Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt EKII vadību un īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Latvijas dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS) kopējās izsolēs, t.sk. dalība Kopīgā iepirkuma nolīguma par kopēju izsoles platformu iepirkumu Kopīgā iepirkuma vadības komitejā (JPSC – CAP) un Kopīgā iepirkuma nolīguma par izsoles uzrauga iecelšanu Kopīgā iepirkuma vadības komitejā (JPSC – CAM), kā arī individuālās emisijas kvotu pārdošanas organizēšana;
  2. nodrošināt Ministru kabineta noteikumu projektu izstrādi par atklāto projektu iesniegumu konkursiem, nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību un projektu finanšu izlietojuma pareizības kontroli, kā arī projektu rezultātu monitoringu;
  3. lai nodrošinātu EKII ieviešanas iespējas, nodrošināt Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un tās Kioto protokola saistību, kā arī citu starptautisko saistību izpildi klimata politikas jomā, t.sk. pārstāvēt Latvijas intereses starptautiskās un Eiropas savienības klimata politikas attīstīšanā, kā arī sagatavot saistību izpildei nepieciešamos pētījumus, ziņojumus, vadlīnijas, novērtējumus un metodikas.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Izsolītas emisijas kvotas

Emisijas kvotu (EUA) izsolīšana, emisijas kvotu skaits gadā

1 933 500

2 160 000

2 645 000

2 607 500

2 568 500

Izsolītas aviācijas emisijas kvotas

Aviācijas emisijas kvotu (EUAA) izsolīšana, EUAA skaits gadā

75 500

25 000

27 500

27 500

27 500

Izsoļu skaits

Veikto izsoļu skaits (EUA)

142

145

142

142

142

Veikto izsoļu skaits (EUAA)

9

5

6

6

6

Apstiprināto projektu konkursu skaits

Kopējais apstiprināto projektu konkursu skaits (kumulatīvi)

-

4

-

-

-

Sagatavotie SEG inventarizācijas un prognožu ziņojumi 1

Kopējais SEG inventarizācijas un prognožu sagatavoto un iesniegto ziņojumu skaits ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam un EK Regulas 525/2013 ietvaros

-

-

7

4

6

1 ziņojumu skaits ikgadēji svārstās, jo katram ziņojuma veidam ir atšķirīga gatavošanas regularitāte

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

127 648

737 156

737 156

737 156

1 182 156

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

609 508

-

-

445 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

477,5

-

-

60,4

Atlīdzība, euro

67 857

278 573

278 573

278 573

278 573

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

9

9

9

9

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 414

1 784

1 784

1 784

1 784

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

-

85 923

85 923

85 923

85 923

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

737 156

737 156

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

737 156

737 156

-

Finansējums EKII administrēšanai

737 156

737 156

-