Programmas mērķis:

nodrošināt nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasēt nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus ES budžetam, īstenot muitas politiku un kārtot muitas lietas.

Galvenās aktivitātes:

1)   turpināt visaptverošas saistību izpildes risku analīzes sistēmas izveidošanu, integrējot datu platformas HANA risinājumā muitas, parādu piedziņas, nelegāli iegūto līdzekļu legalizēšanas novēršanas procesu atbalstu;

2) īstenot katram nodokļu maksātāju segmentam atbilstošu pakalpojumu kopumu labprātīgas nodokļu nomaksas veicināšanai;

3)   ieviest darbību rekomendāciju sistēmu nodokļu maksātājiem viņu saistību izpildes rādītāju uzlabošanai;

4)   jebkurā saziņā ar klientiem izmantot vienkāršu valodu un vienveidīgu konsultēšanu viegli saprotamā veidā;

5)   iesaistīt klientus VID pakalpojumu uzlabošanā, testēšanā un attīstīšanā;

6)   efektīvi izmantot muitas tehnisko aprīkojumu muitas fiziskajās kontrolēs, veicot centralizētu kravu skenēšanas analīzi;

7) mērķtiecīgi rīkoties, lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus valsts ieņēmumu un muitas lietu jomā;

8)   aktīvi rīkoties, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanu VID ietekmes zonā;

9)   īstenot Čeku loterijas likumā noteikto čeku loteriju.

Programmas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Uz klientu vajadzībām vērsti pakalpojumi (pazīstam savu klientu)

Labprātīgās nodokļu saistību izpildes līmenis (%)

57,5

67

70

71

72

Iekasēto ieņēmumu apjoms uz VID darbinieku (tūkst. euro)

2 734

2 428

2 794

2 793

2 933

Kopējā parāda īpatsvars pret kopbudžeta ieņēmumiem (%)

-

9,6

8,07

8,45

7,5

Uz uzticēšanos vērsta komunikācija un sadarbība

VID iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi novērtēti kā teicami vai labi (pēc Valsts kancelejas pasūtītā SKDS pētījuma rezultātiem) (%)

65,8

74

75

76

76

Atbildēto zvanu īpatsvars attiecībā pret kopējo saņemto zvanu skaitu (%)

84

80

85

90

90

Nozaru asociāciju apmierinātības vērtējums par sadarbību ar VID (balles 10 baļļu skalā)

7,7

7,9

8,0

8,0

8,0

Viedas uzraudzības pasākumi godīgas uzņēmējdarbības vides un labklājības veicināšanai

Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%)

27,6

25,0

25,0

25,0

25,0

Pārtraukta organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits)

18

12

16

16

16

Kriminālvajāšanas uzsākšanai nodotie kriminālprocesi prioritārajās jomās1 no visiem kriminālvajāšanas uzsākšanai nodotajiem kriminālprocesiem (%)

-

89

90

90

90

NILLTPFN likuma subjektu īpatsvars, kuru darbība atbilst NILLTPFN likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām no VID pārbaudītajiem NILLTPFN subjektiem (%)

-

79

81

82

83

Piezīmes.

1 Prioritārās jomas ir: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un skaidras naudas aprites, izvairīšanās no nodokļu nomaksas, krāpšanas, “aplokšņu” algu izmaksas, nelegālas akcīzes preču aprites un narkotisko vielu aprites ierobežošana.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

121 230 010

125 297 941

126 503 118

124 953 894

122 586 848

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 067 931

1 205 177

-1 549 224

-2 367 046

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,4

1,0

-1,2

-1,9

Atlīdzība, euro

80 302 440

80 249 222

83 058 616

83 017 151

83 017 151

Vidējais amata vietu skaits gadā

3 922

3 967

3 961¹

3 961

3 961

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 706

1 686

1 747

1 747

1 747

Piezīmes.

