Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

12 330 433

7 247 791

5 572 350

4 773 201

980 627

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5 082 642

-1 675 441

-799 149

-3 792 574

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-41,2

-23,1

-14,3

-79,5

Atlīdzība, euro

80 933

106 217

523 435

523 435

523 435

Vidējais amata vietu skaits gadā

5

9

16

16

16

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 349

983

2 726

2 726

2 726

 

33.01.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta administrācija

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt EKII vadību un īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt Latvijas dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS) kopējās izsolēs, t.sk. dalība Kopīgā iepirkuma nolīguma par kopēju izsoles platformu iepirkumu Kopīgā iepirkuma vadības komitejā (JPSC–CAP) un Kopīgā iepirkuma nolīguma par izsoles uzrauga iecelšanu Kopīgā iepirkuma vadības komitejā (JPSC–CAM), kā arī individuālās emisijas kvotu pārdošanas organizēšana;
 2. nodrošināt MK noteikumu projektu izstrādi par atklāto projektu iesniegumu konkursiem, nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību un projektu finanšu izlietojuma pareizības kontroli, kā arī projektu rezultātu monitoringu;
 3. lai nodrošinātu EKII ieviešanas iespējas, nodrošināt Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un tās Kioto protokola saistību, kā arī citu starptautisko saistību izpildi klimata politikas jomā, t.sk. pārstāvēt Latvijas intereses starptautiskās un Eiropas savienības klimata politikas attīstīšanā, kā arī sagatavot saistību izpildei nepieciešamos pētījumus, ziņojumus, vadlīnijas, novērtējumus un metodikas.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Izsolītas emisijas kvotas

Emisijas kvotu (EUA) izsolīšana, emisijas kvotu skaits gadā1

2 607 500

1991 500

1 663 000

1 059 825

1 104 423

Izsolītas aviācijas emisijas kvotas

Aviācijas emisijas kvotu (EUAA) izsolīšana, EUAA skaits gadā

26 000

26 000

26 000

26 000

26 000

Izsoļu skaits

Veikto izsoļu skaits (EUA)

139

142

140

140

140

Veikto izsoļu skaits (EUAA)

4

6

6

6

6

Sagatavotie SEG inventarizācijas un prognožu ziņojumi 2

Kopējais SEG inventarizācijas un prognožu sagatavoto un iesniegto ziņojumu skaits ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam un EK Regulas 525/2013 ietvaros

4

6

4

6

4

Piezīmes.

1 Saskaņā ar 2018. gada 30. oktobra Komisijas deleģēto regulu (ES) 2019/7ar ko Regulu (ES) Nr. 1031/2010 groza attiecībā uz 50 miljonu neiedalīto tirgus stabilitātes rezerves kvotu izsolīšanu inovācijas fonda vajadzībām un iekļauj sarakstā izsoles platformu, kas jāieceļ Vācijai visām 25 ES dalībvalstīm, kas piedalās Kopējā iepirkuma nolīgumā par kopēju izsoles platformu un izsola savas emisijas kvotas kopējā izsoļu platformā, 2020. gadā pie plānotajiem regulāro izsoļu apjomiem tiks pieskaitītas 2 milj. emisijas kvotas un visi līdzekļi no šīm papildus kvotām būs jāpārskaita Eiropas Komisijai Inovācijas fonda darbības uzsākšanai. To paredz Regulas 2019/7 5. preambula, kad izsolītājai - dalībvalstij jānodrošina, ka inovācijas fondam paredzētie izsoles ieņēmumi tiek iemaksāti kontā, kuru Komisija tiem paziņojusi šā fonda vajadzībām, ne vēlāk kā 15 dienas pēc tā mēneša beigām, kurā izsoles ieņēmumi gūti. Šajās 2020. gada prognozēs nav iekļauti šie 2. milj. EUA, jo nav attiecināmas kā Latvijas labā izsolītās kvotas.

