

100

Nodrošināts atbilstoši normatīvajiem aktiem noteiktajam nepareizi veikto maksājumu atmaksas īpatsvars (%)

-

-

100

100

100

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

11 751 712

3 233 163

1 833 595

2 710 000

2 710 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-8 518 549

-1 399 568

876 405

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-72,5

-43,3

47,8

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 399 568

-

-1 399 568

t. sk.:

Citas izmaiņas

1 399 568

-

-1 399 568

Samazināti izdevumi atbilstoši ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem no termiņuzturēšanas atļaujām

900 000

-

-900 000

Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Investīciju piesaistes un uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumi”

487 770

-

-487 770

Samazināti izdevumi transfertam uz Iekšlietu ministriju sistēmas administrēšanas izdevumu segšanai  no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2021.gada 1.janvāri

11 798

-

-11 798