Programmas mērķis:

  • nodrošināt nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasēt nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus ES budžetam, īstenot muitas politiku un kārtot muitas lietas.

Galvenās aktivitātes:

  1. segmentēt nodokļu maksātājus atbilstoši viņu nodokļu saistību izpildes disciplīnai;
  2. izstrādāt un īstenot katram segmentam atbilstošu pakalpojumu kopumu labprātīgas nodokļu nomaksas veicināšanai;
  3. attīstīt un pilnveidot principa “konsultē vispirms” piemērošanu saskarsmē ar nodokļu maksātājiem;
  4. jebkurā saziņā ar klientiem izmantot vienkāršu valodu un vienveidīgu konsultēšanu viegli saprotamā veidā;
  5. īstenot padziļinātu sadarbību ar asociācijām, kuras pārstāv nozares ar vislielākajiem ēnu ekonomikas riskiem;
  6. efektīvi izmantot muitas tehnisko aprīkojumu muitas fiziskajās kontrolēs, veicot centralizētu kravu skenēšanas analīzi;
  7. mērķtiecīgi rīkoties, lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus valsts ieņēmumu un muitas lietu jomā;
  8. aktīvi rīkoties, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanu Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) ietekmes zonā;
  9. īstenot Čeku loterijas likumā noteikto čeku loteriju.

Programmas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Uz klientu vajadzībām vērsti pakalpojumi (pazīstam savu klientu)

Labprātīgās nodokļu saistību izpildes līmenis (%)

-

-

73

80

90

Iekasēto ieņēmumu apjoms uz 1 Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku (tūkst. euro)

2 577

2 477

2 564

2 664

2 794

Kopējā parāda apjoma izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (%)

-

-

2,4

5

1

Uz uzticēšanos vērsta komunikācija un sadarbība

Valsts ieņēmumu dienesta iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi novērtēti kā teicami vai labi (% pēc Valsts kancelejas pasūtītā SKDS pētījuma rezultātiem)

-

-

74

74

75

Klientu apmierinātības līmenis pēc pētījuma rezultātiem (10 ballu skalā)1

-

-

8,1

-

8,1

Atbildēto zvanu skaits (īpatsvars attiecībā pret kopējo saņemto zvanu skaitu, %)

72

72

75

80

85

“Konsultē vispirms” principa dalībiestāžu novērtējuma indekss klientu vērtējumā (indeksa punkti no 100)2

-

-

76,7

-

-

Nozaru asociāciju apmierinātības vērtējums par sadarbību ar Valsts ieņēmumu dienestu (10 ballu skalā)

-

-

7,9

7,9

8,0

Viedas uzraudzības pasākumi godīgas uzņēmējdarbības vides un labklājības veicināšanai

Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%)

19,1

25,0

20,0

20,0

20,0

Piedzīti parādi (īpatsvars no reāli piedzenamajiem parādiem vidēji mēnesī, %)

26,5

26,0

24,0

24,5

25,0

Pārtraukta organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits)3

17

16

16

16

16

Smagi un sevišķi smagi noziedzīgie nodarījumi (īpatsvars no visiem kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītajiem kriminālprocesiem, %)

70,1

82,0

75,0

75,0

75,0

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem veikto pārbaužu rezultativitāte (%)

-

-

17

17

17

Valsts ieņēmumu dienestam labvēlīgu un daļēji labvēlīgu tiesas nolēmumu īpatsvars (%)

94,9

90,0

90,0

90,0

90,0

Piezīmes.

Klientu apmierinātības pētījumi pēc Valsts ieņēmumu dienesta pasūtījuma tiek veikti reizi divos gados, tāpēc rādītāji plānoti 2020. un 2022.gadam.

“Konsultē vispirms” principa dalībiestāžu novērtējums tiek veikts par 3 gadiem – novērtējums ir veikts par 2018. un 2019.gadu un tiks veikts par 2020.gadu. 2019.gada budžeta paskaidrojumā šāds rādītājs netika norādīts, taču 2018.gadā rādītājs bija 71,7% un 2019.gadā veiktajā novērtējumā – 73,0%.

