Programmas mērķis:

 • nodrošināt nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasēt nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam, īstenot muitas politiku un kārtot muitas lietas.

Galvenās aktivitātes:

 1. mazināt administratīvo slogu nodokļu maksātājiem un muitas klientiem;
 2. ievērot principu “konsultē vispirms”;
 3. konsultēt vienkāršā valodā jebkurā saziņā ar klientiem un vienveidīgi konsultēt viegli saprotamā veidā;
 4. paplašināt sadarbības ar dažādu sektoru un veidu sadarbības partneriem;
 5. uzraudzīt jaunas metodes nodokļu administrēšanas procesā, novērst pārbaužu dublēšanos, pastiprināt uzmanību riskantajām nozarēm;
 6. uzraudzīt efektīvāk Sabiedriskā labuma organizācijas;
 7. pielietot mērķtiecīgu un lietderīgu muitas tehnisko aprīkojumu muitas fiziskajās kontrolēs;
 8. izveidot vienotu muitas kontroles atbalsta centru;
 9. sadarboties ar citām valsts iestādēm un ārvalstu muitas dienestiem;
 10. atklāt un novērst noziedzīgu nodarījumu valsts ieņēmumu jomā;
 11. apkarot kontrabandu, īpaši nelegālās akcīzes preču pārvietošanas jomā;
 12. novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu VID ietekmes zonā.

Programmas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Paaugstināta klientu apmierinātība ar VID sniegtajiem pakalpojumiem

Klientu apmierinātība ar Valsts ieņēmumu dienesta sniegto pakalpojumu ātrumu, ērtumu un saprotamību (pieaugums ballēs pret iepriekšējo gadu)

-

-

0,3

0,3

0,2

Izstrādātas tipveida vēstules, kas atbilst vienkārša teksta kritērijiem (skaits)

-

3

6

6

6

Atbildēto zvanu skaits (īpatsvars attiecībā pret kopējo saņemto zvanu skaitu, %)

85,8

90

90

90

90

Muitošanas laika atbilstība standartā noteiktajām vidējām laika robežām (%)

96,2

95

95

95

95

Panākta publiskā, nevalstiskā un privātā sektora iesaiste godīgas konkurences veicināšanā un ēnu ekonomikas mazināšanā  Valsts ieņēmumu dienesta ietekmes zonā

Nozaru asociāciju apmierinātības vērtējums par sadarbību ar Valsts ieņēmumu dienesta (pieaugums ballēs pret iepriekšējo gadu)

-

-

1,1

1,1

1,1

Organizētas Valsts ieņēmumu dienesta Konsultatīvās padomes sēdes (skaits)

-

4

4

4

4

Samazināts nodokļu plaisas apmērs nozīmīgākajos nodokļu ieņēmumos (ir samazinājuma tendence)1

Pievienotās vērtības nodokļa plaisa deklarēšanas posmā (iepriekšējā gadā, %)

15,4

15,0

14,4

13,9

13,5

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa plaisa deklarēšanas posmā (iepriekšējā gadā, %)

19,5

17,5

17,0

15,8

15,0

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātu iemaksu plaisa deklarēšanas posmā (iepriekšējā gadā, %)

20,2

18,4

17,4

16,6

16,0

Akcīzes nodokļa plaisa cigaretēm (iepriekšējā gadā, %)

25,7

23,5

20,0

19,5

19,0

Maksimāli iekasēts iespējamais iekasējamo nodokļu apjoms

Nodokļu ieņēmumus veidojošie komersanti (īpatsvars no kopējā komersantu skaita %)

61,3

64

64,5

65

69

Veiktas tematiskās pārbaudes, kurās piemērots princips “Konsultē vispirms” (īpatsvars no kopējā tematisko pārbaužu skaita, %)

-

20

30

30

30

Nodokļu auditi, kuros auditēts pievienotās vērtības nodoklis (īpatsvars no kopējā nodokļu audita skaita, %)

90

90

90

90

90

Piedzīti parādi (īpatsvars no reāli piedzenamajiem parādiem vidēji mēnesī, %)

25,3

25

26

26

27

Iekasēto ieņēmumu apjoms uz 1 darbinieku (tūkst. euro)

1 839

2 091

2 307

2 477

2 501

Samazināta sabiedrībai un videi kaitīgu un viltotu preču nonākšana apritē

Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%)

23,7

24

25

25

25

Izņemto narkotisko un psihotropo vielu daudzuma (g) izmaiņas (% pret iepriekšējo gadu pirms ekspertīzes veikšanas)

-832

2

2

2

2

Patērētājiem bīstamu preču ievešanas aizliegumu skaita izmaiņas (% pret iepriekšējo gadu)

69

3

3

3

3

Panākta organizētās noziedzības ierobežošana

Smagi un sevišķi smagi noziedzīgie nodarījumi (īpatsvars no visiem kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītajiem kriminālprocesiem,%)

67,8

76

80

82

82

Pārtraukto organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits)

20

16

16

16

16

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem veiktie uzraudzības pasākumi (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, %)

-1,4

5

90

3

2

1 Nodokļu plaisu aprēķinus iespējams veikt tikai ar viena gada nobīdi. Piem., nodokļu plaisas par 2016. gadu aprēķina 2017. gada 4. ceturksnī – 2018. gada 1. ceturksnī, jo izmantojamie izejas dati (statistiskā informācija, starptautiskie pētījumi) agrāk nav pieejami, un uzrāda kā 2017. gadam plānoto vērtību.

