Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ambulatorajai ārstniecībai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumu kompensāciju atbilstoši pacienta slimības diagnozei, raksturam un smaguma pakāpei un līgumu slēgšanu par izdevumu kompensāciju saskaņā ar MK 2006. gada 31. oktobra noteikumiem Nr.899 „Ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”.

Galvenās aktivitātes:

pacientam tiek nodrošināta iespēja iegādāties zāles un medicīniskās ierīces, kuru iegādes izdevumus atbilstoši normatīvajiem aktiem daļēji vai pilnībā sedz no likumā par valsts budžetu kārtējam gadam zāļu iegādes izdevumu kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Uzlabota kompensējamo medikamentu pieejamība pacientiem smagu un hronisku slimību ārstēšanai

Patentbrīvo medikamentu īpatsvars kompensējamo zāļu sarakstā (%)

63,0

63,0

63,0

63,0

63,0

Kompensējamo zāļu sarakstā iekļauti jauni patentbrīvie (generic) medikamenti (skaits)

96

110

110

110

110

Finansējums patentbrīvo medikamentu  kompensācijai (% no kopējā finansējuma)

32,0

31,0

31,0

31,0

31,0

Kompensējamās zāles saņēmušie unikālie pacienti (A;B;C;M saraksts) (skaits)

732 884

752 072

769 676

769 676

769 676

Personu ar HIV īpatsvars, kas saņem antiretrovirālo ārstēšanu (% no HIV inficēto dzīvo personu skaita) 

53,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

179 789 719

167 530 684

169 707 132

163 211 908

162 907 866

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-12 259 035

2 176 448

- 6 495 224

- 304 042

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-6,8

1,3

-3,8

- 0,2

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

 

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

2 176 448

2 176 448

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

2 119 448

2 119 448

Palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” apakšpasākuma “Veselības aprūpes pakalpojumu (pacientu līdzmaksājumu kompensācija, ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācija) nodrošināšana trūcīgām pilngadīgām personām saistībā ar trūcīgas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa paaugstināšanu” ietvaros nodrošinātu ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācijas trūcīgām pilngadīgām personām (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

-

972 937

972 937

Palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma “Vēža skrīninga uzlabošana un medikamentu pieejamība onkoloģiskiem pacientiem” ietvaros nodrošinātu medikamentu pieejamību onkoloģisko pacientu ārstēšanai kompensējamo zāļu sistēmas ietvaros (no akcīzes un PVN nodokļu papildus ieņēmumiem) atbilstoši priekšlikumam Nr.117 un Nr.90  2.lasījumam

-

1 146 511

1 146 511

Citas izmaiņas

-

57 000

57 000

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

57 000

57 000

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.18.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, lai daļēji nodrošinātu īpašas programmas izveidi pieaugušo reto slimību medikamentozai ārstēšanai, kompensējamos medikamentus pēc plaušu transplantācijas un kompensējamos medikamentus bērniem

-

57 000

57 000