3 Rādītāja nosaukums līdz 2019.gadam “Pārtraukto organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits)”.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

121 396 653

117 585 195

121 151 260

117 823 889

116 907 364

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3 811 458

3 566 065

-3 327 371

-916 525

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3,1

3,0

-2,7

-0,8

Atlīdzība, euro

78 529 857

79 779 214

80 404 472

80 113 134

80 113 134

Vidējais amata vietu skaits gadā

3 648

3 992

39891

3 989

3 989

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 794

1 665

1 680

1 674

1 674

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

438

0

0

0

0

Piezīmes.

1 3 amata vietas pārceltas uz apakšprogrammu 39.02.00 “Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība”.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

9011 698

12577 763

3 566 065

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

400 000

400 000

Čeku loterija - ēnu ekonomikas mazināšana riskantajās nozarēs

-

400 000

400 000

Vienreizēji pasākumi

132 123

-

-132 123

Samazināti izdevumi speciālās tehnikas iegādei un mācību pakalpojumu iegādei, kas segti no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonda līdzekļiem

132 123

-

-132 123

Ilgtermiņa saistības

5 591 901

6 549 102

957 201

VID ēkas Rīgā, Talejas ielā 1, telpu nomas maksas izdevumu segšanai

5 591 901

6 549 102

957 201

Citas izmaiņas

3 287 674

5 628 661

2 340 987

Palielināti izdevumi, ievērojot 2018.gadā uzsāktā PP “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (t.sk. ar MAIS izveidošanu un funkcionalitātes nodrošināšanu)” īstenošanai paredzēto finansējumu 2020.gadam

-

5 200 000

5 200 000

Palielināti izdevumi muitas tehniskā aprīkojuma uzturēšanai

-

269 491

269 491

Palielināti izdevumi nekustamā īpašuma robežšķērsošanas vietā “Terehova” nomas maksas un komunālo maksājumu segšanai

-

102 124

102 124

Palielināti izdevumi VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kapacitātes stiprināšanai

-

52 860

52 860

Palielināti izdevumi VID informācijas sistēmu uzturēšanai

-

2 547

2 547

Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados plānotās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu ”

-

1 639

1 639

Samazināti izdevumi, ievērojot 2018.gadā uzsāktā starpnozaru PP “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošana” īstenošanai paredzēto finansējumu 2020.gadam

3

-

-3

Finansējuma pārdale uz Iekšlietu ministriju, lai veiktu samaksu valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” par sertifikācijas pakalpojumiem (MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunkts)

10 388

-

-10 388

Samazināti izdevumi, ņemot vērā čeku loterijas īstenošanai resora ietvaros pārdalīto finansējumu 2019.gadam

90 000

-

-90 000

Samazināti izdevumi, ievērojot VID nodokļu un muitas policijas kriminālizlūkošanas un operatīvās darbības tehniskās kapacitātes paaugstināšanai paredzēto finansējumu 2020.gadam

190 050

-

-190 050

Samazināti izdevumi, ievērojot 2018.gadā uzsāktā PP “Analītiskās kapacitātes stiprināšana nodokļu ieņēmumu, riska vadības un nodokļu maksātāju segmentēšanas jomās” īstenošanai paredzēto finansējumu 2020.gadam

194 143

-

-194 143

Samazināti izdevumi, ievērojot 2018.gadā uzsāktā PP “Apvienotas nodokļu un muitas policijas izveidošana un Iekšējās drošības daļas pakļautības maiņas īstenošana” īstenošanai paredzēto finansējumu 2020.gadam

206 007

-

-206 007

Samazināti izdevumi, ievērojot 2019.gadā uzsāktā PP “Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana” īstenošanai paredzēto finansējumu 2020.gadam

494 469

-

-494 469

Samazināti izdevumi, ņemot vērā, ka ar 2019.gada 1.oktobri nekustamā īpašuma Talejas ielā 1, Rīgā uzturēšanas izdevumi ir iekļauti nekustamā īpašuma nomas maksā, attiecīgi palielinot izdevumus ilgtermiņa saistībām

957 201

-

-957 201

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados Radikāla rīcībai ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā īstenošanai paredzēto finansējumu 2020.gadam

1 145 413

-

-1 145 413