2 Ziņojumu skaits ikgadēji svārstās, jo katram ziņojuma veidam ir atšķirīga gatavošanas regularitāte

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

364 399

339 409

988 534

980 627

980 627

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-24 990

649 125

-7 907

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6,9

191,3

-0,8

-

Atlīdzība, euro

80 933

106 217

523 435

523 435

523 435

Vidējais amata vietu skaits gadā1

5

9

16

16

16

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 349

983

2 726

2 726

2 726

Piezīmes.

17 amata vietu pārdale no programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

339 409

988 534

649 125

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

339 409

988 534

649 125

Finansējums EKII administrēšanai

339 409

988 534

649 125

 

33.02.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekti

Apakšprogrammas mērķis:

 • siltumnīcefekta gāzu (SEG) mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām veicināšana EKII ietvaros.

Galvenās aktivitātes:

Finansējuma piešķiršana EKII finansēto projektu īstenošanai šādās jomās:

 • siltumnīcefekta gāzu (turpmāk - SEG) emisiju samazināšana vai ierobežošana enerģētikas, rūpniecības, transporta, lauksaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas nozarēs, arī tādu projektu un finanšu instrumentu finansēšana, kuru mērķis ir:
  • paaugstināt ēku vai tehnoloģisko iekārtu un transportlīdzekļu energoefektivitāti,
  • paplašināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu,
  • veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām nacionālā un reģionālā mērogā, tai skaitā tādu projektu finansēšanai, kuros paredzēta pilotpasākumu īstenošana ekstremālo laikapstākļu negatīvās ietekmes mazināšanai un novēršanai;
 • siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas vai ierobežošanas iespēju, kā arī iespēju pielāgoties klimata pārmaiņām palielināšanai, arī tādu projektu un finanšu instrumentu finansēšanai, kuru mērķis ir:
  • izstrādāt vides tehnoloģijas, kas nodrošina energoefektivitātes paaugstināšanu, atjaunojamo energoresursu izmantošanu, siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu tehnoloģiskajos procesos vai pielāgošanos klimata pārmaiņām,
  • īstenot klimata politikas pasākumus, kas vērsti uz siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām, kā arī sagatavot integrēšanai dažādās nozarēs nepieciešamos pētījumu, plānošanas un tehniskos dokumentus,
  • īstenot izglītojošus pasākumus, kuru rezultātā uzlabojas sabiedrības izpratne un zināšanas par klimata pārmaiņām un pasākumiem, kas veicami, lai tās mazinātu un nodrošinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām, un kuri veicina patērētāju paradumu maiņu, kā arī sekmē zemas oglekļa emisijas ekonomikas attīstību Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Īstenoti projekti, kas veicina oglekļa dioksīda emisijas samazināšanu

Apstiprināto konkursu skaits gadā

2

1

1

1

1

Administrēto konkursu skaits gadā

2

5

6

7

8

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

11 966 034

6 908 382

4 583 816

3 792 574

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5 057 652

-2 324 566

-791 242

-3 792 574

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-42,3

-33,6

-17,3

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

6 908 382

4 583 816

-2 324 566

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

6 908 382

4 583 816

-2 324 566

Projekts Nr. EKII 2/1 “Zema enerģijas patēriņa Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas ar koncertzāles funkciju būvniecība, Lielajā laukumā 1, Ventspilī”, līgums noslēgts 23.09.2016.

2 913 269

-

-2 913 269

Projekts Nr. EKII-1/1 “Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana”, līgums noslēgts 21.07.2016.

1 834 180

-

-1 834 180

Projekts Nr. EKII-4/2 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana izbūvējot Ogres Centrālās bibliotēkas ēku”, līgums noslēgts 11.02.2019

-

1 468 675

1 468 675

Projekts Nr. EKII 2/11 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos”, līgums noslēgts 29.09.2016.