2016.gadā izņemti 246 608,15 grami narkotisko vielu, kas salīdzinājumā ar 2015.gadu ir par 1 197 856,28 gramiem jeb 83% mazāk. Samazinājumu ietekmēja tas, ka 2015.gada aprīlī tika atklāts viens no lielākajiem Latvijas vēsturē narkotisko vielu daudzumiem – 1 056 929 grami hašiša, kā rezultātā 2015.gadā izņemto narkotisko vielu daudzums ievērojami pieauga.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

113 418 720

111 795 849

124 878 030

114 826 925

118 572 664

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 622 871

13 082 181

-10 051 105

3 745 739

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,4

11,7

-8,0

3,3

Atlīdzība, euro

67 007 616

73 674 261

78 467 444

78 348 606

78 506 962

Vidējais amata vietu skaits gadā

4 041

4 078

3 929

3 844

3 844

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 382

1 506

1 664

1 699

1 702

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

769

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

8 198 913

21 281 094

13 082 181

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

5 171 313

5 171 313

Finanšu ministrijas iestāžu kapacitātes stiprināšana, t.sk. ēnu ekonomikas apkarošanai, Valsts ieņēmumu dienesta stratēģisko mērķu sasniegšanai (t.sk. muitnieku, inspektoru un finanšu policistu atalgojumam)

-

2 272 661

2 272 661

Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās struktūras reformas turpināšana, tajā skaitā APA un transfertcenu kapacitātes stiprināšana

-

1 500 000

1 500 000

Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (t.sk. ar MAIS izveidošanu un funkcionalitātes nodrošināšanu)

-

615 000

615 000

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošana

-

533 182

533 182

VID otra datu centra izveide

-

250 470

250 470

Ilgtermiņa saistības

6 413 392

5 878 194

-535 198

VID ēkas Rīgā, Talejas ielā 1, telpu nomas maksas segšana

6 413 392

5 878 194

-535 198

Citas izmaiņas

1 785 521

10 231 587

8 446 066

Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktās JPI “Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā” 2018. gadam paredzēto finansējuma apmēru

-

3 427 551

3 427 551

Palielināti izdevumi valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2018.-2021. gadam ieviešanai Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta datu apmaiņas risinājuma informācijas apmaiņai par reģistrētajiem nodrošinājuma līdzekļiem ieviešanai saistībā ar likumu “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” (pārdale no JPI “Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā”)

-

1 280 329

1 280 329

Palielināti izdevumi muitas un robežas kontroles punktu darbības nodrošināšanai un attīstībai, tai skaitā tehniskā aprīkojuma uzturēšanai (pārdale no JPI “Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā”)

-

1 115 440

1 115 440

Palielināti izdevumi muitas tehniskā aprīkojuma uzturēšanai 

-

785 140

785 140

Palielināti izdevumi Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2018.-2021. gadam ieviešanai Valsts ieņēmumu dienestā (MK 22.08.2017 prot.Nr.40 43.§ 11.1.apakšpunkts)

-

688 518

688 518

Palielināti izdevumi datu centra pakalpojumu iegādei no valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs”, pārdalot līdzekļus no VID ēkas telpas nomas maksas (MK 05.07.2017 rīkojums Nr.345)

-

528 429

528 429

Palielināti izdevumi iepriekš izveidoto un pilnveidoto informācijas sistēmu (t.sk. licenču) uzturēšanai

-

424 248

424 248

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

324 665

324 665

Palielināti izdevumi iepirkumam un informācijas tehnoloģijas sistēmu nodrošināšanai saistībā ar čeku loterijas organizēšanu (MK 08.09.2017 prot.Nr.44 1.§ 3.1.apakšpunkts)

-

200 000

200 000

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumiem uz 2018.gada 1.janvāri saistībā ar noslēgtajām vienošanām ar komersantiem par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu darījumam

-

7 114

7 114

Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktās JPI “Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana” 2018.gadam paredzētā finansējuma apmēru

-

6 554

6 554

Samazināti izdevumi informācijas sistēmas pielāgošanai saistībā ar likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””, kontu reģistra ieviešanai un uzturēšanai, kā arī informācijas sistēmu uzturēšanai

1 274 298

-

-1 274 298

Samazināti izdevumi likumā “Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums” noteikto pasākumu īstenošanai nepieciešamajam finansējumam informācijas sistēmas pielāgošanas darbiem

194 572

-

-194 572

Samazināti izdevumi kredītinformācijas birojiem sniegto maksas pakalpojumu nodrošināšanai 

106 335

-

-106 335

Samazināti izdevumi par telpu uzturēšanu Vienotajā valsts klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Talejas ielā 1, pārdalot līdzekļus uz Labklājības ministrijas budžetu (MK 08.09.2017 prot.Nr.44 1.§ 26.punkts)

3 316

-

-3 316

 t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

207 000

1 443 599

1 236 599

Palielināti izdevumi apvienotas nodokļu un muitas policijas izveidošanai un Iekšējās drošības daļas pakļautības maiņas īstenošanai, kā arī analītiskās kapacitātes stiprināšanai nodokļu ieņēmumu, riska vadības un nodokļu maksātāju segmentēšanas jomās, pārdalot līdzekļus no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 28.08.2017 prot. Nr.41 1.§ 5.punkts)

-

1 443 599

1 443 599

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”

207 000

-

-207 000