Apakšprogrammas mērķis:

 • siltumnīcefekta gāzu (SEG) mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām veicināšana EKII ietvaros.

Galvenās aktivitātes:

 1. finansējuma piešķiršana EKII finansēto projektu īstenošanai šādās jomās:
  • siltumnīcefekta gāzu (turpmāk - SEG) emisiju samazināšana vai ierobežošana enerģētikas, rūpniecības, transporta, lauksaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas nozarēs, arī tādu projektu un finanšu instrumentu finansēšana, kuru mērķis ir:
   1. paaugstināt ēku vai tehnoloģisko iekārtu un transportlīdzekļu energoefektivitāti,
   2. paplašināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu,
   3. veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām nacionālā un reģionālā mērogā, tai skaitā tādu projektu finansēšanai, kuros paredzēta pilotpasākumu īstenošana ekstremālo laikapstākļu negatīvās ietekmes mazināšanai un novēršanai;
  • siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas vai ierobežošanas iespēju, kā arī iespēju pielāgoties klimata pārmaiņām palielināšanai, arī tādu projektu un finanšu instrumentu finansēšanai, kuru mērķis ir:
   1. izstrādāt vides tehnoloģijas, kas nodrošina energoefektivitātes paaugstināšanu, atjaunojamo energoresursu izmantošanu, siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu tehnoloģiskajos procesos vai pielāgošanos klimata pārmaiņām,
   2. īstenot klimata politikas pasākumus, kas vērsti uz siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām, kā arī sagatavot integrēšanai dažādās nozarēs nepieciešamos pētījumu, plānošanas un tehniskos dokumentus,
   3. īstenot izglītojošus pasākumus, kuru rezultātā uzlabojas sabiedrības izpratne un zināšanas par klimata pārmaiņām un pasākumiem, kas veicami, lai tās mazinātu un nodrošinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām, un kuri veicina patērētāju paradumu maiņu, kā arī sekmē zemas oglekļa emisijas ekonomikas attīstību Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

 Īstenoti projekti, kas veicina oglekļa dioksīda emisijas samazināšanu

Apstiprināto konkursu skaits gadā

-

-

1

1

1

Administrēto konkursu skaits gadā

-

-

3

4

5

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

13 115 000

3 192 546

2 242 546

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13 115 000

-9 922 454

-950 000

-2 242 546

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

-75,7

-29,8

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

13 115 000

3 192 546

-9 922 454

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

13 115 000

3 192 546

-9 922 454

2016.gada finansējums EKII projektu un pasākumu īstenošanai, kas mazinātu klimata pārmaiņas un nodrošinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām atbilstoši likumam “Par piesārņojumu”

13 115 000

 -

-13 115 000

2017.gada finansējums projektam EKII-1/1 "Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana", līgums noslēgts 21.07.2016.

1 842 546

1 842 546

2017.gada finansējums projektam  EKII - 1/18 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras piemineklī VEF kultūras pilī Ropažu ielā 2, Rīgā", līgums noslēgts 26.07.2016.

1 200 000

1 200 000

2017.gada finansējums projektam  EKII-1/5 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras piemineklī Nr. 8333 „Jaunā pils”", līgums noslēgts 03.08.2016.

150 000

150 000