Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ambulatorajai ārstniecībai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumu kompensāciju atbilstoši pacienta slimības diagnozei, raksturam un smaguma pakāpei un līgumu slēgšanu ar aptiekām par izdevumu kompensāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.899 „Ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros pacientam tiek nodrošināta iespēja iegādāties zāles un medicīniskās ierīces, kuru iegādes izdevumus atbilstoši normatīvajiem aktiem daļēji vai pilnībā sedz no likumā par valsts budžetu kārtējam gadam zāļu iegādes izdevumu kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Uzlabota kompensējamo medikamentu pieejamība pacientiem smagu un hronisku slimību ārstēšanai

Patentbrīvo medikamentu īpatsvars kompensējamo zāļu sarakstā  (%)

-

62,5

63,0

63,0

63,0

Kompensējamo zāļu sarakstā iekļauti jauni patentbrīvie (generic) medikamenti (skaits)

80

165

130

130

130

Finansējums patentbrīvo medikamentu kompensācijai (% no kopējā finan­sē­juma)

-

31,0

32,0

32,0

32,0

Kompensējamās zāles saņēmušie unikālie pacienti (A;B;C;M saraksts), (skaits)

686 257

674 086

687 568

701 319

701 319

Personu ar HIV īpatsvars, kas saņem antiretrovirālo ārstēšanu*, (% no HIV inficēto dzīvo personu skaita)

-

-

40

45

50

Insulīna pastāvīgas ievades nodrošināšana bērniem ar diagnozi “Insulīnatkarīgs cukura diabēts” (pacientu skaits)**

-

-

167

-

-

*Uzsāk plānot ar 2018.gadu.

**Rādītājs tikai 2018.gadam (atbilstoši prioritārajam pasākumam piešķirtajam finansējumam).

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

144 583 366

128 041 249

129 993 386

122 283 386

122 283 386

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-16 542 117

1 952 137

-7 710 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-11,4

1,5

-5,9

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

757 863

2 710 000

1 952 137

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

710 000

710 000

Palielināti  izdevumi, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma "Ierīces insulīna pastāvīgai ievadīšanai bērniem" īstenošanu (MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45 53.§ 9.punkts)

-

710 000

710 000

Vienreizēji pasākumi

520 000

-

-520 000

Samazināti izdevumi kompensējamo medikamentu apmaksai 2017.gadam

520 000

-

-520 000

Citas izmaiņas

237 863

2 000 000

1 762 137

Samazināti izdevumi medikamentu kompensācijai C-hepatīta pacientiem jaunajai terapijai, ņemot vērā, ka 2016.-2018.gada neatliekamajam pasākumam piešķirtais finansējuma apmērs 2018.gadā attiecībā pret 2017.gadu samazinās (atbilstoši MK 27.08.15. sēdes prot.Nr.42 3.§ 6.15.1.apakšpunktam)

237 863

-

-237 863

 Palielināti izdevumi saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu palielinājumu atbilstoši NVD noslēgtajiem līgumiem par zāļu ražotāju līdzdalības maksājumiem kompensējamo zāļu sistēmas ietvaros

-

2 000 000

2 000 000