Programmas mērķis:

 • nodrošināt nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasēt nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus ES budžetam, īstenot muitas politiku un kārtot muitas lietas.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodokļu iekasēšanā nodrošināt:
  • plānoto VID administrēto kopbudžeta ieņēmumu iekasēšanu;
  • nodokļu deklarāciju un pārskatu datu ticamības novērtēšanu;
  • kavēti iesniegto nodokļu deklarāciju un pārskatu īpatsvara samazināšanu;
 2. nodokļu maksātāju reģistrācijā nodrošināt:
  • nereģistrētās saimnieciskās darbības samazināšanu;
  • negodprātīgu nodokļu maksātāju reģistrācijas ierobežošanu;
 3. nodokļu maksātāju apkalpošanā nodrošināt:
  • nodokļu maksātāju konsultēšanu;
  • izglītojošu pasākumu organizēšanu nodokļu maksātājiem;
  • skaidru un nodokļu maksātājiem viegli saprotamu informāciju VID mājaslapā;
  • elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) funkcionalitātes uzlabošanu;
 4. nodokļu kontrolē nodrošināt efektīvas nodokļu kontroles funkcijas īstenošanu PVN un saistībā ar algas nodokļu optimizācijas shemām;
 5. nodokļu parādu piedziņā nodrošināt;
  • darbu ar nodokļu maksātājiem par labprātīgu parādu samaksu līdz bezstrīda piedziņas uzsākšanai;
  • nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu bezstrīda piedziņas veikšanu;
 6. akcīzes preču apritē nodrošināt iesaistīto komersantu reģistrāciju un akcīzes preču aprites uzraudzību;
 7. muitas lietu jomā nodrošināt:
  • uz muitas riska analīzi balstītu muitas kontroles pasākumu veikšanu;
  • muitas tehniskā aprīkojuma modenizēšanu muitas kontroles punktos uz ES ārējās robežas;
 8. noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un novēršanā valsts ieņēmumu jomā nodrošināt:
  • likumā noteiktās operatīvās darbības un izmeklēšanas krimināllietās, lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus valsts ieņēmumu jomā;
  • iekšējās drošības sistēmas stiprināšanu, lai mazinātu korupcijas riskus VID ierēdņu un darbinieku darbībā;
 9. organizētās noziedzības ietekmes mazināšanas akcīzes preču un narkotiku kontrabandas jomā nodrošināt:
  • organizētu noziedzīgu grupu plānoto un izdarīto noziedzīgo nodarījumu nacionālā un starptautiskā līmenī prioritāru atklāšanu un novēršanu;
  • tiesībaizsardzības iestāžu Rīcības plāna cīņā pret akcīzes preču nelikumīgu apriti Latvijā koordinēšanu.

Programmas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināti plānotie Valsts ieņēmumu dienesta administrētie kopbudžeta ieņēmumi

Valsts ieņēmumu dienesta administrēto kopbudžeta ieņēmumu pieaugums pret iepriekšējo gadu (%)

-

-

7,6

6,3

5,0

Valsts ieņēmumu dienesta pieņemtie nodokļu pārskati un deklarācijas (skaits)

-

-

2 950 700

3 014 500

3 078 300

Termiņā iesniegtie izplatītākie ikmēneša un ceturkšņa nodokļu pārskati un deklarācijas (%)

-

-

79

80

81

Veikti datu ticamības novērtējumi pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām (skaits)

-

-

180 000

180 000

180 000

Samazināts nereģistrētās saimnieciskās darbības apjoms

Jaunreģistrētas fiziskās personas – saimnieciskās darbības veicēji (skaits)

-

-

17 500

17 200

16 800

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta atgādinājuma nosūtīšanas reģistrētas fiziskās personas – saimnieciskās darbības veicēji (īpatsvars %)

-

-

40

40

40

Izslēgti nodokļu maksātāji no pievienotās vērtības nodokļa reģistra pēc Valsts ieņēmumu dienesta iniciatīvas par konstatētajiem pārkāpumiem (skaits)

-

-

5 700

5 700

5 600

Sniegti pakalpojumi nodokļu maksātājiem 

Nodokļu maksātājiem sniegtas konsultācijas (skaits)

-

-

750 000

706 000

696 000

Organizēti izglītošanas pasākumi (skaits)

-

-

373

351

334

Elektroniskās deklarēšanas sistēmā īstenoti uzlabojumi lietotāju ērtībām(skaits)

-

-

8

7

7

Efektīvas nodokļu kontroles funkcijas īstenošana

Nodokļu kontroles pasākumu īpatsvars Nodokļu maksātāju reģistrā reģistrētajām juridiskajām personām (%)

-

-

3

3

3

Nodokļu kontroles pasākumu īpatsvars Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā reģistrētajām juridiskajām personām (%)

-

-

5

5

5

Nodokļu auditi, kuros auditētas Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksas (īpatsvars no kopējā nodokļu auditu skaita %)

