Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 791 261

7 126 610

1 003 537

980 627

980 627

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 335 349

-6 123 073

-22 910

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

23,1

-85,9

-2,3

-

Atlīdzība, euro

366 231

523 435

523 435

523 435

523 435

Vidējais amata vietu skaits gadā

16

16

16

16

16

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)

1 884

2 726

2 726

2 726

2 726

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 468

-

-

-

-

33.01.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta administrācija

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta vadību un īstenošanu

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt Latvijas dalību ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ES ETS), emisijas kvotu izsoļu administratīvo procesu nodrošināšana, t.sk dalība Kopīgā iepirkuma nolīguma par kopēju izsoles platformu iepirkumu Kopīgā iepirkuma vadības komitejā (JPSC – CAP) un bezmaksas kvotu piešķiršanas nodrošināšana stacionāro iekārtu un gaisa kuģu operatoriem;
 2. nodrošināt MK noteikumu projektu izstrādi par atklāto projektu iesniegumu konkursiem, nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību un projektu finanšu izlietojuma pareizības kontroli, kā arī projektu rezultātu monitoringu;

3)   nodrošināt ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un tās Kioto protokola saistību, kā arī citu starptautisko saistību izpildi klimata politikas jomā, t.sk. pārstāvēt Latvijas intereses starptautiskās un ES klimata politikas attīstīšanā, kā arī sagatavot saistību izpildei nepieciešamos attīstības plānošanas dokumentus, normatīvos aktus, pētījumus, ziņojumus, vadlīnijas, novērtējumus un metodikas.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Izsolītas emisijas kvotas1

ES emisijas kvotu izsolīšana (skaits)2

1 710 500

1 059 825

1 000 000

1 093 000

1 304 000

Izsolītas aviācijas emisijas kvotas1

ES aviācijas emisijas kvotu izsolīšana (skaits)2

24 500

26 000

20 000

19 500

19 000

Izsoļu skaits

ES emisijas kvotu veiktās izsoles (skaits)2

139

140

140

140

140

ES aviācijas emisijas kvotu veiktās izsoles (skaits)2

6

6

6

6

6

Sagatavotie SEG inventarizācijas un prognožu ziņojumi3

Sagatavotās siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu ziņojumi Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2018/1999  ietvaros (skaits) 2; 4

4

6

4

6

4

  Piezīmes.

1 Izmaiņas emisiju kvotu apjomos 2022. – 2023.g. skaidrojamas ar aktualizētām prognozēm saistībā ar tirgus stabilitātes rezerves ietekmi, ES emisijas kvotu kopapjoma pārrēķina dēļ brexit, kā arī izmaiņām EK veiktajā aviācijas kvotu pārrēķinā.

2 Precizēts rādītāja nosaukums, nemainot tā būtību.

3 Ziņojumu skaits ikgadēji svārstās, jo katram ziņojuma veidam ir atšķirīga gatavošanas regularitāte.

4 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 11. decembris) par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un (EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

     730 065

       980 627

     980 627

     980 627

     980 627

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

250 562

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

34,3

-

-

-

Atlīdzība, euro

     366 231

       523 435

     523 435

     523 435

     523 435

Vidējais amata vietu skaits gadā

             16

                16

             16

             16

             16

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)

        1 884

           2 726

        2 726

        2 726

        2 726

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

        4 468

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

980 627

980 627

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

980 627

980 627

-

Finansējums EKII administrēšanai

980 627

980 627

-

33.02.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekti

Apakšprogrammas mērķis:

siltumnīcefekta gāzu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām veicināšana EKII ietvaros.

