Apakšprogrammas mērķis:

  • reto slimību ārstēšanas izmaksu segšana, nodrošinot vitāli svarīgu dzīvības funkciju uzturēšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta ar retām slimībām slimojošu personu ārstēšana (finansējums apakšprogrammai tiek izdalīts no vispārējās kompensējamo zāļu sistēmas, jo retās slimības skar ne vairāk kā 5 cilvēkus no 10 000).

Apakšprogrammas izpildītājs:  Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta medikamentozā ārstēšana vitāli svarīgu dzīvības funkciju uzturēšanai ar retām slimībām slimajiem bērniem

Gošē slimības, Mukopolisaharidozes 1.un 2. tipu, Urea cikla traucējumu slimību, Leša-Nīhana sindroma, Homocistinūrijas, pārmantota IX faktora deficīta inhibitoru formu, Fenilketonūrijas (klasiskā forma), Pompes slimības, Tuberozās sklerozes, Cita veida precizētas demielinizējošas centrālās nervu sistēmas slimības, Galvas matainās daļas un kakla ļaundabīgas melanomas ārstēšanas nodrošināšana noteiktam skaitam pacientu  (pacientu skaits)25

20

18

-

-

-

Ar retām slimībām slimojošo pacientu, kas saņem medikamentozu ārstēšanu skaits 26

-

-

23

18

18

25Rādītājs tiek plānots līdz 2018.gadam

26Uzsāk plānot ar 2019.gadu

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 960 203

1 990 076

6 445 128

3 554 557

3 486 557

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

29 873

4 455 052

-2 890 571

-68 000

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

1,5

223,9

-44,8

-1,9

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

515 342

4 970 394

4 455 052

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

3 000 000

3 000 000

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma “Medikamentu pieejamība reto slimību pacientiem” īstenošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra  sēdes protokola Nr.6 1.§, 3.punktam

-

3 000 000

3 000 000

Citas izmaiņas

515 342

1 970 394

1 455 052

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

515 342

1 970 394

1 455 052

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu reto slimību ārstēšanu atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija noteikumiem Nr.311 “Noteikumi par veselības aprūpes pakalpojumiem reto slimību jomā”, finansējumu pārdalot no apakš­programmas 33.18.00 „Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” (no indikatīvi plānotās līdzekļu ekonomijas saistībā ar pacientu stacionēšanās gadījumiem un to fiksētajiem maksājumiem)

-

1 970 394

1 970 394

Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu mākslīgo maisījumu centralizētu iegādi zīdaiņiem un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu iegādi bērniem līdz gada vecumam, kuri dzimuši HIV inficētām mātēm, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.12.00 “Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem”

29 873

-

-29 873

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakš­programmu 33.03.00 „Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”, lai nodrošinātu finansējumu medikamentu iegādei pacientiem ar diagnozi D66.0

300 119

-

-300 119

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakš­programmu 33.16.00 „Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, lai atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.augusta noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 186.punktam nodrošinātu speciālo ārstniecisko uzturu pacientu grupai ar smagu olbaltumvielu nepanesību un izteiktu malabsorbcijas sindromu

185 350

-

-185 350