Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pedagogu darba samaksu interešu izglītības darbam ar ilgstoši hospitalizētajiem bērniem.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta interešu izglītība bērniem, kuri ilgstoši ārstējas VSIA „Bērnu klīniska universitātes slimnīca”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināt VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pedagogu darba samaksu interešu izglītībai darbam ar ilgstoši hospitalizētajiem bērniem

VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” ilgstoši hospitali­zēto bērnu nodrošinā­šana ar interešu izglītības nodarbībām, (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Pedagogi, kuriem nodrošināta darba samaksa par darbu ar ilgstoši hospitalizētiem bērniem, (skaits)23

17

17

-

-

-

Pedagogi, kuriem nodrošināta darba samaksa par darbu ar ilgstoši hospitalizētiem bērniem, (slodžu jeb likmju skaits)24

-

-

18

14,3

14,3

23Rādītājs tiek plānots līdz 2018.gadam

24 Uzsāk plānot ar 2019.gadu

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

196 692

196 692

227 684

196 692

196 692

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-

30 992

-30 992

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-

15,8

-13,6

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

30 992

30 992

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

30 992

30 992

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu interešu izglītības pakalpojumus bērniem ar psihisku saslimšanu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.8.2.apakšpunktam un 7.punktam

-

30 992

30 992