Galvenās aktivitātes:

 1. finansējuma piešķiršana EKII finansēto projektu īstenošanai šādās jomās:
 • SEG emisiju samazināšana vai ierobežošana enerģētikas, rūpniecības, transporta, lauksaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas nozarēs, arī tādu projektu un finanšu instrumentu finansēšana, kuru mērķis ir:
  1. paaugstināt ēku vai tehnoloģisko iekārtu un transportlīdzekļu energoefektivitāti;
  2. paplašināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu;
  3. veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām nacionālā un reģionālā mērogā, tai skaitā tādu projektu finansēšanai, kuros paredzēta pilotpasākumu īstenošana ekstremālo laikapstākļu negatīvās ietekmes mazināšanai un novēršanai;
 • SEG samazināšanas vai ierobežošanas iespēju, kā arī iespēju pielāgoties klimata pārmaiņām palielināšanai, arī tādu projektu un finanšu instrumentu finansēšanai, kuru mērķis ir:
  1. izstrādāt vides tehnoloģijas, kas nodrošina energoefektivitātes paaugstināšanu, atjaunojamo energoresursu izmantošanu, SEG emisijas samazināšanu tehnoloģiskajos procesos vai pielāgošanos klimata pārmaiņām;
  2. īstenot klimata politikas pasākumus, kas vērsti uz SEG emisijas samazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām, kā arī sagatavot integrēšanai dažādās nozarēs nepieciešamos pētījumu, plānošanas un tehniskos dokumentus;
  3. īstenot izglītojošus pasākumus, kuru rezultātā uzlabojas sabiedrības izpratne un zināšanas par klimata pārmaiņām un pasākumiem, kas veicami, lai tās mazinātu un nodrošinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām, un kuri veicina patērētāju paradumu maiņu, kā arī sekmē zemas oglekļa emisijas ekonomikas attīstību Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Īstenoti projekti, kas veicina oglekļa dioksīda emisijas samazināšanu

Apstiprinātie konkursi (skaits)

-

1

1

1

1

Administrētie konkursi (skaits)1

4

6

7

8

9

Piezīmes.

1 Rezultatīvais rādītājs 2022. un 2023. gadam precizēts, ņemot vērā administrēto projektu konkursu skaitu 2021. gadā.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 061 196

6 145 983

22 910

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 084 787

-6 123 073

-22 910

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

21,4

-99,6

-100,0

×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

6 145 983

22 910

-6 123 073

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

6 145 983

22 910

-6 123 073

Projekts Nr. EKII-4/2 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana izbūvējot Ogres Centrālās bibliotēkas ēku”

1 520 884

 -

-1 520 884

Projekts Nr. EKII-4/1 “Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība  Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām”

2 500 000

 -

-2 500 000

Projekts Nr. EKII-3/21 “Viedo tehnoloģiju ieviešana Rīgas pilsētas apgaismojuma sistēmā”

1 411 583

 - 

-1 411 583

Projekts Nr. EKII-3/26 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Daugavpils pilsētā”

200 541

 -

-200 541

Projekts Nr. EKII-3/5 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā”

178 397

 -

-178 397

Projekts Nr. EKII-3/30 “Viedo tehnoloģiju ieviešana Valmieras pilsētas apgaismojuma sistēmā”

87 071

 -

-87 071

Projekts Nr. EKII-3/22 “Ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Saulkrastu pilsētā, nomainot ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu ar viedo vadību”

75 961

 -

-75 961

Projekts Nr. EKII-3/14 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Rēzeknes pilsētā”

82 770

 -

-82 770

Projekts Nr. EKII-3/8 “Saules enerģijas izmantošana Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā”

6 702

 -

-6 702

Projekts Nr. EKII-3/7 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Baložu pilsētā”

58 800

 -

-58 800

Projekts Nr. EKII-3/9  Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Baložu pilsētā 

23 274

 - 

-23 274

CIS/VARAM/002 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu projekti”. Izdevumi plānoti atbilstoši faktiski apstiprināto projektu naudas plūsmu prognozēm EKII projektu atklātu konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām”

 -

18 710

18 710

Projekts Nr. EKII 3/7 “Viedās pilsētvides tehnoloģijas ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošana Gulbenē” īstenošanai EKII konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” 

 - 

4 200

4 200