Apakšprogrammas mērķis:

 nodrošināt no valsts budžeta apmaksāto primārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši MK 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” noteiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem, tajā skaitā ģimenes ārstu sniegtos pakalpojumus, zobārstniecības pakalpojumus bērniem līdz 18 gadu vecumam un Černobiļas AES avārijas rezultātā radiācijas ietekmei pakļautām personām, veselības aprūpes pakalpojumus mājās pacientiem ar hronisku saslimšanu un pārvietošanās traucējumiem, un citus primārās veselības aprūpes pakalpojumus.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto primārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa ārstniecības iestādēm atbilstoši MK 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Uzlabota primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un kvalitāte

Ģimenes ārsti, kuri no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus (līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu) (skaits)

1 263

1 287

1 287

1287

1 287

Vidēji reģistrētie pacienti uz vienu ģimenes ārsta praksi (skaits)

1 560

1 569

1 569

1 569

1 569

Ambulatorie apmeklējumi pie ģimenes ārstiem gadā, valsts apmaksātie pakalpojumi (skaits)

5 917 555

5 976 776

5 976 776

5 976 776

5 976 776

Pakalpojumu sniedzē­ji (līgumi) bērnu zobārstniecībā (skaits)

261

258

276

276

276

Apmeklējumi zobārstniecībā (skaits)

450 668

503 234

503 234

503 234

503 234

Ģimenes ārstu prakses, kurām piesaistīta otra māsa, līgumattiecī­bās ar NVD uz gada beigām (skaits)

815

792

833

833

833

Ģimenes ārsta reģistrētajiem pacientiem veikto profilaktisko apskašu aptvere (pacienti no 18 g.v.) (%)

15,0

30,0

30,0

30,0

30

Veselības aprūpes mājās apmeklējumi (skaits)

361 789

384 974

384 974

384 974

384 974

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

132 611 070

158 763 587

167 767 370

167 738 859

167 738 859

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

26 152 517

9 003 783

-28 511

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

19,7

5,7

-0,02

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums Samazinājums Palielinājums Izmaiņas
Izdevumi – kopā 547 756 9 551 539 9 003 783
t. sk.:
Prioritāri pasākumi - 9 551 539 9 551 539
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma “Līdzmaksājuma kompensācija personām ar 2. grupas invaliditāti (Veselības aprūpes finansēšanas likuma normas ar 01.01.2022.)” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 624 825 624 825
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 6 761 592 6 761 592
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma “Pasākumi, lai samazinātu ilglaicīgu negatīvo ietekmi uz sabiedrības psihisko veselību, ko rada COVID-19 pandēmija” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 390 142 390 142
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma “Paliatīvas aprūpes nodrošināšana” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 1 254 980 1 254 980
Palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma “Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošana, tai skaitā aprīkojums BKUS, RAKUS, PSKUS” ietvaros sniegtu onkoloģiskiem pacientiem kvalitatīvu ambulatoro veselības aprūpi, pēc iespējas novēršot pacientu veselības stāvokļa pasliktināšanos, darbspēju samazināšanos un invaliditātes iestāšanos (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 520 000 520 000
Citas izmaiņas 547 756 - -547 756
Izdevumu samazinājums 2021. gada prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” apakšpasākuma “Veselības aprūpes pakalpojumu (pacientu līdzmaksājumu kompensācija, ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācija) nodrošināšana trūcīgām pilngadīgām personām saistībā ar trūcīgas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa paaugstināšanu” īstenošanai -pacientu līdzmaksājumu kompensāciju nodrošināšanai par primārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem, jo 2022. gadā plānotais finansējuma apmērs samazinās (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3. punkts) 30 026 - -30 026
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) 517 730 - -517 730
Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs”, lai nodrošinātu pakalpojumu “Endovaskulārā trombektomija” (MK 17.12.2020. noteikumu Nr.816 “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”” anotācijā iekļautā informācija) 301 175 - -301 175
Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”, lai nodrošinātu medikamentu iegādi pirms kolonoskopijas procedūras 216 555 - -216 555