Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ārstniecības iestāžu sniegto primārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto primārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa ārstniecības iestādēm atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Uzlabota primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un kvalitāte*

Ģimenes ārsti, kuri no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus (līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu), (skaits)

-

-

1 310

1 305

1 300

Vidēji reģistrētie pacienti uz vienu ģimenes ārsta praksi (skaits)

-

-

1 550

1 550

1 550**

Ambulatorie apmeklējumi pie  ģimenes ārstiem  gadā, valsts apmaksātie pakalpojumi (skaits)

-

-

5 880 000

5 875 000

5 875 000

Pakalpojumu sniedzē­ji (līgumi) bērnu zobārstniecībā (skaits)

-

-

260

260

260

Apmeklējumi zobārstniecībā (skaits)

-

-

530 000

530 000

530 000

Ģimenes ārstu prakses, kurām piesaistīta otra māsa, līgumattiecī­bās ar NVD (skaits uz gada beigām)

-

-

690

700

710

Ģimenes ārsta reģistrētajiem pacientiem veikto profilaktisko apskašu aptvere (pacienti no 18 g.v.), (%)

-

-

27,0

27,0

27,0

Veselības aprūpes mājās apmeklējumi (skaits)

-

-

400 000

412 000

424 360

Uzsāk plānot ar 2017.gadu.

** Iedzīvotāju skaitam valstī  ir tendence samazināties, tāpēc, samazinoties ģimenes ārstu prakšu skaitam, netiek plānots pacientu skaita uz praksi samazinājums.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

86 941 355

86 941 355

86 941 355

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

86 941 355

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

86 941 355

86 941 355

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

465 345

465 345

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta protokola Nr.41, 5.§ 22.punktam

-

465 345

465 345

Strukturālas izmaiņas

-

84 330 137

84 330 137

Pārdale no likvidētās apakš­prog­rammas 33.01.00 „Ārstniecība” atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 31.maija protokola Nr.26, 39.§ 6.32.apakšpunktam

-

84 330 137

84 330 137

Citas izmaiņas

-

2 145 873

2 145 873

Ģimenes ārstu praksēm paredzētā finansējuma palielinājuma nodrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 27.septembra noteikumiem Nr.642, līdzekļus pārdalot no budžeta apakšprogrammas 33.15.00 “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē”, atbilstoši priekšlikumam Nr.402 un Nr.379 2.lasījumam

-

2 145 873

2 145 873