Programmas mērķis:

nodrošināt nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasēt nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus ES budžetam, īstenot muitas politiku un kārtot muitas lietas.

Galvenās aktivitātes:

  1. turpināt visaptverošas saistību izpildes risku analīzes sistēmas izveidošanu, integrējot datu platformas HANA risinājumā muitas, parādu piedziņas, nelegāli iegūto līdzekļu legalizēšanas novēršanas procesu atbalstu;
  2. īstenot katram nodokļu maksātāju segmentam atbilstošu pakalpojumu kopumu labprātīgas nodokļu nomaksas veicināšanai;
  3. ieviest darbību rekomendāciju sistēmu nodokļu maksātājiem viņu saistību izpildes rādītāju uzlabošanai;
  4. jebkurā saziņā ar klientiem izmantot vienkāršu valodu un vienveidīgu konsultēšanu viegli saprotamā veidā;
  5. iesaistīt klientus VID pakalpojumu uzlabošanā, testēšanā un attīstīšanā;
  6. efektīvi izmantot muitas tehnisko aprīkojumu muitas fiziskajās kontrolēs, veicot centralizētu kravu skenēšanas analīzi;
  7. mērķtiecīgi rīkoties, lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus valsts ieņēmumu un muitas lietu jomā;
  8. aktīvi rīkoties, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanu VID ietekmes zonā;
  9. īstenot Čeku loterijas likumā noteikto čeku loteriju.

Programmas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Uz klientu vajadzībām vērsti pakalpojumi (pazīstam savu klientu)

Labprātīgās nodokļu saistību izpildes līmenis (%)

-

73

671

69

70

Iekasēto ieņēmumu apjoms uz 1 VID darbinieku (tūkst. euro)

2 736

2 564

2 428

2 569

2 704

Kopējā parāda īpatsvars pret kopbudžeta ieņēmumiem (%)

-

-

9,6

8,98

8,45

Uz uzticēšanos vērsta komunikācija un sadarbība

VID iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi novērtēti kā teicami vai labi (% pēc Valsts kancelejas pasūtītā SKDS pētījuma rezultātiem)

-

74

74

75

76

Atbildēto zvanu īpatsvars attiecībā pret kopējo saņemto zvanu skaitu (%)

60

75

80

85

90

Nozaru asociāciju apmierinātības vērtējums par sadarbību ar VID (balles 10 baļļu skalā)

7,94

7,9

7,9

8,0

8,0

Viedas uzraudzības pasākumi godīgas uzņēmējdarbības vides un labklājības veicināšanai

Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%)

25,2

20,0

25,0

25,0

25,0

Pārtraukta organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits)

18

16

123

12

12

Kriminālvajāšanas uzsākšanai nodotie kriminālprocesi prioritārajās jomās4 no visiem kriminālvajāšanas uzsākšanai nodotajiem kriminālprocesiem (%)

-

-

89

90

90

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma subjektu īpatsvars, kuru darbība atbilst NILLTPFN likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām, no VID pārbaudītajiem NILLTPFN subjektiem (%)

-

-

79

81

83

Piezīmes.
1 Samazinātas rādītāja vērtības 2021.-2023. gadam, jo 2020. gadā Covid-19 pandēmijas dēļ ieviestais ārkārtas stāvoklis pasliktināja daudzu nodokļu maksātāju finansiālo stāvokli, kā rezultātā pasliktinājās arī nodokļu nomaksas disciplīna.
2 Klientu apmierinātības pētījumi pēc VID pasūtījuma tiek veikti reizi divos gados, tāpēc rādītāji plānoti 2020. un 2022. gadam.
3 Samazinātas rādītāja vērtības 2021.-2023. gadam, jo atbilstoši VID analīzei Covid-19 pandēmijas rezultātā un koronavīrusa izplatības dēļ slēgtu vai pastiprināti kontrolētu ES iekšējo robežu un robežu ar Krieviju un Baltkrieviju rezultātā ir būtiski ietekmēta organizētās noziedzības grupējumu darbība.
4 Prioritārās jomas ir: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un skaidras naudas aprites, izvairīšanās no nodokļu nomaksas, krāpšanas, “aplokšņu” algu izmaksas, nelegālas akcīzes preču aprites un narkotisko vielu aprites ierobežošana.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

118 202 300

121 151 260

125 297 941

122 786 107

121 527 259

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 948 960

4 146 681

-2 511 834

-1 258 848

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,5

3,4

-2,0

-1,0

Atlīdzība, euro

79 732 621

80 404 472

80 249 222

80 249 222

80 249 222

Vidējais amata vietu skaits gadā

3 624

3 989

3 9671

3 967

3 967

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 833

1 680

1 686

1 686

1 686

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

292

-

-

-

-

Piezīmes.
1Atbilstoši MK 2020. gada 3. marta sēdes prot. Nr. 9 35.§ 3.3. apakšpunktam ar 2020. gada 1. martu amata vietu skaits samazināts par 3 amata vietām, 17 amata vietas pārceltas uz budžeta apakšprogrammu 31.01.00 “Budžeta izpilde” un 2 amata vietas pārceltas uz budžeta apakšprogrammu 38.01.00 “Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija”

