Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ārstniecības iestāžu, par kuru saistībām valsts vārdā sniegts galvojums, pamatkapitāla palielināšanu ar mērķi dzēst Finanšu ministrijas prasības, kas izveidojušās valsts vārdā galvoto saistību izpildes rezultātā, un veikt saistību pret FMS Wertmanagement AöR izpildi, nodrošinot, ka darījumam nav negatīvas ietekmes uz vispārējās valdības budžeta bilanci.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta ārstniecības iestāžu pamatkapitāla palielināšana (valsts galvotā aizdevuma pamatsummas apmērā), veicot finanšu (naudas) ieguldījumu, un pēc ārstniecības iestāžu pamatkapitāla palielināšanas nodrošināt, kā:
    1. ārstniecības iestādes izpilda saistības pret Finanšu ministriju atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (līdz 2018.gada 31.janvārim);
    2. ārstniecības iestādes izpilda saistības pret FMS Wertmanagement AöR atbilstoši noslēgtajiem līgumiem laikus un pilnā apmērā (sākot ar 2018.gadu, līdz ārstniecības iestāžu saistību pilnīgai izpildei katru gadu līdz 30.decembrim).

Procentu izdevumus un valsts galvojuma apkalpošanas maksājumus veiks pašas ārstniecības iestādes.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 413 530

1 005 720

-

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

         ×

-5 407 810

-1 005 720

×

×

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-84,3

-100,0

×

×

Finansiālā bilance, euro

-

-

10 141 594

5 505 597

5 505 597

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā[1], euro

-

-

-10 141 594

-5 505 597

-5 505 597

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 005 720

-

-1 005 720

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 005 720

-

-1 005 720

Ārstniecības iestāžu valsts galvotā aizdevuma saistību nodrošināšanai līdz saistību pārņemšanas brīdim un SIA "Kuldīgas slimnīca" pilnīgai valsts galvotā aizdevuma saistību nodrošināšanai (līdz 2017.gada 29.maijam)

1 005 720

-

-1 005 720

 

Finansēšana 2018.gada plānā, euro

Pasākums

2018. gada plāns

Finansēšana – kopā

-10 141 594

t. sk.:

Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā

-10 141 594

Finansējums no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2018.gadam ārstniecības iestāžu (VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”, VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”) saistību izpildei (pamatsummas maksājumu nodrošināšanai) – naudas ieguldījumam ārstniecības iestāžu pamatkapitālā ar mērķi dzēst Finanšu ministrijas prasības, kas izveidojušās 2017.gadā valsts vārdā galvoto saistību izpildes rezultātā, un nodrošināt saistību pret FMS Wertmanagement AöR izpildi turpmākajos gados, nodrošinot, ka darījumam nav negatīva ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci (MK 09.11.17.prot. Nr.56 3.§ un MK 15.11.17. rīk. Nr.680).

-10 141 594

[1] Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 18.augustā sēdē nolemto (protokols Nr.41, 3.§), 2017.gadā valsts pārņēma ārstniecības iestāžu (izņemot SIA “Kuldīgas slimnīca”) valsts galvoto aizdevumu atmaksu.