Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 418 132

3 929 702

11 858 133

5 220 893

787 562

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3 488 430

    7 928 431

-6 637 240

-4 433 331

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-47,0

201,8

-56,0

-84,9

Atlīdzība, euro

67 253

278 573

278 573

278 573

278 573

Vidējais amata vietu skaits gadā

5

9

9

9

9

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 121

1 784

1 784

1 784

1 784

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

0

85 923

85 924

85 924

85 924

 

33.01.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta administrācija

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt EKII vadību un īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt Latvijas dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS) kopējās izsolēs, t.sk. dalība Kopīgā iepirkuma nolīguma par kopēju izsoles platformu iepirkumu Kopīgā iepirkuma vadības komitejā (JPSC – CAP) un Kopīgā iepirkuma nolīguma par izsoles uzrauga iecelšanu Kopīgā iepirkuma vadības komitejā (JPSC – CAM), kā arī individuālās emisijas kvotu pārdošanas organizēšana;
 2. nodrošināt Ministru kabineta noteikumu projektu izstrādi par atklāto projektu iesniegumu konkursiem, nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību un projektu finanšu izlietojuma pareizības kontroli, kā arī projektu rezultātu monitoringu;
 3. lai nodrošinātu EKII ieviešanas iespējas, nodrošināt Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un tās Kioto protokola saistību, kā arī citu starptautisko saistību izpildi klimata politikas jomā, t.sk. pārstāvēt Latvijas intereses starptautiskās un Eiropas savienības klimata politikas attīstīšanā, kā arī sagatavot saistību izpildei nepieciešamos pētījumus, ziņojumus, vadlīnijas, novērtējumus un metodikas.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Izsolītas emisijas kvotas

Emisijas kvotu (EUA) izsolīšana, emisijas kvotu skaits gadā

2 160 500

2 645 000

2 607 500

2 040 000

2 063 864

Izsolītas aviācijas emisijas kvotas

Aviācijas emisijas kvotu (EUAA) izsolīšana, EUAA skaits gadā

27 500

27 500

21 500

21 500

21 500

Izsoļu skaits

Veikto izsoļu skaits (EUA)

132

142

142

142

142

Veikto izsoļu skaits (EUAA)

6

6

6

6

6

Sagatavotie SEG inventarizācijas un prognožu ziņojumi 1

Kopējais SEG inventarizācijas un prognožu sagatavoto un iesniegto ziņojumu skaits ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam un EK Regulas 525/2013 ietvaros

-

7

4

6

6

1 ziņojumu skaits ikgadēji svārstās, jo katram ziņojuma veidam ir atšķirīga gatavošanas regularitāte

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

229 766

737 156

737 156

737 156

737 156

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

507 390

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

220,8

-

-

-

Atlīdzība, euro

67 253

278 573

278 573

278 573

278 573

Vidējais amata vietu skaits gadā

5

9

9

9

9

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 121

1 784

1 784

1 784

1 784

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

85 923

85 924

85 924

85 924

 

33.02.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekti

Apakšprogrammas mērķis:

siltumnīcefekta gāzu (SEG) mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām veicināšana EKII ietvaros.

Galvenās aktivitātes:

 1. finansējuma piešķiršana EKII finansēto projektu īstenošanai šādās jomās:
 • siltumnīcefekta gāzu (turpmāk - SEG) emisiju samazināšana vai ierobežošana enerģētikas, rūpniecības, transporta, lauksaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas nozarēs, arī tādu projektu un finanšu instrumentu finansēšana, kuru mērķis ir:
  1. paaugstināt ēku vai tehnoloģisko iekārtu un transportlīdzekļu energoefektivitāti,
  2. paplašināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu,
  3. veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām nacionālā un reģionālā mērogā, tai skaitā tādu projektu finansēšanai, kuros paredzēta pilotpasākumu īstenošana ekstremālo laikapstākļu negatīvās ietekmes mazināšanai un novēršanai;
 • siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas vai ierobežošanas iespēju, kā arī iespēju pielāgoties klimata pārmaiņām palielināšanai, arī tādu projektu un finanšu instrumentu finansēšanai, kuru mērķis ir:
  1. izstrādāt vides tehnoloģijas, kas nodrošina energoefektivitātes paaugstināšanu, atjaunojamo energoresursu izmantošanu, siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu tehnoloģiskajos procesos vai pielāgošanos klimata pārmaiņām,
  2. īstenot klimata politikas pasākumus, kas vērsti uz siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām, kā arī sagatavot integrēšanai dažādās nozarēs nepieciešamos pētījumu, plānošanas un tehniskos dokumentus,
  3. īstenot izglītojošus pasākumus, kuru rezultātā uzlabojas sabiedrības izpratne un zināšanas par klimata pārmaiņām un pasākumiem, kas veicami, lai tās mazinātu un nodrošinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām, un kuri veicina patērētāju paradumu maiņu, kā arī sekmē zemas oglekļa emisijas ekonomikas attīstību Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Īstenoti projekti, kas veicina oglekļa dioksīda emisijas samazināšanu

