Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

3 790 036

11 858 133

7 247 791

543 409

343 409

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8 068 097

-4 610 342

-6 704 382

-200 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

212,9

-38,9

-92,5

-36,8

Atlīdzība, euro

73 834

278 573

106 217

106 217

106 217

Vidējais amata vietu skaits gadā

5

9

9

9

9

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 189

1 784

983

983

983

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 472

85 924

-

-

-

 

33.01.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta administrācija

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt EKII vadību un īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt Latvijas dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS) kopējās izsolēs, t.sk. dalība Kopīgā iepirkuma nolīguma par kopēju izsoles platformu iepirkumu Kopīgā iepirkuma vadības komitejā (JPSC–CAP) un Kopīgā iepirkuma nolīguma par izsoles uzrauga iecelšanu Kopīgā iepirkuma vadības komitejā (JPSC–CAM), kā arī individuālās emisijas kvotu pārdošanas organizēšana;
 2. nodrošināt MK noteikumu projektu izstrādi par atklāto projektu iesniegumu konkursiem, nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību un projektu finanšu izlietojuma pareizības kontroli, kā arī projektu rezultātu monitoringu;
 3. lai nodrošinātu EKII ieviešanas iespējas, nodrošināt Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un tās Kioto protokola saistību, kā arī citu starptautisko saistību izpildi klimata politikas jomā, t.sk. pārstāvēt Latvijas intereses starptautiskās un Eiropas savienības klimata politikas attīstīšanā, kā arī sagatavot saistību izpildei nepieciešamos pētījumus, ziņojumus, vadlīnijas, novērtējumus un metodikas.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Izsolītas emisijas kvotas

Emisijas kvotu (EUA) izsolīšana, emisijas kvotu skaits gadā

2645 000

2607 500

1991 500

1672 000

1672 000

Izsolītas aviācijas emisijas kvotas

Aviācijas emisijas kvotu (EUAA) izsolīšana, EUAA skaits gadā

21 500

21 500

26 000

25 000

25 000

Izsoļu skaits

Veikto izsoļu skaits (EUA)

137

142

142

142

142

Veikto izsoļu skaits (EUAA)

3

6

6

6

6

Sagatavotie SEG inventarizācijas un prognožu ziņojumi 28

Kopējais SEG inventarizācijas un prognožu sagatavoto un iesniegto ziņojumu skaits ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam un EK Regulas 525/2013 ietvaros

7

4

6

4

6

28 Ziņojumu skaits ikgadēji svārstās, jo katram ziņojuma veidam ir atšķirīga gatavošanas regularitāte

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

223 814

737 156

339 409

343 409

343 409

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

513 342

-397 747

4 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

229,4

-54,0

1,2

-

Atlīdzība, euro

73 834

278 573

106 217

106 217

106 217

Vidējais amata vietu skaits gadā

5

9

9

9

9

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 189

1 784

983

983

983

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 472

85 924

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

737 156

339 409

-397 747

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

737 156

339 409

-397 747

Finansējuma pārdale uz budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmu 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (05.02.2019. MK sēdes prot. Nr.5 33.§ 15.punkts)

393 747

-

-393 747

Finansējuma pārdale uz 27.01.00 apakšprogrammu, lai nodrošinātu CIS/VIDM/001 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrēšana" īstenošanu atbilstoši aktuālajām izmaksām

4 000

-

-4 000

Finansējums EKII administrēšanai

339 409

339 409

-

 

33.02.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekti

Apakšprogrammas mērķis:

 • siltumnīcefekta gāzu (SEG) mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām veicināšana EKII ietvaros.

