Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt no valsts budžeta apmaksāto primārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši MK 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” noteiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem, tajā skaitā ģimenes ārstu sniegtos pakalpojumus, zobārstniecības pakalpojumus bērniem līdz 18 gadu vecumam un Černobiļas AES avārijas rezultātā radiācijas ietekmei pakļautām personām, veselības aprūpes pakalpojumus mājās pacientiem ar hronisku saslimšanu un pārvietošanās traucējumiem, un citus primārās aprūpes pakalpojumus.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto primārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa ārstniecības iestādēm atbilstoši MK 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Uzlabota primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un kvalitāte

Ģimenes ārsti, kuri no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus (līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu) (skaits)

1 287

1 287

1 287

1 287

1287

Vidēji reģistrētie pacienti uz vienu ģimenes ārsta praksi (skaits)

1 557

1 513

1 569

1 569

1 569

Ambulatorie apmeklējumi pie ģimenes ārstiem gadā, valsts apmaksātie pakalpojumi (skaits)

5 816 493

5 976 776

5 976 776

5 976 776

5 976 776

Pakalpojumu sniedzē­ji (līgumi) bērnu zobārstniecībā (skaits)

270

258

258

258

258

Apmeklējumi zobārstniecībā (skaits)

506 265

503 234

503 234

503 234

503 234

Ģimenes ārstu prakses, kurām piesaistīta otra māsa, līgumattiecī­bās ar NVD uz gada beigām (skaits)

787

766

792

792

792

Ģimenes ārsta reģistrētajiem pacientiem veikto profilaktisko apskašu aptvere (pacienti no 18 g.v.) (%)

31,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Veselības aprūpes mājās apmeklējumi (skaits)

361 128

384 974

384 974

384 974

384 974

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

123 280 694

134 662 057

158 763 587

158 733 561

158 705 050

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

11 381 363

24 101 530

-30 026

-28 511

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

9,2

17,9

-0,02

-0,02

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

4 874 691

28 976 221

24 101 530

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

28 369 032

28 369 032

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

-

28 154 069

 

28 154 069

 

Palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” apakšpasākuma “Veselības aprūpes pakalpojumu (pacientu līdzmaksājumu kompensācija, ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācija) nodrošināšana trūcīgām pilngadīgām personām saistībā ar trūcīgas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa paaugstināšanu” ietvaros nodrošinātu pacientu līdzmaksājumu kompensāciju par primārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

-

214 963

214 963

Citas izmaiņas

4 874 691

607 189

 - 4 267 502

Samazināti izdevumi 2020.-2022. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanai atbilstoši priekšlikumam Nr.133 un Nr.88 likumprojekta “Par valsts budžetu 2020. gadam” 2.lasījumam

4 046 491

 

-

 

- 4 046 491

 

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

828 200

607 189

-221 011

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, lai nodrošinātu profilaktisko izmeklējumu “Glikozes līmeņa noteikšanai venozo asiņu plazmai”

156 733

-

-  156 733

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, lai segtu izdevumu pieaugumu saistībā ar pacientu līdzmaksājuma cenas izmaiņām

671 467

 

-

-671 467

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.04.00 “Centralizētā medikamentu un materiālu iegāde” 391 860 euro apmērā un no 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” 96 985 euro apmērā, lai nodrošinātu kolorektālā vēža skrīningu, kura darbības pamatā irimūnķīmijas metode (FIT metode), īstenojot pasākumu caur ģimenes ārstu praksēm 

 

-

488 845

488 845

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, lai nodrošinātu vecmāšu kabinetu izveidi un fiksētu maksājumu par vecmāšu kabineta darbību

-

118 344

118 344