Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt medikamentozu ārstēšanu vitāli svarīgu dzīvības funkciju uzturēšanai ar retām slimībām slimojošiem pacientiem ar diagnozēm, kas norādītas Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 9. pielikumā un nodrošināt reto slimību metodisko vadību, veidojot vienotu pieeju reto slimību ārstniecībā.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta ar retām slimībām slimojošu personu ārstēšana (finansējums apakšprogrammai tiek izdalīts no vispārējās kompensējamo zāļu sistēmas, jo retās slimības skar ne vairāk kā 5 cilvēkus no 10 000).

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta medikamentozā ārstēšana vitāli svarīgu dzīvības funkciju uzturēšanai ar retām slimībām slimajiem pacientiem

Ar retām slimībām slimojošo pacientu, kas saņem medikamentozu ārstēšanu (skaits)

35

31

35

35

35

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 018 920

6 937 934

10 305 077

10 405 088

10 386 582

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-80 986

3 367 143

100 011

-18 506

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-1,2

48,5

1,0

-0,2

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums Samazinājums Palielinājums Izmaiņas
Izdevumi - kopā 1 000 000 4 367 143 3 367 143
t. sk.:
Prioritāri pasākumi - 4 367 143 4 367 143
Palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma “Veselības pakalpojumu palielināšana (t.sk. retās slimības u.c.)” ietvaros paplašinātu personām ar retām slimībām ārstēšanai paredzamo medikamentu klāstu tajās diagnozēs, kur ir augsta medicīniskā nepieciešamība (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 4 367 143 4 367 143
Citas izmaiņas 1 000 000 - -1 000 000
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) 1 000 000 - -1 000 000
Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”, lai nodrošinātu medikamentu Rituximabum un Votubia (Everolimusum) iegādi (MK 06.07.2021. Nr.57 63 1.§ 2.3. apakšpunkts) 1 000 000 - -1 000 000