977 278

-

-977 278

Projekts Nr. EKII-4/1 “Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām”, līgums noslēgts 11.02.2019

-

616 301

616 301

Projekts Nr. EKII-3/21 “Viedo tehnoloģiju ieviešana Rīgas pilsētas apgaismojuma sistēmā”, līgums noslēgts 26.02.2019

-

389 597

389 597

Projekts Nr. EKII-3/26 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Daugavpils pilsētā", līgums noslēgts 26.02.2019

-

365 400

365 400

Projekts Nr. EKII 2/3 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādē”, līgums noslēgts 04.10.2016.

315 512

-

-315 512

Projekts Nr. EKII-3/13 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Saldus pilsētā”, līgums noslēgts 26.02.2019

-

315 000

315 000

Projekts Nr. EKII 1/17 “Energoefektivitātes paaugstināšana baznīcas ēkā”, līgums noslēgts 23.08.2016.

221 355

-

-221 355

Projekts Nr. EKII-3/19 “Viedo tehnoloģiju ieviešana Ogres pilsētas apgaismojuma sistēmā”, līgums noslēgts 26.02.2019

-

216 770

216 770

Projekts Nr. EKII-3/20 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, ieviešot viedās pilsētvides tehnoloģijas Rīgas apgaismojuma sistēmā”, līgums noslēgts 26.02.2019

-

202 938

202 938

Projekts Nr. EKII-3/5 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā”, līgums noslēgts 26.02.2019

-

180 357

180 357

Projekts Nr. EKII 1/4 “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Jūras virsnieku sapulču ēkā, Atmodas bulvārī 9, Liepājā”, līgums noslēgts 23.08.2016.

168 528

-

-168 528

Projekts Nr. EKII-3/12 “Ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Madonas pilsētā, nomainot ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu ar viedo vadību”, līgums noslēgts 26.02.2019.

-

156 240

156 240

Projekts Nr. EKII 1/5 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras piemineklī Nr. 8333 “Jaunā pils”, līgums noslēgts 23.08.2016.

147 395

289 725

142 330

Projekts Nr. EKII 1/9 “Katoļu kultūras un izglītības centra vēsturiskās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, līgums noslēgts 23.08.2016.

114 135

-

-114 135

Projekts Nr. EKII-3/11 “Energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana Alojas un Staiceles publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”, līgums noslēgts 26.02.2019.

-

93 095

93 095

Projekts Nr. EKII 1/10 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumi Rīgas Vecajā Svētās Ģertrūdes ev. lut. baznīcā”, līgums noslēgts 15.08.2016.

89 240

-

-89 240

Projekts Nr. EKII-3/18 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā”, līgums noslēgts 26.02.2019.

-

84 987

84 987

Projekts Nr. EKII 1/8 “Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas katoļu baznīcas kompleksa ēku energoefektivitātes paaugstināšana”, līgums noslēgts 23.08.2016.

83 068

-

-83 068

Projekts Nr. EKII-3/30 “Viedo tehnoloģiju ieviešana Valmieras pilsētas apgaismojuma sistēmā”, līgums noslēgts 26.02.2019.

-

69 650

69 650

Projekts Nr. EKII 2/5 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā”, līgums noslēgts 04.10.2016.

44 422

-

-44 422

Projekts Nr. EKII-3/17 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Ludzas pilsētā”, līgums noslēgts 26.02.2019.

-

42 000

42 000

Projekts Nr. EKII-3/22 “Ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Saulkrastu pilsētā, nomainot ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu ar viedo vadību”, līgums noslēgts 26.02.2019.

-

35 328

35 328

Projekts Nr. EKII-3/14 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Rēzeknes pilsētā”, līgums noslēgts 26.02.2019.

-

34 010

34 010

Projekts Nr. EKII-3/8 “Saules enerģijas izmantošana Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā”, līgums noslēgts 26.02.2019.

-

16 800

16 800

Projekts Nr. EKII-3/4 “Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā”, līgums noslēgts 26.02.2019.

-

6 943

6 943