Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ambulatorajai ārstniecībai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumu kompensāciju atbilstoši pacienta slimības diagnozei, raksturam un smaguma pakāpei un līgumu slēgšanu ar aptiekām par izdevumu kompensāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.899 „Ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros pacientam tiek nodrošināta iespēja iegādāties zāles un medicīniskās ierīces, kuru iegādes izdevumus atbilstoši normatīvajiem aktiem daļēji vai pilnībā sedz no likumā par valsts budžetu kārtējam gadam zāļu iegādes izdevumu kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Uzlabota kompensējamo medikamentu pieejamība pacientiem smagu un hronisku slimību ārstēšanai

Patentbrīvo medikamentu īpatsvars kompensējamo zāļu sarakstā  (%)

62,5

63,0

66,0

63,0

63,0

Kompensējamo zāļu sarakstā iekļauti jauni patentbrīvie (generic) medikamenti (skaits)

100

130

140

110

110

Finansējums patentbrīvo medikamentu kompensācijai (% no kopējā finan­sē­juma)

34

32,0

33,0

31,0

31,0

Kompensējamās zāles saņēmušie unikālie pacienti (A;B;C;M saraksts), (skaits)

708 067

687 568

752 072

718 452

718 452

Personu ar HIV īpatsvars, kas saņem antiretrovirālo ārstēšanu21, (% no HIV inficēto dzīvo personu skaita)

-

40

45

50

50

21Uzsāka plānot ar 2018.gadu

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

146 308 179

129 993 386

164 603 249

127 372 208

120 429 208

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-16 314 793

34 609 863

-37 231 041

-6 943 000

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-11,2

26,6

-22,6

-5,5

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 635 553

38 245 416

34 609 863

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

710 000

37 440 855

36 730 855

Samazināti izdevumi 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Ierīces insulīna pastāvīgai ievadīšanai bērniem” īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punktam

710 000

-

-710 000

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu kompensējamo medikamentu recepšu apmaksu, finansēšanai novirzot maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu

-

2 124 447

2 124 447

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu imūnsupresīvās terapijas medikamentus pēc aknu transplantācijas, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.1.1.apakšpunktam

-

77 371

77 371

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu bioloģiskās terapijas medikamentu Krona slimībai, čūlainajam kolītam un psoriāzei iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā un kompensācijas apmēra nodrošināšanu 100% apmērā Krona slimībai, čūlainajam kolītam un psoriāzei, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.1.2.apakšpunktam

-

1 883 748

1 883 748

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu medikamentu un medicīnisko ierīču pieejamību onkoloģiskajiem pacientiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.2.1.apakšpunktam

-

13 719 490

13 719 490

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu C vīrushepatīta terapiju pacientiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.3.1.1.apakšpunktam

-

10 450 784

10 450 784

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu medikamentu pieejamību HIV/AIDS pacientiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.3.1.2.apakšpunktam

-

4 203 000

4 203 000

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu medikamentu pieejamību pēc sirds un asinsvadu slimības riska vērtējuma, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.5.1.1.apakšpunktam

-

688 954

688 954

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu zāļu kompensāciju pacientiem diagnožu grupā "Asinsrites sistēmas slimības", pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.5.1.2.apakšpunktam

-

3 050 494

3 050 494

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu medikamentu pieejamību pacientiem ar psihiskās veselības saslimšanu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.8.1.apakšpunktam un 7.punktam

-

1 242 567

1 242 567

Citas izmaiņas

2 925 553

804 561

-2 120 992

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

2 925 553

804 561

-2 120 992

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.12.00 “Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem” 300 119 euro apmērā un apakšprogrammas 33.18.00 „Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” 504 442 euro apmērā, lai nodrošinātu īpašas programmas izveidi pieaugušo reto slimību medikamentozai ārstēšanai, kompensējamos medikamentus pēc plaušu transplantācijas un kompensējamos medikamentus bērniem

-

804 561

804 561

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.04.00.”Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumu Nr.789 “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” anotācijā minētajai ietekmei, jo sākot ar 2019.gada 1.janvāri ieviestas izmaiņas ārstniecības iestāžu, ar kurām noslēgts līgums par plānveida onkoloģisko veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, iepērkamo parenterāli lietojamo zāļu finansēšanā. Parenterāli lietojamo zāļu onkoloģisko slimību ārstēšanai iegāde 2 700 000 euro apmērā tiek pārvirzīta no kompensējamo medikamentu un materiālu iegādēm uz centralizēto medikamentu un materiālu iepirkšanu (centralizētais iepircējs - Nacionālais veselības dienests)

2 700 000

-

-2 700 000

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.04.00 „Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde” 72 061 euro apmērā un apakšprogrammu 33.18.00 „Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” 153 492 euro apmērā, lai nodrošinātu parenterāli lietojamo zāļu centralizētu iegādi

225 553

-

-225 553