Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ārstniecības iestāžu, par kuru saistībām valsts vārdā sniegts galvojums, pamatkapitāla palielināšanu ar mērķi dzēst Finanšu ministrijas prasības, kas izveidojušās valsts vārdā galvoto saistību izpildes rezultātā, un veikt saistību pret FMS Wertmanagement AöR izpildi, nodrošinot, ka darījumam nav negatīvas ietekmes uz vispārējās valdības budžeta bilanci.

Galvenās aktivitātes:

  1. apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta ārstniecības iestāžu pamatkapitāla palielināšana (valsts galvotā aizdevuma pamatsummas apmērā), veicot finanšu (naudas) ieguldījumu, un pēc ārstniecības iestāžu pamatkapitāla palielināšanas nodrošināt, ka ārstniecības iestādes izpilda saistības pret FMS Wertmanagement AöR atbilstoši noslēgtajiem līgumiem laikus un pilnā apmērā (sākot ar 2018.gadu, līdz ārstniecības iestāžu saistību pilnīgai izpildei katru gadu līdz 30.decembrim).
  2. procentu izdevumus un valsts galvojuma apkalpošanas maksājumus veiks pašas ārstniecības iestādes.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

921 270

-

-

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Finansiālā bilance, euro

-

10 141 594

5 505 957

5 505 597

5 505 597

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā22euro

-

-10 141 594

-5 505 957

-5 505 597

-5 505 597

22 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 18.augustā sēdē nolemto (protokols Nr.41, 3.§), 2017.gadā valsts pārņēma ārstniecības iestāžu (izņemot SIA “Kuldīgas slimnīca”) valsts galvoto aizdevumu atmaksu

 

Finansēšana 2019.gada plānā

Pasākums

2019. gada plāns

Finansēšana – kopā

-5 505 957

t. sk.:

Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā

-5 505 957

Finansējums no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2019.gadam ārstniecības iestāžu (VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”, VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”) saistību izpildei (pamatsummas maksājumu nodrošināšanai) – naudas ieguldījumam ārstniecības iestāžu pamatkapitālā ar mērķi dzēst Finanšu ministrijas prasības, kas izveidojušās 2017.gadā valsts vārdā galvoto saistību izpildes rezultātā, un nodrošināt saistību pret FMS Wertmanagement AöR izpildi turpmākajos gados, nodrošinot, ka darījumam nav negatīva ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci (MK 09.11.17. prot. Nr.56 3.§ un MK 15.11.17. rīk. Nr.680)

-5 505 957