Programmas mērķis:

 • nodrošināt nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasēt nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus ES budžetam, īstenot muitas politiku un kārtot muitas lietas.

Galvenās aktivitātes:

 1. mazināt administratīvo slogu nodokļu maksātājiem un muitas klientiem;
 2. ievērot principu “konsultē vispirms” saskarsmē ar nodokļu maksātājiem;
 3. jebkurā saziņā ar klientiem izmantot vienkāršu valodu un vienveidīgu konsultēšanu viegli saprotamā veidā;
 4. paplašināt sadarbību ar dažādu sektoru un veidu sadarbības partneriem;
 5. izstrādāt jaunas metodes nodokļu administrēšanas uzraudzības procesos, novērst pārbaužu dublēšanos, pievērst pastiprinātu uzmanību riskantajām nozarēm;
 6. uzraudzīt efektīvāk sabiedriskā labuma organizācijas;
 7. mērķtiecīgāk un lietderīgāk izmantot muitas tehnisko aprīkojumu muitas fiziskajās kontrolēs;
 8. izveidot vienotu muitas kontroles atbalsta centru;
 9. aktīvi sadarboties ar citām valsts iestādēm un ārvalstu muitas dienestiem;
 10. mērķtiecīgi rīkoties, lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus valsts ieņēmumu jomā;
 11. apkarot kontrabandu, īpaši nelegālās akcīzes preču pārvietošanas jomā;
 12. aktīvi rīkoties, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanu Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) ietekmes zonā.

Programmas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Paaugstināta klientu apmierinātība ar VID sniegtajiem pakalpojumiem

Klientu apmierinātība ar Valsts ieņēmumu dienesta sniegto pakalpojumu ātrumu, ērtumu un saprotamību (pieaugums ballēs pret iepriekšējo gadu)

-

0,3

0,3

0,2

0,2

Izstrādātas tipveida vēstules, kas atbilst vienkārša teksta kritērijiem (skaits)

-

6

6

6

3

Atbildēto zvanu skaits (īpatsvars attiecībā pret kopējo saņemto zvanu skaitu, %)

80

90

72

73

75

Muitošanas laika atbilstība standartā noteiktajām vidējām laika robežām (%)

97,9

95

95

95

95

Panākta publiskā, nevalstiskā un privātā sektora iesaiste godīgas konkurences veicināšanā un ēnu ekonomikas mazināšanā  Valsts ieņēmumu dienesta ietekmes zonā

Nozaru asociāciju apmierinātības vērtējums par sadarbību ar Valsts ieņēmumu dienestu (pieaugums ballēs pret iepriekšējo gadu)

-

1,1

1,1

0,1

0,1

Organizētas Valsts ieņēmumu dienesta Konsultatīvās padomes sēdes (skaits)

8

4

4

4

4

Samazināts nodokļu plaisas apmērs nozīmīgākajos nodokļu ieņēmumos (ir samazinājuma tendence)16

Pievienotās vērtības nodokļa plaisa deklarēšanas posmā (iepriekšējā gadā, %)

14,9

14,4

13,9

10,8

10,3

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa plaisa deklarēšanas posmā (iepriekšējā gadā, %)

17,0

17,0

15,8

13,8

13,3

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātu iemaksu plaisa deklarēšanas posmā (iepriekšējā gadā, %)

17,8

17,4

16,6

14,0

13,5

Akcīzes nodokļa plaisa cigaretēm (iepriekšējā gadā, %)

21,6

20,0

19,5

19,0

18,5

Maksimāli iekasēts iespējamais iekasējamo nodokļu apjoms

Nodokļu ieņēmumus veidojošie komersanti (īpatsvars no kopējā komersantu skaita %)

62,8

64,5

65,0

66,5

68,2

Veiktas tematiskās pārbaudes, kurās piemērots princips “konsultē vispirms” (īpatsvars no kopējā tematisko pārbaužu skaita, %)

49

30

55

55

55

Nodokļu auditu, kuros auditēts pievienotās vērtības nodoklis, rezultativitāte (%)17

