Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ambulatorās veselības aprūpes laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu apmaksu.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto laboratorisko veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa ambulatorajām ārstniecības iestādēm atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināti laboratoriskie izmeklējumi ambulatorajā aprūpē

Laboratoriskie izmeklējumi (skaits)

12 057 303

11 146 983

13 831 138

12 759 077

12 759 077

Histoloģiskie izmeklējumi (skaits)

64 688

68 346

68 346

68 346

68 346

Laboratorisko izmeklējumu skaits ar retām slimībām slimojošiem pacientiem27       

-

-

1 805

2 040

2 040

27 Uzsāk plānot ar 2019.gadu

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

25 158 410

25 616 868

36 376 569

33 403 557

33 403 557

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

458 458

10 759 701

-2 973 012

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

1,8

42,0

-8,2

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 620

10 761 321

10 759 701

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

3 065 254

3 065 254

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu references laboratorijas izmeklējumus C hepatīta pacientu terapijas uzsākšanai un terapijas monitoringam saistībā ar pacientu skaita pieaugumu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.3.2.apakšpunktam

-

783 203

783 203

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu laboratorisko pakalpojumu pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.1.1.apakšpunktam un 7.punktam

-

2 282 051

2 282 051

Citas izmaiņas

1 620

7 696 067

7 694 447

Atlīdzības pieauguma nodrošināšanai ārstniecības personām, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60, 30.§ 3.1.1.2.apakšpunktam

-

2 033 180

2 033 180

Darba samaksas palielināšanai ārstniecības personāmatbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.1.2.apakšpunktam

-

2 051 110

2 051 110

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu darba samaksas palielināšanu pārējam personālam, kas nav ārstniecības personas, saistībā ar valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.3.2.apakšpunktam

-

457 988

457 988

Samazināti izdevumi saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem plānoto neizpildi

1 620

-

-1 620

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

3 153 789

3 153 789

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu apmaksu par laboratorijas pakalpojumiem, kas vairākas manipulācijas paredz apmaksāt ar ārsta - ģenētiķa nosūtījumu, pārdalot finansējumu no  apakšprogrammas 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”

-

57 591

57 591

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu noteiktu references izmeklējumu iekļaušanu ambulatori apmaksājamo laboratorisko izmeklējumu klāstā, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.18.00 „Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”

-

110 841

110 841

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.18.00 ”Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” 611 528 euro apmērā, lai nodrošinātu reto slimību ārstēšanu, no apakšprogrammas 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” 2 299 847 euro apmērā, lai nodrošinātu laboratoriskos pakalpojumus, no apakšprogrammas 39.02.00 “Sporta medicīnas nodrošināšana” 73 982 euro apmērā, lai nodrošinātu laboratoriskos izmeklējumus sporta medicīnai

 

2 985 357

2 985 357