Apakšprogrammas mērķis:

  • reto slimību ārstēšanas izmaksu segšana, nodrošinot vitāli svarīgu dzīvības funkciju uzturēšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta ar retām slimībām slimojošu personu ārstēšana (finansējums apakšprogrammai tiek izdalīts no vispārējās kompensējamo zāļu sistēmas, jo retās slimības skar ne vairāk kā 5 cilvēkus no 10000).

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta medikamentozā ārstēšana vitāli svarīgu dzīvības funkciju uzturēšanai ar retām slimībām slimajiem bērniem

Gošē slimības, Mukopolisaharidozes 1.un 2. tipu, Urea cikla traucējumu slimību, Leša-Nīhana sindroma, Homocistinūrijas, pārmantota IX faktora deficīta inhibitoru formu, Fenilketonūrijas (klasiskā forma), Pompes slimības, Tuberozās sklerozes, Cita veida precizētas demielinizējošas centrālās nervu sistēmas slimības, Galvas matainās daļas un kakla ļaundabīgas melanomas ārstēšanas nodrošināšana noteiktam skaitam pacientu (pacientu skaits)1

18

-

-

-

-

Ar retām slimībām slimojošo pacientu, kas saņem medikamentozu ārstēšanu, skaits2

-

23

25

25

25

Piezīmes.

Rādītājs tika plānots līdz 2018.gadam.

2Uzsāka plānot ar 2019.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 063 766

6 445 128

7 045 813

6 977 813

6 977 813

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

4381 362

600 685

-68 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

212,3

9,3

-1,0

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3000000

3600 685

600 685

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

3000 000

3000 000

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma “Plāna reto slimību jomā 2017.-2020.gadam realizācija” īstenošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes prot. Nr.42 34§. 2.punktam

-

3000000

 

3000 000

Vienreizēji pasākumi

3000 000

-

-3000 000

Samazināti izdevumi 2019.gada prioritārā pasākuma “Medikamentu pieejamība reto slimību pacientiem” īstenošanai, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§, 3.punktam

3000 000

 

-3000 000

Citas izmaiņas

-

600 685

600 685

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

-

600 685

600 685

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”, lai pacientiem ar diagnozi I127.0 “Pulmonāla arteriāla hipertensija” nodrošinātu medikamentozu ārstēšanu ar medikamentu “Remodulin”

-

491 256

491 256

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu reto slimību ārstēšanu atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija noteikumiem Nr.311 „Noteikumi par veselības aprūpes pakalpojumiem reto slimību jomā”, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.18.00 „Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” (no indikatīvi plānotās līdzekļu ekonomijas saistībā ar pacientu stacionēšanās gadījumiem un to fiksētajiem maksājumiem)

-

109 429

109 429