1Amata vietu skaits samazināts par sešām, divas amata vietas pārceltas uz budžeta apakšprogrammu 38.01.00 “Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija” un četras amata vietas pārceltas uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

10 695 572

11 900 749

1 205 177

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

2 608 900

2 608 900

FM resora spēju stiprināšana, tajā skaitā IUB, VK un VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kapacitātes stiprināšana un muitas infrastruktūras pilnveidošana

 

2 358 900

2 358 900

Palielināti izdevumi investīcijām IT sistēmu pielāgošanai saistībā ar likumdošanas izmaiņām

-

250 000

250 000

Ilgtermiņa saistības

6 482 627

6 364 464

-118 163

VID ēkas Rīgā, Talejas ielā 1, telpu nomas maksas izdevumu segšanai

6 482 627

6 364 464

-118 163

Citas izmaiņas

4 212 945

2 927 385

-1 285 560

Palielināti izdevumi, ievērojot ārējās tirdzniecības nodrošināšanas informācijas sistēmu ieviešanai atbilstoši Savienības Muitas kodeksam paredzēto finansējumu 2022. gadam

 -

1 576 364

1 576 364

Finansējuma pārdale no Satiksmes ministrijas saskaņā ar grozījumiem MK 06.02.2018. instrukcijā Nr.1 (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 36.punkts)

 -

575 911

575 911

Palielināti izdevumi nomas maksas izdevumu segšanai Striķu ielā 6, Saldū, un Atmodas ielā 19, Jelgavā (MK 01.04.2021. sēdes prot. Nr.31 8.§ 3.punkts)

 -

118 163

118 163

Palielināti izdevumi ārpakalpojuma grāmatveža licences izsniegšanai (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 23.punkts)

 -

110 957

110 957

Atjaunoti izdevumi, ievērojot  vienreizēju  izdevumu samazinājumu komandējumiem 2021.gadā

-

86 702

86 702

Palielināti izdevumi aprīkojuma iegādei valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā Kuldīgas ielā 2, Ventspilī

 -

37 900

37 900

Palielināti izdevumi procesuālo izdevumu apmaksai nosūtījumiem analīžu veikšanai narkotisko, psihotropo, toksisko un citu vielu lietošanas fakta noteikšanai (MK 24.08.2021.  sēdes prot. Nr.57 52.§ 24.punkts)

 -

17 500

17 500

Palielināti izdevumi bagāžas kontroles rentgena iekārtas Pasta MKP uzturēšanai

 -

145

145

Samazināti izdevumi, ievērojot izmaiņu veikšanai VID informācijas sistēmās saistībā ar grozījumiem Pievienotās vērtības likumā paredzēto finansējumu 2022. gadam

1 508 969

-

 

-1 508 969

Samazināti izdevumi saimnieciskās darbības ieņēmumu konta ieviešanai, ievērojot, ka finansējums bija piešķirts tikai 2021. gadam

799 991

 

-799 991

Samazināti izdevumi, ievērojot NILLTPFN plāna 2020. – 2022. gadam pasākumu īstenošanai paredzēto finansējumu 2022. gadam

775 695

-

-775 695

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācijai (t.sk. ar MAIS izveidošanu un funkcionalitātes nodrošināšanu)” paredzēto finansējumu 2022. gadam

616 670

-

-616 670

Samazināti izdevumi, ievērojot, ka prioritārajam pasākumam “Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu pilnveidošana un attīstība normatīvo aktu īstenošanas nodrošināšanai (likums “Par akcīzes nodokli” un likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”)” finansējums bija piešķirts tikai 2021. gadam

511 620

-

-511 620

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

403 743

403 743

Palielināti izdevumi robežšķērsošanas vietu “Silene” un “Pāternieki” uzturēšanai pēc rekonstrukcijas pabeigšanas, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 18.81.apakšpunkts)

231 882

231 882

Palielināti izdevumi robežšķērsošanas vietas “Grebņeva” nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieaugumam, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 24.08.2021.  sēdes prot. Nr.57 52.§ 18.7.8.apakšpunkts)

127 285

127 285

Palielināti izdevumi elektronisku rēķinu (e-rēķinu) ieviešanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 24.08.2021.  sēdes prot. Nr.57 52.§ 18.2.apakšpunkts)

44 576

44 576