Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt medikamentozu ārstēšanu vitāli svarīgu dzīvības funkciju uzturēšanai ar retām slimībām slimojošiem pacientiem ar diagnozēm, kas norādītas Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 9. pielikumā un nodrošināt reto slimību metodisko vadību, veidojot vienotu pieeju reto slimību ārstniecībā.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta ar retām slimībām slimojošu personu ārstēšana (finansējums apakšprogrammai tiek izdalīts no vispārējās kompensējamo zāļu sistēmas, jo retās slimības skar ne vairāk kā 5 cilvēkus no 10 000).

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

 

Nodrošināta medikamentozā ārstēšana vitāli svarīgu dzīvības funkciju uzturēšanai ar retām slimībām slimajiem bērniem

 

Ar retām slimībām slimojošo pacientu, kas saņem medikamentozu ārstēšanu (skaits)

31

25

31

31

31

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 807 907

7 045 813

6 937 934

6 937 934

6 937 934

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

237 906

-107 879

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

3,5

-1,5

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

107 879

-

-107 879

t. sk.:

Citas izmaiņas

107 879

-

-107 879

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

107 879

-

-107 879

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.18.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, lai nodrošinātu plānveida stacionāros pakalpojumus atbilstoši plānotajam hospitalizāciju skaitam

68 000

-

68 000

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, lai uzlabotu ārstēšanas procesu bērniem ar diagnozi epidermolysis bullosa (MK 14.07.2020. sēdes prot. Nr.44 40.§, 4.2.apakšpunkts)

25 974

 

 

-

-25 974

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana”, lai nodrošinātu Eiropas veselības apdrošināšanas kartē iekļaujamās informācijas sasaisti ar reto slimību pacienta kartes datiem

13 905

-

-13 905