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

10 870 544

15 017 225

4 146 681

t. sk.:

Prioritārie pasākumi

-

511 620

511 620

Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu pilnveidošana un attīstība normatīvo aktu īstenošanas nodrošināšanai (likums “Par akcīzes nodokli” un likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”)

-

511 620

511 620

Vienreizēji pasākumi

86 702

-

-86 702

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

86 702

-

-86 702

Ilgtermiņa saistības

6 549 102

6 482 627

-66 475

VID ēkas Rīgā, Talejas ielā 1, telpu nomas maksas izdevumu segšanai

6 549 102

6 482 627

-66 475

Citas izmaiņas

  4 234 740

8 022 978

3 788 238

Palielināti izdevumi izmaiņu veikšanai VID informācijas sistēmās saistībā ar plānotajiem grozījumiem Pievienotās vērtības likumā (MK 2020. gada 22. septembra sēdes prot. Nr.55 38.§ 34.punkts)

-

1 847 647

1 847 647

Palielināti izdevumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas plāna pasākumu īstenošanai (MK 17.12.2019. prot. Nr.59 77.§ 7.punkts un MK 2020. gada 29. septembra prot. Nr.56)

-

1 592 348

1 592 348

Palielināti izdevumi valstij piekritīgās mantas realizācijas procesa finansēšanai (MK 2020. gada 22. septembra sēdes prot. Nr.55 38.§ 12.punkts)

-

276 922

276 922

Palielināti izdevumi ERAF projektā “E-muita (1.kārta)” izveidoto IKT sistēmu uzturēšanai

-

213 904

213 904

Palielināti izdevumi muitas kontroles punktos izveidotās videonovērošanas sistēmas elektroenerģijas izdevumu segšanai

-

81 759

81 759

Palielināti izdevumi apakšnomā / lietošanā nodoto telpu komunālo pakalpojumu segšanai atbilstoši ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu palielinājumam

-

80 000

80 000

Palielināti izdevumi muitas tehniskā aprīkojuma uzturēšanai

-

6 646

6 646

Palielināti izdevumi Hercule III projektā iegādāto transportlīdzekļu uzturēšanai

-

5 583

5 583

Samazināti izdevumi VID ēkas Rīgā, Talejas ielā 1, administratīvo un citu  izdevumu segšanai, pārdalot finansējumu Prokuratūrai (MK 2020. gada 30. oktobra rīkojums Nr.637)

3 474

-

- 3 474

Samazināti izdevumi, ievērojot čeku loterijas īstenošanai paredzētā finansējuma apmēru 2021. gadam (tai skaitā 2020. gadā uzsāktā PP “Čeku loterija - ēnu ekonomikas mazināšana riskantajās nozarēs” paredzēto finansējuma apmēru un MK 2020. gada 22. septembra sēdes prot. Nr.55 38.§ 14.punktu)

14 988

-

-14 988

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

322 839

-

-322 839

Samazināti izdevumi VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kapacitātes stiprināšanai, nepieciešamo finansējumu turpmāk plānojot NILLTPFN plāna īstenošanai piešķirtā finansējuma ietvaros

511 863

-

-511 863

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktā PP “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (t.sk. ar MAIS izveidošanu un funkcionalitātes nodrošināšanu)” paredzēto finansējuma apmēru 2021. gadam, kā arī pārdali Veselības ministrijai saskaņā ar  MK 2020. gada 13. oktobra sēdes protokola Nr.61 24. § 6.punktu

3 172 154

-

-3 172 154

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

209 422

3 918 169

3 708 747

Palielināti izdevumi ārējās tirdzniecības nodrošināšanas informācijas sistēmu ieviešanai atbilstoši Savienības Muitas kodeksam, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 2020. gada 18. augusta sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.9.apakšpunkts)

-

2 908 756

2 908 756

Palielināti izdevumi informācijas sistēmu pielāgošanai, lai ar 2022.gada 1.janvāri nodrošinātu saimnieciskās darbības ieņēmumu konta ieviešanu, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 2020. gada 22. septembra sēdes prot. Nr.55 38.§ 5.punkts)

-

799 991

799 991

Palielināti izdevumi konkurētspējīga un motivējoša atalgojuma nodrošināšanai VID stratēģisko funkciju veicējiem, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 2020. gada 18. augusta sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.3.apakšpunkts)

-

209 422

209 422

Samazināti izdevumi, grāmatvedības uzskaites funkciju nododot Valsts kasei un finansējumu (17 amata vietu uzturēšanai) pārdalot uz budžeta apakšprogrammu 31.01.00 “Budžeta izpilde”

209 422

-

-209 422