-

-

25

25

25

Nodokļu auditi, kuros auditēts pievienotās vērtības nodokļa rezultativitāte (%)

-

-

90

90

90

Paaugstināta nodokļu parādu piedziņas efektivitāte

Piedzīto parādu īpatsvars no reāli piedzenamajiem parādiem (vidēji mēnesī %)

-

-

25

26

26

Samazināts muitas noteikumu pārkāpumu apjoms

Valsts ieņēmumu dienestā  pieņemtie muitas dokumenti (skaits)

-

-

4 870 700

4 870 700

4 870 700

Muitas fiziskās kontroles rezultātā atklātie pārkāpumi – pēc riska analīzes rezultātiem (skaits)

-

-

2 710

2 850

2 990

Novērstas iespējas samazināt budžetā maksājamo akcīzes nodokļa summu

Valsts ieņēmumu dienestā  pieņemtie akcīzes preču aprites dokumenti (skaits)

-

-

15 500

15 500

15 500

Izsniegtas un pārreģistrētas speciālās atļaujas (licences), atļaujas, izziņas un sertifikāti (skaits)

-

-

10 850

10 800

10 800

Izsniegtās un pārreģistrētās akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecības (skaits)

-

-

420

420

420

Samazinātas nodokļu krāpšanas un kontrabandas iespējas

Kriminālvajāšanai nosūtīti kriminālprocesi valsts ieņēmumu jomā (skaits)

-

-

102

97

92

Atklāta un pārtraukta organizētu noziedzīgu grupējumu darbība valsts ieņēmumu jomā (skaits)

-

-

8

8

8

Kriminālvajāšanas uzsākšanai nodoti kriminālprocesi muitas lietu jomā (skaits), t.sk.:

-

-

85

85

85

Akcīzes preču kontrabandas jomā

-

-

51

51

51

Narkotiku kontrabandas jomā

-

-

34

34

34

Atklāta un pārtraukta organizētu noziedzīgu grupējumu darbība muitas lietu jomā (skaits)

-

-

8

8

8

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

107 598 371

125 037 272

111 795 849

116 110 447

107 264 215

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17 438 901

-13 241 423

4 304 598

-8 836 232

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16,2

-10,6

3,9

-7,6

Atlīdzība, euro

65 295 984

67 343 253

73 674 261

74 491 829

74 491 829

Vidējais amata vietu skaits gadā

4 040 ˡ

4 387

4 078

3 844

3 844

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 347

1 279

1 506

1 615

1 615

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

256

-

-

-

-

2015.gadā norādīts faktiski nodarbināto darbinieku skaits

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

26 635 576

13 394 153

-13 241 423

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi

-

5 312 164

5 312 164

Valsts ieņēmumu dienesta profesionālāko paaugstināta riska struktūrvienību ierēdņu un darbinieku motivēšana

-

1 800 000

1 800 000

Valsts ieņēmumu dienesta atalgojuma sistēmas pilnveidošana

-

1 769 591

1 769 591

Valsts ieņēmumu dienesta kapacitātes stiprināšana

-

1 300 000

1 300 000

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

284 444

284 444

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana

-

158 129

158 129

Ilgtermiņa saistības

7 615 902

6 413 392

-1 202 510

Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā nomas maksa

7 615 902

6 413 392

-1 202 510

Citas izmaiņas

19 019 674

1 668 597

-17 351 077

Samazināti izdevumi iepriekšējos gados uzsāktās JPI “Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā” īstenošanai

10 489 062

-

-10 489 062

Samazināti izdevumi JPI “Administratīvā sloga samazināšana VID klientiem, pilnveidojot VID sniegto e-pakalpojumu pieejamību un kvalitāti”

6 716 655

-

-6 716 655

Samazināti izdevumi JPI “Jauno ES muitas savienības vienoto prasību ieviešana”

1 019 824

-

-1 019 824

Samazināti izdevumi Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, uzturēšanai

269 133

-

-269 133

Palielināti izdevumi informācijas sistēmas pielāgošanai saistībā ar likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””, kontu reģistra ieviešanai un uzturēšanai, kā arī informācijas sistēmu uzturēšanai (pārdale no JPI “Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā”)

-

1 274 298

1 274 298

Palielināti izdevumi Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai nepieciešamajam finansējumam informācijas sistēmas pielāgošanas darbiem un uzturēšanai

-

209 572

209 572

Palielināti izdevumi informācijas nodošanas kredītinformācijas birojiem risinājuma un nepieciešamās infrastruktūras uzturēšanai

-

177 225

177 225

Palielināti izdevumi platformas svaru “Rīgas brīvosta”, “Liepājas osta”, “Ventspils osta” un “Daugavpils” uzturēšanai

-

7 502

7 502

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

525 000

-

-525 000

Samazināti izdevumi, pārdalot  līdzekļus uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”

500 000

-

-500 000

Samazināti izdevumi, pārdalot līdzekļus uz apakšprogrammu 41.03.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās”

25 000

-

-25 000