Galvenās aktivitātes:

 • finansējuma piešķiršana EKII finansēto projektu īstenošanai šādās jomās:
  • siltumnīcefekta gāzu (turpmāk - SEG) emisiju samazināšana vai ierobežošana enerģētikas, rūpniecības, transporta, lauksaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas nozarēs, arī tādu projektu un finanšu instrumentu finansēšana, kuru mērķis ir:
   1. paaugstināt ēku vai tehnoloģisko iekārtu un transportlīdzekļu energoefektivitāti,
   2. paplašināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu,
   3. veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām nacionālā un reģionālā mērogā, tai skaitā tādu projektu finansēšanai, kuros paredzēta pilotpasākumu īstenošana ekstremālo laikapstākļu negatīvās ietekmes mazināšanai un novēršanai;
  • siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas vai ierobežošanas iespēju, kā arī iespēju pielāgoties klimata pārmaiņām palielināšanai, arī tādu projektu un finanšu instrumentu finansēšanai, kuru mērķis ir:
   1. izstrādāt vides tehnoloģijas, kas nodrošina energoefektivitātes paaugstināšanu, atjaunojamo energoresursu izmantošanu, siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu tehnoloģiskajos procesos vai pielāgošanos klimata pārmaiņām,
   2. īstenot klimata politikas pasākumus, kas vērsti uz siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām, kā arī sagatavot integrēšanai dažādās nozarēs nepieciešamos pētījumu, plānošanas un tehniskos dokumentus,
   3. īstenot izglītojošus pasākumus, kuru rezultātā uzlabojas sabiedrības izpratne un zināšanas par klimata pārmaiņām un pasākumiem, kas veicami, lai tās mazinātu un nodrošinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām, un kuri veicina patērētāju paradumu maiņu, kā arī sekmē zemas oglekļa emisijas ekonomikas attīstību Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Īstenoti projekti, kas veicina oglekļa dioksīda emisijas samazināšanu

Apstiprināto konkursu skaits gadā

0

1

1

1

1

Administrēto konkursu skaits gadā

2

4

5

6

7

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

3 566 222

11 120 977

6 908 382

200 000

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7 554 755

-4 212 595

-6 708 382

-200 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

211,8

-37,9

-97,1

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

11 120 977

6 908 382

-4 212 595

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

11 120 977

6 908 382

-4 212 595

Projekts Nr. EKII 2/1 “Zema enerģijas patēriņa Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas ar koncertzāles funkciju būvniecība, Lielajā laukumā 1, Ventspilī”, līgums noslēgts 23.09.2016.

6 000 000

2 913 269

-3 086 731

Projekts Nr. EKII 2/6 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Siguldas novada Kultūras centra ēkā”, līgums noslēgts 04.10.2016.

908 469

-

-908 469

Projekts Nr. EKII 2/4 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres 1. vidusskolā”, līgums noslēgts 03.10.2016.

561 780

-

-561 780

Projekts Nr. EKII-1/1 "Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana", līgums noslēgts 21.07.2016.

1 529 813

1 834 180

304 367

Projekts Nr. EKII 2/11 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos”, līgums noslēgts 29.09.2016.

737 077

977 278

240 201

Projekts Nr. EKII - 1/18 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras piemineklī VEF kultūras pilī Ropažu ielā 2, Rīgā", līgums noslēgts 26.07.2016.

200 000

-

-200 000

Projekts Nr. EKII 2/3 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādē”, līgums noslēgts 04.10.2016.

129 200

315 512

186 312

Projekts Nr. EKII 1/8 “Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas katoļu baznīcas kompleksa ēku energoefektivitātes paaugstināšana”, līgums noslēgts 23.08.2016.

259 798

83 068

-176 730

Projekts Nr. EKII 1/9 “Katoļu kultūras un izglītības centra vēsturiskās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, līgums noslēgts 23.08.2016.

208 482

114 135

-94 347

Projekts Nr. EKII 1/4 “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Jūras virsnieku sapulču ēkā, Atmodas bulvārī 9, Liepājā”, līgums noslēgts 23.08.2016.

99 108

168 528

69 420

Projekts Nr. EKII 1/5 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras piemineklī Nr. 8333 „Jaunā pils”, līgums noslēgts 23.08.2016.

102 525

147 395

44 870

Projekts Nr. EKII 2/5 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā”, līgums noslēgts 04.10.2016.

86 704

44 422

-42 282

Projekts Nr. EKII 1/10 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumi Rīgas Vecajā Svētās Ģertrūdes ev. lut. baznīcā”, līgums noslēgts 15.08.2016.

47 339

89 240

41 901

Projekts Nr. EKII 1/17 “Energoefektivitātes paaugstināšana baznīcas ēkā”, līgums noslēgts 23.08.2016.

250 682

221 355

-29 327