Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pedagogu darba samaksu interešu izglītības darbam ar ilgstoši hospitalizētajiem bērniem.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta interešu izglītība bērniem, kuri ilgstoši ārstējas VSIA „Bērnu klīniska universitātes slimnīca”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada prognoze 2022. gada prognoze

Nodrošināt VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pedagogu darba samaksu interešu izglītībai darbam ar ilgstoši hospitalizētajiem bērniem

VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” ilgstoši hospitali­zēto bērnu nodrošinā­šana ar interešu izglītības nodarbībām, (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Pedagogi, kuriem nodrošināta darba samaksa par darbu ar ilgstoši hospitalizētiem bērniem, (skaits)1

17

-

-

-

-

Pedagogi, kuriem nodrošināta darba samaksa par darbu ar ilgstoši hospitalizētiem bērniem, (slodžu jeb likmju skaits)2

-

18

18

18

18

Piezīmes.

Rādītājs tika plānots līdz 2018.gadam.

Uzsāka plānot ar 2019.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

196 692

227 684

248 624

248 624

248 624

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

30 992

20 940

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

15,8

9,2

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

30 992

51 932

20 940

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

10 610

10 610

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Finansējums no 2019.gada 1.septembra palielinātās pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes līdz 750 euro nodrošināšanai pilnam gadam” īstenošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes prot. Nr.42 34§. 2.punktam

-

10 610

10 610

Vienreizēji pasākumi

30 992

-

-30 992

Samazināti izdevumi interešu izglītības pakalpojumiem bērniem ar psihisku saslimšanu, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.8.2.apakšpunktam un 7.punktam

30 992

-

-30 992

Citas izmaiņas

-

41 322

41 322

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu bērniem ar psihisku saslimšanu interešu izglītības pakalpojumus, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.3.apakšpunktam

-

41 322

41 322