Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ambulatorās veselības aprūpes laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu apmaksu.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto laboratorisko veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa ambulatorajām ārstniecības iestādēm atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināti laboratoriskie izmeklējumi ambulatorajā aprūpē

Laboratoriskie izmeklējumi (skaits)

12 759 077

13 831 138

14897 964

14897 964

14897 964

Histoloģiskie izmeklējumi (skaits)

65 386

68 346

74 276

74 276

74 276

Laboratorisko izmeklējumu skaits ar retām slimībām slimojošiem pacientiem1

-

1 805

-

-

-

Ar retām slimībām slimojošu pacientu skaits, kuriem ir veikti laboratoriskie izmeklējumi2

-

-

388

446

446

Piezīmes.

Rādītājs tika plānots 2019.gadam.

Uzsāk plānot ar 2020.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

28 992 395

36 376 569

37730 790

36 468 854

36 468 854

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

7384 174

1354 221

-1261 936

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

25,5

3,7

-3,3

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3065254

4419 475

1354 221

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1261 936

1261 936

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu atbilstoši priekšlikumam Nr.134 un Nr.89 2.lasījumam

-

1261 936

1261 936

Vienreizēji pasākumi

3065 254

-

-3065 254

Samazināti izdevumi references laboratorijas izmeklējumiem C hepatīta pacientu terapijas uzsākšanai un terapijas monitoringam saistībā ar pacientu skaita pieaugumu, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.3.2.apakšpunktam

783 203

-

-783 203

Samazināti izdevumi laboratorisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.1.1.apakšpunktam un 7.punktam

2282 051

-

-2282 051

Citas izmaiņas

-

3157539

3157 539

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu references laboratorijas izmeklējumus VHC pacientu terapijas uzsākšanai un terapijas monitoringam saistībā ar pacientu skaita pieaugumu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.5.1.apakšpunktam

-

783 232

783 232

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu laboratorisko pakalpojumu pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.5.2.apakšpunktam

-

2282 065

2282 065

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu darba samaksas palielināšanu pārējam personālam, kas nav ārstniecības personas, saistībā ar valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.3.2.apakšpunktam

-

513

513

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

-

91 729

91 729

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu līdzekļus reto slimību ārstēšanai, pārdalot finansējumu no apakšprogrammām 33.18.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”

-

91 729

91 729