Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt no valsts budžeta apmaksājamos ambulatoros laboratoriskos izmeklējumus, kā arī reto slimību diagnostikas laboratoriskos izmeklējumus.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt no valsts budžeta apmaksāto laboratorisko veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu ambulatorajām ārstniecības iestādēm atbilstoši MK 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” noteiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināti laboratoriskie izmeklējumi ambulatorajā aprūpē

Laboratoriskie izmeklējumi (skaits)

13 348 462

14 897 964

14 897 964

14 897 964

14 897 964

Histoloģiskie izmeklējumi (skaits)

64 203

74 276

74 276

7 474 276

74 276

Ar retām slimībām slimojoši pacienti, kuriem ir veikti laboratoriskie izmeklējumi (skaits)

765

446

928

1 114

1 336

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

37 819 401

42 607 739

44 351 737

44 351 737

44 351 737

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

4 788 338

1 743 998

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

12,7

4,1

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums Samazinājums Palielinājums Izmaiņas
Izdevumi - kopā 38 260 1 782 258 1 743 998
t. sk.:
Prioritāri pasākumi - 1 782 258 1 782 258
Palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma “Veselības pakalpojumu palielināšana (t.sk. retās slimības u.c.)” ietvaros nodrošinātu papildus laboratoriskos izmeklējumus reto slimību pacientiem (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 613 020 613 020
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 1 169 238 1 169 238
Citas izmaiņas 38 260 - -38 260
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) 38 260 - -38 260
Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs”, lai nodrošinātu pakalpojumu “Endovaskulārā trombektomija” (MK 17.12.2020. noteikumu Nr.816 “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”” anotācijā iekļautā informācija) 38 260 - -38 260