91

90

91

91

91

Piedzīti parādi (īpatsvars no reāli piedzenamajiem parādiem vidēji mēnesī, %)

22,9

26,0

26,0

27,0

27,0

Iekasēto ieņēmumu apjoms uz 1 darbinieku (tūkst. euro)

2 311

2 307

2 477

2 501

2 505

Samazināta sabiedrībai un videi kaitīgu un viltotu preču nonākšana apritē

Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%)

15

25

25

20

20

Izņemto narkotisko un psihotropo vielu daudzuma (g) izmaiņas (% pret iepriekšējo gadu pirms ekspertīzes veikšanas)

3 464

2

2

2

1

Patērētājiem bīstamu preču ievešanas aizliegumu skaita izmaiņas (% pret iepriekšējo gadu)

52

3

3

3

1

Panākta organizētās noziedzības ierobežošana

Smagi un sevišķi smagi noziedzīgie nodarījumi (īpatsvars no visiem kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītajiem kriminālprocesiem,%)

73

80

82

82

70

Pārtraukto organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits)

18

16

16

16

16

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem veiktie uzraudzības pasākumi (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, %)

-18

90

400

2

2

16 Nodokļu plaisu aprēķinus iespējams veikt tikai ar viena gada nobīdi, jo izmantojamie izejas dati (statistiskā informācija, starptautiskie pētījumi) agrāk nav pieejami, un uzrāda kā 2017. gadam plānoto vērtību.

17 Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Nodokļu auditi, kuros auditēts pievienotās vērtības nodoklis (īpatsvars no kopējā nodokļu auditu skaita, %”

18 2017. gadā nav iespējams norādīt izpildes rādītāju, jo 2016. gadā nav datu par veiktajiem uzraudzības pasākumiem. 2017. gadā veikti 128 uzraudzības pasākumi (klātienes un neklātienes).

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

111 022 087

124 878 030

117 585 195

120 555 766

117 628 395

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13 855 943

-7 292 835

2 970 571

-2 927 371

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,5

-5,8

2,5

-2,4

Atlīdzība, euro

72 672 973

78 467 444

79 779 214

80 404 472

80 113 134

Vidējais amata vietu skaits gadā

3 732

3 929

3 9921

3 992

3 992

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 623

1 664

1 665

1 678

1 672

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

1 905

-

-

-

-

1 Ņemot vērā uz 01.01.2019. faktisko amata vietu skaitu – 3 941, kas ir nepieciešams VID esošo funkciju kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei, kā arī plānotu jaunu funkciju īstenošanai, kas nodrošināma esošo amata vietu skaita ietvaros, tāds pats amata vietu skaits tiek plānots 2019.gadam un turamākajiem gadiem, nekaitot 51 amata vietas izveidi prioritārā pasākuma “Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana” ietvaros.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

17 309 879

10 017 044

-7 292 835

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

2 364 547

2 364 547

Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019. gada 31. decembrim īstenošana (izveidota 51 amata vieta)

-

2 364 547

2 364 547

Vienreizēji pasākumi

-

132 123

132 123

Palielināti izdevumi speciālās tehnikas iegādei, uzturēšanai un mācību pakalpojumu iegādei, izmantojot no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonda saņemto līdzekļu atlikumu uz 2019.gada 1.janvāri 

-

132 123

132 123

Ilgtermiņa saistības

5 878 194

5 591 901

-286 293

Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā nomas maksa

5 878 194

5 591 901

-286 293

Citas izmaiņas

11 431 685

1 928 473

-9 503 212

Palielināti izdevumi muitas tehniskā aprīkojuma (tai skaitā muitas kontrolpunktu videonovērošanas sistēmas) un slepenās operatīvās darbības veikšanai iegādātās speciālās tehnikas uzturēšanai

-

496 755

496 755

Palielināti izdevumi nekustamo īpašumu robežšķērsošanas vietās nomas maksas un papildu maksājumu palielinājuma segšanai un komunālo izdevumu apmaksai (MK 18.12.2018. prot. Nr.60 81.§ 3.punkts)

