Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ambulatorajai ārstniecībai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumu kompensāciju atbilstoši pacienta slimības diagnozei, raksturam un smaguma pakāpei un līgumu slēgšana ar aptiekām par izdevumu kompensāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.899 „Ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros pacientam tiek nodrošināta iespēja iegādāties zāles un medicīniskās ierīces, kuru iegādes izdevumus atbilstoši normatīvajiem aktiem daļēji vai pilnībā sedz no likumā par valsts budžetu kārtējam gadam zāļu iegādes izdevumu kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Uzlabota kompensējamo medikamentu pieejamība pacientiem smagu un hronisku slimību ārstēšanai

Patentbrīvo medikamentu īpatsvars kompensējamo zāļu sarakstā  (%)*

-

-

62,5

63,0

63,5

Kompensējamo zāļu sarakstā iekļauti jauni patentbrīvie (generic) medikamenti (skaits)

140

160

165

170

175

Finansējums patentbrīvo medikamentu kompensācijai (% no kopējā finan­sē­juma)*

-

-

31,0

32,0

33,0

Kompensējamās zāles saņēmušie unikālie pacienti (A;B;C;M saraksts) (skaits)

647 911

683 880

674 086

687 568

701 319

* Uzsāk plānot ar 2017.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

121 465 071

124 787 167

128 041 249

122 283 386

122 283 386

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

3 322 096

3 254 082

-5 757 863

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

2,7

2,6

-4,5

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

223 000

3 477 082

3 254 082

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

520 000

520 000

Kompensējamo medikamentu apmaksas nodrošināšana atbilstoši priekšlikumam Nr.398 un Nr.375 2.lasījumam

-

520 000

520 000

Citas izmaiņas

223 000

2 957 082

2 734 082

Samazinājums medikamentu kompensācijai C-hepatīta pacientiem jaunajai terapijai, ņemot vērā, ka atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta protokola Nr.42, 3.§ 6.15.1. apakšpunktam 2016.-2018.gada jaunajai politikas iniciatīvai piešķirtais finansējuma apmērs 2017.gadā attiecībā pret 2016.gadu samazinās

223 000

-

-223 000

Medikamentu iegādes kompensācija vispārējā kārtībā saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu palielinājumu, ņemot vērā, ka Nacionālais veselības dienests saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899 „Ambula­torajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicī­nisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” 61.24.apakšpunktu ir noslēdzis ar vairākiem zāļu ražotājiem līgumus par finansiālu līdzdalību kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto zāļu kompensācijas nodrošināšanā

-

2 957 082

2 957 082