Apstiprināto konkursu skaits gadā

-

1

1

1

1

Administrēto konkursu skaits gadā

-

3

4

5

5

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 188 366

3 192 546

11 120 977

4 483 737

50 406

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3 995 820

 7 928 431

-6 637 240

-4 433 331

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-55,6

248,3

-59,7

-98,9

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 192 546

11 120 977

7 928 431

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

3 192 546

11 120 977

7 928 431

Finansējuma palielinājums projektam  Nr.EKII 2/1 “Zema enerģijas patēriņa Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas ar koncertzāles funkciju būvniecība, Lielajā laukumā 1, Ventspilī”, līgums noslēgts 23.09.2016.

-

6 000 000

6 000 000

Finansējuma samazinājums projektam EKII - 1/18 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras piemineklī VEF kultūras pilī Ropažu ielā 2, Rīgā", līgums noslēgts 26.07.2016.

1 200 000

200 000

-1 000 000

Finansējuma palielinājums projektam Nr.EKII 2/6 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Siguldas novada Kultūras centra ēkā”, līgums noslēgts 04.10.2016.

-

908 469

908 469

Finansējuma palielinājums projektam Nr.EKII 2/11 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos”, līgums noslēgts 29.09.2016.

-

737 077

737 077

Finansējuma palielinājums projektam Nr.EKII 2/4 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres 1. vidusskolā”, līgums noslēgts 03.10.2016.

-

561 780

561 780

Finansējuma samazinājums projektam EKII-1/1 "Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana", līgums noslēgts 21.07.2016.

1 842 546

1 529 813

-312 733

Finansējuma palielinājums projektam Nr. EKII 1/8 “Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas katoļu baznīcas kompleksa ēku energoefektivitātes paaugstināšana”, līgums noslēgts 23.08.2016.

-

259 798

259 798

Finansējuma palielinājums projektam Nr. EKII 1/17 “Energoefektivitātes paaugstināšana baznīcas ēkā”, līgums noslēgts 23.08.2016.

-

250 682

250 682

Finansējuma palielinājums projektam Nr. EKII 1/9 “Katoļu kultūras un izglītības centra vēsturiskās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, līgums noslēgts 23.08.2016.

-

208 482

208 482

Finansējuma palielinājums projektam Nr. EKII 2/3 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādē”, līgums noslēgts 04.10.2016.

-

129 200

129 200

Finansējuma palielinājums projektam Nr. EKII 1/4 “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Jūras virsnieku sapulču ēkā, Atmodas bulvārī 9, Liepājā”, līgums noslēgts 23.08.2016.

-

99 108

99 108

Finansējuma palielinājums projektam Nr. EKII 2/5 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā”, līgums noslēgts 04.10.2016.

-

86 704

86 704

Finansējuma samazinājums projektam Nr. EKII 1/5 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras piemineklī Nr. 8333 „Jaunā pils”, līgums noslēgts 23.08.2016.

150 000

102 525

-47 475

Finansējuma palielinājums projektam Nr. EKII 1/10 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumi Rīgas Vecajā Svētās Ģertrūdes ev. lut. baznīcā”, līgums noslēgts 15.08.2016.

-

47 339

47 339