-

286 293

286 293

Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktā PP “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (t.sk. ar MAIS izveidošanu un funkcionalitātes nodrošināšanu)” paredzēto finansējuma apmēru 2019. gadam

-

185 000

185 000

Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktā PP “Analītiskās kapacitātes stiprināšana nodokļu ieņēmumu, riska vadības un nodokļu maksātāju segmentēšanas jomās” paredzēto finansējuma apmēru 2019. gadam

-

70 778

70 778

Palielināti izdevumi projektu ietvaros izveidoto informācijas sistēmu uzturēšanai

-

60 477

60 477

Palielināti izdevumi čeku loterijas īstenošanai ēnu ekonomikas mazināšanai riskantākajās nozarēs

-

50 000

50 000

Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktās JPI “Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana” paredzēto finansējuma apmēru 2019. gadam

-

40 117

40 117

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktās JPI “Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā” paredzēto finansējuma apmēru 2019. gadam

7 795 953

-

-7 795 953

Samazināti izdevumi valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2018.-2021. gadam ieviešanai Valsts ieņēmumu dienestā atbilstoši pamatnostādņu ieviešanai paredzētajam finansējumam 2019. gadam

1 386 840

-

-1 386 840

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktā PP “Apvienotas nodokļu un muitas policijas izveidošana un Iekšējās drošības daļas pakļautības maiņas īstenošana” paredzēto finansējuma apmēru 2019. gadam

674 258

-

-674 258

Samazināti izdevumi datu centra uzturēšanai, ņemot vērā, ka datu centra pakalpojumus turpmāk nodrošinās VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

575 911

-

-575 911

Samazināti izdevumi par riska analīzes rīka (ESKORT programmas) muitas deklarāciju pēcmuitošanas datu atbilstības pārbaužu, datu ticamības pārbaužu un kontroles plānošanas veikšanai atbilstoši 2019. gadam paredzētajam finansējumam

461 769

-

-461 769

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktā PP “VID otra datu centra izveide” paredzēto finansējuma apmēru 2019. gadam

153 670

-

-153 670

Samazināti izdevumi Valsts ieņēmumu dienesta datu apmaiņas risinājuma informācijas apmaiņai par reģistrētajiem nodrošinājuma līdzekļiem ieviešanai saistībā ar likumu “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””

138 158

-

-138 158

Samazināti izdevumi informācijas sistēmas izstrādei automātiskai VID Muitas pārvaldes muitas amatpersonu sadalīšanai pa darba vietām muitas kontroles punktos atbilstoši 2019. gadam paredzētajam finansējumam

112 530

-

-112 530

Samazināti izdevumi par TLKAIS piegādi un uzstādīšanu Ventspils ostas un Liepājas ostas muitas kontroles punktos, Kaplavas, Meikšānu un Pededzes robežšķērsošanas vietās atbilstoši 2019. gadam paredzētajam finansējumam

65 606

-

-65 606

Samazināti izdevumi, ievērojot paredzēto finansējuma apmēru 2019.gadam darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaiņām obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

30 513

-

-30 513

Finansējuma pārdale uz Iekšlietu ministriju, lai veiktu samaksu valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” par sertifikācijas pakalpojumiem (Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunkts)

29 344

-

-29 344

Samazināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma saistībā ar noslēgtajām vienošanām ar komersantiem par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu darījumam

7 114

-

-7 114

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktā starpnozaru PP “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošana” paredzēto finansējuma apmēru 2019. gadam

19

-

-19

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

739 053

739 053

Palielināti izdevumi Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas kriminālizlūkošanas un operatīvās darbības tehniskās kapacitātes paaugstināšanai, pārdalot finansējumu no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 33.§ 12.punkts)

-

346 410

346 410

Palielināti izdevumi Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kapacitātes stiprināšanai, pārdalot finansējumu no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 33.§ 12.punkts)

-

302 643

302 643

Palielināti izdevumi ar čeku loterijas īstenošanu saistīto papildus izdevumu segšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.01.00 “Budžeta izpilde”

-

90 000

90 000