Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pedagogu darba samaksu interešu izglītības darbam ar ilgstoši hospitalizētajiem bērniem.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta interešu izglītība bērniem, kuri ilgstoši ārstējas VSIA “Bērnu klīniska universitātes slimnīca”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināt VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pedagogu darba samaksu interešu izglītībai darbam ar ilgstoši hospitalizētajiem bērniem

VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” ilgstoši hospitali­zēto bērnu nodrošinā­šana ar interešu izglītības nodarbībām (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Pedagogu, kuriem nodrošināta darba samaksa par darbu ar ilgstoši hospitalizētiem bērniem, slodzes jeb likmes (skaits)

17,75

17,8

17,75

17,75

17,75

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

248 624

262 651

275 663

287 987

287 987

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

14 027

13 012

12 324

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

5,6

5,0

4,5

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums Samazinājums Palielinājums Izmaiņas
Izdevumi – kopā - 13 012 13 012
t. sk.:
Prioritāri pasākumi - 6 162 6 162
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 6 162 6 162
Citas izmaiņas   6 850 6 850
Palielināti izdevumi, lai 2021. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā” ietvaros nodrošinātu pedagogu darba samaksas paaugstināšanu VSIA “Bērnu klīniska universitātes slimnīca”, kur tiek īstenots interešu izglītības darbs ar ilgstoši hospitalizētajiem bērniem (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3. punkts) - 6 850 6 850